(11.20 hodin)
(pokračuje Vondruška)

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, žádám vás o schválení návrhu dotačních programů v zemědělství pro rok 2010, ve znění pozdějších předpisů, zákona číslo 252 a ve znění pozměňovacích návrhů a doporučení přijatých zemědělským výborem Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 962/1. Prosím, aby zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Pavel Kováčik nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, jak již pan zastupující předkladatel poznamenal, zemědělský výbor projednal návrh k dotačním programům v zemědělství pro rok 2010 na své 44. schůzi konané dne 4. prosince 2009 a přijal následující usnesení.

Usnesení zemědělského výboru ze 44. schůze dne 4. prosince 2009 k dotačním programům zemědělství pro rok 2010, poskytovaným podle § 2 a § 2d) zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, vládní návrh, sněmovní tisk 962. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Ing. Stanislava Kozáka, náměstka ministra zemědělství, zpravodajské zprávě poslance Ing. Pavla Kováčika a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně dotační programy zemědělství pro rok 2010, poskytované podle § 2 a § 2d) zákona číslo 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, vládní návrh, sněmovní tisk 962, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:

1. navýšit pro rok 2010 finanční prostředky limitu dotačního programu 2.A Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat, o 30 milionů korun (neinvestiční dotace), tj. zvýšení limitu programu ze 180 milionů korun na 210 milionů korun,

2. navýšit pro rok 2010 finanční prostředky limitu dotačního programu 8. Nákazový fond, o 110 milionů korun (neinvestiční dotace), tj. zvýšení limitu programu z 45 milionů korun na 155 milionů korun, z toho minimálně 40 milionů korun použít na zajištění podpory vybraných opatření zaměřených proti rozšiřování chorob prasat,

3. navýšit pro rok 2010 finanční prostředky limitu dotačního programu 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu o 50 milionů korun (investiční dotace), tj. zvýšení limitu programu ze 130 milionů korun na 180 milionů korun,

4. navýšit pro rok 2010 finanční prostředky limitu dotačního programu 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků o 10 milionů korun (neinvestiční dotace), tj. zvýšení limitu programu ze 30 milionů korun na 40 milionů korun.

II. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny,

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu na schůzi zemědělského výboru.

Tolik, kolegyně a kolegové, návrh, který vám spolu s panem ministrem předkládáme k hlasování.

Na závěr mého vystoupení pouze drobná poznámka. V každém roce po schválení každého návrhu státního rozpočtu vždy podle mnou zmíněného zákona následuje také bezprostředně, což se i letos děje, schvalování těchto dotačních programů v zemědělství. Já vás žádám o podporu návrhu usnesení, které jsem přednesl.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Přihlášky nemám. Nikdo se nehlásí. Takže otevírám podrobnou rozpravu. Pokud v podrobné rozpravě nezazní nic dalšího, posléze podrobnou rozpravu uzavřu a budeme hlasovat o usnesení. Podrobnou rozpravu uzavírám.

Přistoupíme k hlasování o usnesení. Všichni dozajista máte v paměti informaci pana poslance Pavla Kováčika o projednávání. Táži se po závěrečných slovech pro pořádek. Není třeba.

 

Jestli souhlasíte, dámy a pánové, přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje dotační programy zemědělství pro rok 2010 poskytované podle § 2 a § 2d) zákona 252/1997, o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, podle tisku 962, ve znění návrhů přijatých zemědělským výborem a předložených Poslanecké sněmovně." Víte, o čem budeme hlasovat.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 203. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 122 poslanců, pro 108, proti 3. Takže tento návrh byl přijat a já děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je bod

166.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2010
/sněmovní tisk 979/

Opět prosím pana ministra Vondrušku, aby se coby pověřený člen vlády ujal slova. Ostatní prosím o klid!

 

Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v souladu s § 4 odstavec 1 písm. a) zákona 256 o Státním zemědělském intervenčním fondu zpracoval tento návrh rozpočtu na rok 2010. Návrh rozpočtu respektuje celkové dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství přidělené fondu na rok 2010 ve výši 27 mld. 33 mil. 656 tisíc korun, z toho na společnou zemědělskou politiku byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 25 mld. 713 mil. 656 tisíc korun, na marketingovou činnost 50 milionů korun a na správní výdaje ve výši 1 mld. 270 mil. korun.

Celková dotace z Ministerstva zemědělství na rok 2010 však nezabezpečuje v plné výši marketingovou činnost a národní spolufinancování přímých plateb top-upů a Programu rozvoje venkova. Financování přímých plateb top-upů a Programu rozvoje venkova včetně financování marketingové činnosti do požadované výše 200 milionů korun bude řešeno z dalších zdrojů, např. z Pozemkového fondu. Tyto dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství jsou v návrhu rozpočtu na rok 2010 dále navýšeny o mimorozpočtové zdroje, což jsou tržby z prodeje intervenčně nakoupených komodit, úvěrů na intervenční nákupy, zůstatek fondů atd. Některé návrh rozpočtu na rok 2010 nezohledňuje.

Navrhované rozpočtové zdroje fondu na rok 2010 představují finanční prostředky celkem ve výši 33 mld. 663 mil. 827 tisíc korun, z toho na zabezpečení společné zemědělské politiky připadá objem financí ve výši 32 mld. 233 mil. 725 tisíc korun, na marketingovou činnost 50 milionů korun a na správní výdaje fondu 1 mld. 380 mil. 102 tisíce korun.***
Přihlásit/registrovat se do ISP