(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Kratochvíle a připraví se poslanec Jiří Dolejš. Další přihlášky nemám.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená Sněmovno, já jsem se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který vám šel včera na stoly s mým jménem. Jedná se přeřazení plemenných zvířat do snížené sazby DPH, jak je to v ostatních státech Evropské unie. Jde vlastně o zemědělce, kteří se tím zabývají a jsou znevýhodňováni proti evropskému společnému trhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane kolego. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. I já se přihlásím k návrhu, který vám byl rozdán do lavic. V tomto adventním čase je to možná poslední příležitost, jak letos dotknout problematiky nepřímých daní. Můj pozměňovací návrh opravdu není zásadního charakteru. Pouze připomínám, že ze zákona o dani z přidané hodnoty navrhuji zrušit § 36a, který definuje základ daně ve zvláštních případech.

Touto naší poslední novelou jsme vyvolali metodické problémy, které dosud nebyly řešeny. Jak už to tak bývá, kdo znáte pravidlo Okamovy břitvy, když je příliš mnoho řešení, nejjednodušší je vybrat to prosté, to nejkratší, vedoucí k cíli. Tudíž než se to metodicky vyřeší, tento paragraf bychom zrušili. Je to konzultováno i s panem senátorem Pakostou, protože tato problematika leží aktuálně v Senátu. Po dohodě s Ministerstvem financí mohu potvrdit, že pokud bychom pro tuto chvíli vypustili složité zdaňování benefitů, které navíc nejspíš ještě ani nebudou psány, tak rozhodně státní kasa kvůli tomu krvácet nebude. To je podstata mého návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi. Hlásí se ještě někdo? Pokud ne, tak i podrobnou rozpravu končím. Nezazněly žádné návrhy, takže se ptám po závěrečných slovech. Pane zpravodaji?

 

Poslanec Michal Doktor: Já přece jenom pro jistotu, protože páni kolegové, tak jak vystupovali, rozšířili záběr toho zákona a nedokázal jsem vytušit z jejich vystoupení, zda také navrhují nějaké speciální úpravy účinnosti, navrhuji pozměňující návrh, který v obecné formě má za to, že účinnost bude pro všechny části zákona stejná. Tedy podle toho, které komponenty pozměňujících návrhů budou přijaty, bude doplněna závěrečná část, označená příslušným číslem v pořadí římskou číslicí, nazvaná Účinnost, a bude znít takto: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Teď se mi zdá, že jsem uzavřel rozpravu a vy jste to přednesl sice jako informaci a ve věci, která může být předmětem hlasování ve třetím čtení, přesto se mi zdá konformnější, kdybychom rozpravu otevřeli a váš návrh zahrnuli rámce rozpravy. Co vy na to, pane zpravodaji?

 

Poslanec Michal Doktor: Ono lze upravovat účinnost, alespoň z hlediska data a čísel, i v legislativně technické připomínce. Tady nám snad může býti pomocí fakt, že takto je nastavena účinnost i ve vládním návrhu. Jen pro jistotu, aby se kolegové neblamovali jinými částmi jinam, tak já jsem to zopakoval.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Nemusíme otevírat rozpravu, rozumím vám správně. Mohu ukončit druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji vám i panu ministrovi.

Oznamuji, že pan poslanec Grospič se omlouvá od 12 hodin z osobních rodinných důvodů z dnešní schůze.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, což je bod číslo

90.
Dotační programy zemědělství pro rok 2010, poskytované podle § 2 a § 2d zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh)
/sněmovní tisk 962/

Prosím opět pana ministra Vondrušku, aby se jako pověřený člen vlády ujal úvodního slova.

 

Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, návrh dotačních programů zemědělství na rok 2010 vychází z dikce § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, který stanoví, že stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoj venkovského prostoru tím, že provádí opatření v rámci programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů.

Dotační programy podle tohoto zákona jsou prováděny a administrovány Ministerstvem zemědělství na základě vydaných zásad. Spektrum dotačních programů udržuje kontinuitu s programy realizovanými v předešlých letech a je tvořeno skupinou podpor, které byly shledány Evropskou komisí slučitelnými se společným trhem, a dále skupinou podpor, které byly Českou republikou modifikovány a uvedeny tak do souladu s pokyny Společenství.

Dotační programy jsou účelové programy, které slouží potřebě restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. U každého programu je uveden účel a také navrhovaný finanční limit. Dále je uvedena forma dotace a zdůvodnění podpory. Podmínky pro podávání žádostí do těchto programů, rozhodování a přiznávání dotací budou upraveny zásadami ministerstva v souladu se stejným zákonem, který jsem citoval.

Předložený návrh materiálu Dotační programy zemědělství pro rok 2010 nemá negativní dopad na podnikatelské prostředí a neodporuje mezinárodním dohodám a smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Zároveň tento návrh svým rozsahem odpovídá možnostem rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství a zachovává kontinuitu s předešlými roky i ve výši prostředků, které jsou na tyto programy vyčleněny. Návrh dotačních programů zemědělství pro příští rok byl schválen vládou České republiky dne 2. listopadu 2009.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednal návrh dotačních programů 4. prosince letošního roku na své 44. schůzi, přičemž doporučil Poslanecké sněmovně tento dokument schválit ve znění jím přijatých pozměňovacích návrhů. S pozměňovacími návrhy zemědělského výboru Ministerstvo zemědělství souhlasí. Zároveň bylo zemědělským výborem doporučeno usměrňovat finanční prostředky a toto doprovodné usnesení bylo také vzato vládou a Ministerstvem zemědělství na vědomí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP