(15.00 hodin)

 

Poslanec Jan Bürgermeister: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych načetl stručný pozměňující návrh týkající se § 61 odst. 2 písm. c) uvedené novely zákona č. 359/1999 Sb., kde se slova "sídlo zřizovatele", tato dvě slova, vypouštějí.

Dovolte mi stručné zdůvodnění. V roce 2006 se novelou tohoto zákona zavedl státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zároveň byla provedena úprava § 61 odst. 2 písm. c) uvedeného zákona, kterou se určila místní příslušnost krajského úřadu k výplatě příspěvku tak, že se místní příslušnost řídí místem, kde se nachází sídlo zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tato schválená úprava právního předpisu nerespektovala současný stav, kdy někteří zřizovatelé s celostátní působností mají sídlo na území hl. m. Prahy a jejich zařízení působí prakticky ve většině krajů České republiky. Na orgány hl. m. Prahy, resp. jeho magistrát, tak přešla kompetence k výplatě státního příspěvku i na ta zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která se nacházejí na území ostatních krajů České republiky a poskytují péči v převážné míře dětem z jiných regionů. Z celkové částky, jen pro informaci, 150 mil. korun vyplaceného příspěvku v České republice přes Magistrát hl. m. Prahy tak prošla částka v odhadované výši 84 mil. korun.

Načtená úprava by měla zjednodušit administraci tohoto příspěvku a v zásadě subsidiarity ji přiblížit blíže tam, kde ta starost vězí.

Zároveň mi dovolte načíst přechodná ustanovení pro případ schválení této drobné úpravy:

a) Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vyplatí krajský úřad příslušný podle předpisu platného před účinností tohoto zákona naposledy za kalendářní měsíc, v němž nabyl účinnosti tento zákon.

b) O nároku na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na který vznikl nárok před účinností tohoto zákona, rozhodne místně příslušný krajský úřad podle předpisů platných před tímto dnem.

c) O nároku na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc od prvního dne následujícího kalendářního měsíce. O (?) účinnosti tohoto zákona rozhodne krajský úřad na základě žádosti o státní příspěvek podané krajskému úřadu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Levá. Další přihlášky nemám. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych načetla i já svůj pozměňovací návrh.

Dosavadní článek I se označuje jako část I článek 1. Za novou část I se zařazuje část II článek 2, který zní: "Změna zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízení a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů".

A do tohoto zákona v § 20 odst. 1 se vkládá nové písmenko q), které zní: "Zletilé nezaopatřené dítě má právo na šestiměsíční přerušení dobrovolného pobytu, pokud se připravuje na budoucí povolání."

Článek 2 se přeznačuje na článek 3. Zařazení nové části II se promítá do názvu zákona.

A teď několik slov k odůvodnění tohoto návrhu. Někteří mladí lidé po dosažení zletilosti mají za to, že dokáží žít samostatně a nepotřebují péči ústavního zařízení. Chtějí takzvaně vyletět z hnízda a postavit se na vlastní nohy. Většinou krátce po jejich odchodu ze zařízení zjistí, že si sami nedokáží zajistit vhodné bydlení, příjem na to, aby mohli pokračovat v přípravě na budoucí povolání. Zletilí mladí lidé, kteří ústavní zařízení opustí, již nemají zákonnou možnost se tam vrátit, i když se připravují, i když tedy ještě trvá doba jejich přípravy na budoucí povolání.

Těmto mladým lidem by se měla dát možnost, aby se do ústavního zařízení do stanovené doby vrátili tak jako děti z běžných rodin. Když se jim nezadaří v prvním semestru na vysoké škole, mají šanci se ještě znovu zúčastnit přijímacího řízení a nastoupit do školy. Domnívám se, že současná legislativní úprava toto neumožňuje a dítě potom selhává. Proto vás prosím o podporu tohoto návrhu. Nejde o velký počet dětí. Z dětských domovů na vysoké školy odchází skutečně jenom malá skupina. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Další přihlášky nemám. Proto podrobnou rozpravu končím. Zeptám se paní zpravodajky, jestli byly nějaké návrhy, o kterých musíme hlasovat. Podle mých záznamů nebyly. (Paní zpravodajka potvrzuje slova předsedajícího.)

Ano, pan ministr Šimerka se chce vyjádřit. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říci, že z pozice vlády, resp. Ministerstva práce a sociálních věcí, vyjadřuji podporu tomu návrhu ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který přišel z garančního výboru. K těm ostatním návrhům kladné stanovisko Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Musím znovu ukončit podrobnou rozpravu, protože vaším vystoupením byla otevřena. Končím tedy podrobnou rozpravu. Žádné hlasování před námi není, proto končím také druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní zpravodajce, děkuji paní navrhovatelce a končím bod číslo 159.

 

Dalším bodem našeho programu je

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění zákona č. .../2009 Sb., a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 905/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Současně také musím upozornit, že bylo vzneseno veto klubu ČSSD.

Tento projednávaný zákon jsme přerušili v obecné rozpravě. Jako první byl přihlášen pan poslanec Hink, poté paní poslankyně Kateřina Jacques. Vidím, že se hlásí také pan ministr Kocáb. Poprosím tedy, aby pan poslanec Melčák zaujal místo zpravodaje, pan ministr Kocáb místo navrhovatele.

Táži se. Pan poslanec Hink není? Nechce vystoupit, tudíž vystoupí paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych do přerušené rozpravy navrhla sloučení rozpravy jednak tohoto sněmovního tisku č. 905, ale zároveň také sněmovního tisku č. 815, kterým je poslanecká novela z pera Kateřiny Jacques, Františka Bublana, Františka Laudáta, Martina Bursíka a také Přemysla Rabase. Tato novela se týká úplně stejné věci. V minulém týdnu, když byl sněmovní tisk 905, vládní novela, projednáván, nebyl na pořadu schůze sněmovní tisk č. 815, a proto nebylo možné tuto sloučenou rozpravu navrhnout už minulý týden. Dnes se nám podařilo pevné zařazení bodů, těchto dvou tisků, tak, že následují jeden po druhém a tato možnost zde existuje. Dohoda nad tím je jak s předkladateli vládními, panem ministrem Kocábem a paní ministryní Kovářovou, tak také se zpravodaji obou sněmovních tisků, panem poslancem Melčákem a Markem Bendou. Já bych vás chtěla požádat o tento postup, o kterém bychom mohli eventuálně hlasovat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, paní poslankyně. Vy navrhujete procedurální návrh, abychom sloučili rozpravu k sněmovnímu tisku 905 a sněmovnímu tisku 815.

Hned nechám hlasovat, ale předtím vás odhlásím, protože stav v poslanecké sněmovně neodpovídá stavu na ukazateli. Odhlásil jsem vás. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Kateřiny Jacques na přerušení rozpravy v bodu č. 26 a sloučení této rozpravy s bodem č. 45, sněmovní tisk 815. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP