(16.20 hodin)
(pokračuje Vlček)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 z přihlášených 183 poslankyň a poslanců pro návrh 106, proti 65. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím bod číslo 3 a zahajuji bod číslo 4. Je jím

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje
bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 842/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 842/5. Vítám mezi námi pana senátora Pavla Eyberta.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřila paní poslankyně Zdeňka Horníková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Hezké odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych velice stručně uvedla návrh, o kterém teď budeme hlasovat. Je to návrh, který se týká Státního fondu rozvoje bydlení, který zabezpečuje jeden z klíčových programů, a to je program Panel, který podle mého názoru v tuto chvíli je programem, který skutečně má právo na existenci.

Návrh, který jsem zde předkládala jako předkladatelka novely zákona, měl podpořit možnost financování právě tohoto programu, protože již od roku 2005 Státní fond rozvoje bydlení nemá trvalé příjmy. Poslední trvalé příjmy byly z Fondu národního majetku v roce 2005, a jak už jsem předeslala, naopak Státní fond rozvoje bydlení spravuje a umožňuje jeden z klíčových programů, a to je program Panel. Program Panel umožňuje opravy, modernizace, zateplení bytových domů. Chci říci, že název Panel je vlastně zastaralý název, protože tento program umožňuje opravy, modernizace a zateplení bytů různých technologií, nejenom panelových.

Chci říci, že tento můj návrh spočívá v tom, že umožňuje využití rezerv státního fondu právě na použití tohoto programu Panel, který v roce 2010 bude ohrožen, protože nemá dostatek příjmů ani ze státního rozpočtu, ani z jiných zdrojů. Jedná se jednoznačně o prioritní protikrizové opatření, tak jak se k tomu vyjádřil např. i NERV, kde jasně vyplynulo z jeho vyjádření že jedna koruna investovaná státem vyvolává investice čtyř korun ze soukromého sektoru. Stejně tak chci říci, že tento program byl podpořen vlastně i dalšími ekonomy jako výrazné protikrizové opatření a tímto mým návrhem jde o to, aby program Panel mohl probíhat v roce 2010, a protože není možná jiná cesta než zákonná, abychom mohli využít rezerv, které dneska jsou ve státním fondu, předložila jsem tento zákon.

Chci říci, že Sněmovnou kromě šesti hlasů, které se zdržely, tato novela byla přijata. Následně byla projednána v Senátu, kde Senát svým způsobem zúžil možnosti použití rezerv státního fondu, a máme zde proto zákon vrácený Senátem s tímto pozměňovacím návrhem. Já jako zpravodaj bych teď ráda podpořila sněmovní verzi, protože si myslím, že je sice širší, ale velmi rozumná, a chci se z této pozice vyjádřit k jedné věci, vysvětlovala jsem to i v Senátu. Nejedná se v žádném případě o mandatorní výdaj. Mandatorní výdaje jsou takové, které vláda nemůže ovlivnit, nemůže je ovlivnit svým rozpočtem. Toto, zda vláda využije rezerv fondu, nebo nevyužije, bude vyloženě na jejím rozhodnutí, bude vyloženě na rozhodnutí Poslanecké sněmovny, jestli toto schválí, či nikoli. Nejedná se o zvyšování deficitu, nejedná se o mandatorní výdaj, jedná se vyloženě o možnost dalšího průběhu programu Panel v roce 2010. Proto podporuji sněmovní verzi. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Chce se k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu vyjádřil zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Jan Babor? Chce se vyjádřit pan poslanec? Nechce. Takže otevírám rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí pan senátor Eybert. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Pavel Eybert: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, poslanci, Senátu Parlamentu České republiky byla postoupena z Poslanecké sněmovny novela zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších předpisů. Senát Parlamentu České republiky se v podstatě rozhodoval mezi dvěma variantami: zamítnout tuto novelu jako příliš nákladnou pro státní rozpočty do budoucna, nebo zrušit ji na míru, která by byla přijatelná, a tedy podpořit pouze ten program Státního fondu rozvoje bydlení, který má nejvyšší schopnost generovat více uskutečňovaných investičních akcí a také zpět vracet do státního rozpočtu co největší objemy prostředků, a to jak z DPH, tak z daně ze zisku stavebních firem. V porovnání programů je to pak program nazývaný Panel, který nám z těchto hledisek vyšel jako nejlepší. Podporou snížení úrokových sazeb komerčních bank dotací ve výši zhruba 3 až 4 % dává možnost co největší skupině vlastníků dosáhnout na přijetí úvěru pro opravy nemovitostí bez dalšího vyššího zatížení úrokovými sazbami. Ministerstvo pro místní rozvoj u tohoto dotačního titulu uvádí, že celkové příjmy státního rozpočtu jsou vyšší než vynaložené náklady.

Z těchto důvodů vám Senát vrací novelu zákona ve znění, které dává Státnímu fondu rozvoje bydlení nárok na prostředky pouze pro tento dotační titul. Máte tak na vybranou, zda se rozhodnete pro váš původní, široce založený návrh na financování Státního fondu rozvoje bydlení, nebo se rozhodnete podpořit v dnešní době omezených zdrojů návrh Senátu Parlamentu České republiky, který je sice zužující, nicméně podporuje dle našeho mínění ten nejpodstatnější a nejvýhodnější dotační titul, jak jsme již říkali, obecně nazývaný Panel. K ostatním dotacím se vraťme, až budou státní finance v lepší kondici.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane senátore. Kdo se další hlásí do rozpravy? Další přihláška není, proto rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 842/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 842/5."

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 36 z přihlášených 180 poslankyň a poslanců pro návrh 56, proti 33. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP