(14.50 hodin)

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme ve druhém čtení. Já bych vás jenom chtěla informovat o tom, že návrh zákona byl projednán ve výboru pro sociální politiku. Děkuji za tvůrčí atmosféru ve výboru pro sociální politiku a poprosila bych vás, abyste v následujícím třetím čtení tento návrh podpořili. Zatím děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 670/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru poslankyně Dana Filipi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Filipi: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro sociální politiku ze dne 1. prosince 2009. Po odůvodnění zástupce skupiny předkladatelů poslankyně Lenky Mazuchové, zpravodajské zprávě poslankyně Dany Filipi a po rozpravě výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Lenky Mazuchové, Zdeňka Škromacha, Ivany Levé, Miroslava Opálky, Jaroslava Krákory, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a přijala tento návrh ve znění uvedeného komplexního pozměňovacího návrhu. Tento komplexní pozměňovací návrh jste všichni obdrželi na své lavice. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji paní poslankyni a zpravodajce. Poprosím, abyste se posadila ke stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa taktéž neregistruji žádnou přihlášku, proto obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova v obecné rozpravě - paní předkladatelka nechce, paní zpravodajka taktéž nechce.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Mazuchová a další poslanci. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, byl vám rozdán před zahájením dnešního zasedání pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím pod mým jménem. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. O slovo se přihlásil pan ministr Kocáb. Ne. Paní poslankyně Dundáčková, připraví se pan poslanec Bürgermeister. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, paní předkladatelko, dámy a pánové, dovolte mi, abych pozvedla pozměňovací návrh, který putoval Poslaneckou sněmovnou, a odkázala také na to, že tento podaný poslanecký návrh navazuje jednoznačně na doporučení Výboru OSN pro práva dítěte již ze 31. ledna 2003, kdy bylo doporučeno vytvořit nebo posílit na místní úrovni mechanismus náhradní péče v systému sociální péče a přijmout efektivní opatření k usnadnění nárůstu a posílení pěstounské péče, zařízení pěstounské péče a jiné rodinně orientované náhradní péče a zredukovat ústavní péči jako formu péče náhradní.

Navzdory tomu, že v uplynulých letech byla této problematice věnována velká pozornost, přesto dochází stále ještě k nerovnovážné podpoře ze strany státu, tak jednotlivých nestátních poskytovatelů péče o děti, tak jakoby nevyváženou formou i mezi těmito jednotlivými zařízeními, a to přesto, že podle § 46 odst. 2 zákona o rodině má v každém případě soud povinnost před nařízením ústavní výchovy zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které mají jednoznačně přednost před výchovou ústavní. Dovolte mi proto, abych pozvedla pozměňovací návrh, který již tady prošel Poslaneckou sněmovnou několikrát, opakovaně byl hlasován. Napřed byl koeficient nárůstu, nebo koeficient stanovený pro přepočet dotací příspěvku poskytovaného ze strany státu zvýšen a posléze zase snížen.

Já si teď dovolím podat dva pozměňovací návrhy velmi podobné, a sice první zní: V § 42 g) odstavec 3 písmeno a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, se číslovka "10,8" nahrazuje číslovkou "14,80".

Druhý pozměňovací návrh je totožný, jen číslovku "10,80" nahrazuje číslovkou "12,80".

Já se teď pokusím odůvodnit takto podaný návrh. Moje pozměňovací návrhy vycházejí z vize, nebo zachovávají výši státního příspěvku různou podle věku dítěte tak, jako je tomu doposud, to znamená nemění to tak, aby pro všechny věkové kategorie dětí byl příspěvek stejný a byl vyplácen zálohově. Ne, zůstává stále diferenciace podle věku dítěte. Pro zařízení vyžadující pro děti okamžitou pomoc to znamená zvýšení z průměrné výše příspěvku současných 250 990 tisíc korun na dítě a rok na výši 343 952 tisíc při tom zvýšení na koeficient 14,80. Při zvýšení na koeficient 12,80 by to tedy byla částka daleko nižší.

Odkazuji v tomto případě na skutečnost, že i průměrná výše státního příspěvku ve výši 343 952 tisíc korun, což odpovídá tomu podanému návrhu prvnímu, zvýšení na částku 14,80, nebo na koeficient 14,80, je to stále ještě výrazně nižší částka, a to o celých 58 968 tisíc korun, než kolik jde v současné době ze státního rozpočtu na ústavní výchovu, a to běžnou ústavní výchovu v dětském domově, která představuje podporu tohoto školského zařízení na 402 920 tisíc korun, přičemž diagnostické ústavy mají částku ještě vyšší, dosahující až částky zhruba 520 tisíc korun na jedno dítě a rok.

Tato navrhovaná částka je stále ještě nižší o 16 tisíc korun, než by podle poslaneckého návrhu měly dostat SOS vesničky, to znamená ti, kterým měli navrhovatelky a navrhovatelé vůli pomoci, za což já se přimlouvám, protože se jedná o dlouhodobě projednávanou problematiku, která prošla i komisí pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. SOS vesničkám se zároveň zachovává kromě státního příspěvku ještě nárok na dávku státní sociální péče ve výši 109 tisíc korun na jedno dítě a rok.

Pokud jde o státní rozpočet, nejednalo by se o zvýšení nákladů o celou navýšenou částku, tedy o 92 960 tisíc korun na dítě a rok, protože deficit by zčásti byl pokrýván dotací z MPSV, kterou v současné době tato zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dostávají, ale v nestejné výši. To znamená máme v České republice několik takových zařízení a podle toho, jak zrovna uspějí se svým konkrétním projektem pro ten který rok, dostanou částku vyšší, či nižší, čili tady bychom se dostali na to, že bychom pro všechna zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovali dávku stejnou a stále ještě bychom tedy pěstounům poskytli podporu o něco málo vyšší, ale v zásadě tedy zase ve velmi podobné výši.

Děkuji vám za podporu tohoto pozměňovacího návrhu a za čas, který věnujete této problematice.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Bürgermeiser, připraví se paní poslankyně Levá. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP