(Jednání pokračovalo v 11.04 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem jednání. Mám tady informaci, že se omlouvá Pavel Severa ze zdravotních důvodů dnes a zítra. Stejně tak pan poslanec Přemysl Rabas. Stejně tak pan poslanec Tomáš Úlehla z dneška a ze zítřka.

 

Budeme pokračovat v našem jednání. Dalším bodem je

163.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 959/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády za omluveného ministra financí uvede ministr Vondruška, takže mu dávám slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych uvést druhé čtení návrhu zákona, kterým se mění zákon o dani z příjmů. V prvém čtení byl podrobně osvětlen záměr Ministerstva financí získání odpovídajících pravomocí k vydávání státních dluhopisů, které hodlá prodávat výhradně občanům, a samozřejmě pravomoci k jejich zdanění.

Chtěl bych zdůraznit jenom velmi stručně, že Ministerstvo financí má velkou snahu prodávat státní dluhopisy občanům, tedy daňovým poplatníkům, jako zajímavý investiční nástroj, a umožníte-li Ministerstvu financí svým rozhodnutím realizovat tento záměr, pak současně přispějete i k úspoře výdajů státního rozpočtu a prostřednictvím této stimulace i ke zvýšení jeho příjmů. (Předsedající tiší atmosféru v sále.)

Dovolte mi závěrem mé krátké řeči poděkovat rozpočtovému výboru za promptní práci při projednávání tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Připomínám, že tento návrh jsme opravdu v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru máme k dispozici jako tisk 959/1.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Já v komentáři, který mi přísluší a který je také mou povinností ve vztahu k projednávané věci, uvedu pouze následující informace.

Za prvé. Vzhledem k tomu, že stále častěji se objevují dotazy a v souvislosti s projednáváním této věci i řekněme určitý mediální prostor zpochybňující a zbytečně vytvářející určité napětí kolem technického zajištění a administrace, ale i emisních podmínek celého dluhopisového programu, bych rád odpověděl ve své zpravodajské zprávě -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové! - Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho zpravodajského řečnění. Prosím vaše kolegy a své kolegy, aby vám umožnili, aby vaše vystoupení mohlo být těmi, kteří mají o to zájem, sledováno s náležitou pozorností.

 

Poslanec Michal Doktor: Já myslím, že ten váš zásah byl zcela na místě. Děkuji.

Chtěl bych tedy dopovědět, že zejména tyto technické podmínky, podmínky administrace celého dluhopisového programu alespoň v té startovací tranši v uvažovaném objemu dvaceti miliard korun, byly předmětem opakovaného jednání rozpočtového výboru. Debata o těchto s věcí projednávanou souvisejících komponentech bude nepochybně pokračovat. Já jen zdůrazňuji, že tyto nejsou přímo až na určité detaily vázány na základ našeho projednávání.

Rozpočtový výbor nepřijal žádnou úpravu navrženého schématu. Na druhou stranu přijal úpravu jiného zákona, čímž tedy rozšířil původní záběr, a sice bude doplněna část třetí, Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, která pro daňové prostředí České republiky počínaje rokem 2010 definuje některé dosavadní výjimky jako trvale upravený daňový režim.

Toto usnesení rozpočtového výboru vám bylo dáno k dispozici pod sněmovním označením, které uvedl pan místopředseda ve svém vystoupení. Já myslím, že je zbytečné, abych je tady v detailu četl.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádné přihlášky, takže tuto rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Mám dvě přihlášky, od pana poslance Vladimíra Šoltyse a od pana poslance Suchánka. Pak se hlásí pan poslanec Karel Kratochvíle.

 

Poslanec Vladimír Šoltys: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás upozornil, že jsem dal pozměňovací návrh, který máte na svých lavicích. Je to k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 959.

Podstatou tohoto pozměňovacího návrhu je přeřazení služeb s vysokým podílem lidské práce do snížené sazby DPH.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Suchánek, připraví se pan poslanec Karel Kratochvíle.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové přednesl bych krátký pozměňovací návrh k tisku 959 a ten zní: Změny ve druhé části, Změna rozpočtových pravidel, v článku 2.

Bod 4 vypustit z vládního návrhu zákona.

Bod 5 zní: V § 35 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: "Ministerstvo může v případě státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby, snížit úrokový výnos po zdanění, na který má osoba oprávněná vykonávat práva spojená s tímto státním dluhopisem právo, o vyhlášenou srážku vypočtenou v závislosti na délce držby tohoto dluhopisu; srážky vyhlašuje ministerstvo. Tyto srážky jsou příjmem státního rozpočtu."

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP