(16.30 hodin)
(pokračuje Vlček)

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působení orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 842/4."

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 37 z přihlášených 180 poslankyň a poslanců pro návrh 115, proti 33. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas a zákon jsme přijali.

 

Děkuji paní předkladatelce, děkuji panu senátorovi a končím bod č. 4. Předávám řízení paní místopředsedkyni Němcové.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené kolegyně a kolegové, budeme pokračovat ve schváleném pořadu schůze. Je před námi projednávání bodu

30.
Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 939/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji tedy ještě jednou, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, ale právě v tuto chvíli jsem obdržela od poslaneckého klubu Občanské demokratické strany veto na návrh na zkrácené projednávání. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 939/1.

Prosím, aby návrh uvedla paní poslankyně Michaela Šojdrová, jedna z navrhovatelů. Prosím tedy. (V sále je velký hluk a neklid.)

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, navrhujeme vám zákon, kterým chceme ponechat výši příspěvku v mateřství na úrovni roku 2009 také v roce 2010. To je podstata našeho návrhu. Reagujeme na změnu, kterou jsme přijali v rámci zákonů přijatých v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2010. Tento zákon totiž obsahoval řadu změn, některé byly schváleny a některé schváleny nebyly.

Považujeme za nepřijatelné, aby úspory, které jsou nutné, takto výrazně dopadly právě na rodiče, většinou matky pečující o dítě, a to na rodiče, jejichž příspěvek se vypočítává z předchozího výdělku. Dopad tedy není na výši nějaké pasivní sociální dávky, ale dávky vypočtené z předchozího výdělku, tedy dopad na ty, kteří jsou aktivní a kteří do fondu nemocenského pojištění přispívají. Dopad do státního rozpočtu se pohybuje v příštím roce ve výši 1,5 mld. korun. Domníváme se, že vzhledem k neschválenému převodu některých služeb do snížené sazby daně z přidané hodnoty je možné se s touto položkou v rámci státního rozpočtu vypořádat.

Navrhujeme účinnost prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Navrhujeme také návrh zákona schválit již v prvém čtení. Tak jak již uvedla paní místopředsedkyně, zaregistrovala jsem podpis 50 poslanců klubu, myslím ODS, kterým vetují možnost schválit tento návrh zákona v prvním čtení. Jako doplnění této zprávy předkladatele bych tedy sdělila, že budeme navrhovat zkrácení lhůty pro projednání ve výborech. Zatím děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní kolegyni Šojdrové. Prosím nyní o slovo pana zpravodaje. Tím je pan poslanec David Kafka, zpravodajem pro prvé čtení. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec David Kafka: Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý večer. Před dvěma měsíci jsme schválením takzvaného Janotova balíčku rozhodli o potřebném snížení schodku státního rozpočtu na rok 2010. Tehdy to bylo širokou dohodou parlamentních stran a hlasovali jsme pro něj s vědomím, že úvěrový rámec státního rozpočtu na rok 2010 je nejdůležitější makroinformací pro vnitřní i vnější ekonomické vztahy. Tento balíček umožnil, aby se práce na rozpočtu mohly dokončit a aby rozpočet mohl být předán Sněmovně k dalšímu projednávání. Nyní se ovšem někteří kolegové tváří, že tu snad nebyli, nebo že byli v onom okamžiku nesvéprávní, nebo že nevěděli, co činí. Přitom tato informace o rámci rozpočtového schodku se týká každého občana v této zemi, maminky a jejich děti nevyjímaje.

Když se začaly ptát nastávající maminky, začalo se bádat, zda bylo takové opatření potřebné a zda přinese dostatečnou úsporu svěřených financí. Ti odvážnější už dnes mluví o tom, že jde o opatření nepřijatelné, že jde o opatření diskriminační, demotivační, protipopulační, dokonce že jde o daň z mateřství a že se tak maminkám upírá jakési ústavní právo na hmotné zabezpečení v mateřství. Koneckonců podle těchto hlasů má být toto opatření stejně neefektivní. Nyní jsme tedy ve stadiu lobbingu, jak tuto změnu zvrátit, jinými slovy, jak takzvaný Janotův balíček rozcupovat.

Ve stanovisku vlády čteme nesouhlas s poukazem na to, že jde o opatření přechodné, a poukazuje se na výrazné zvýšení dávek peněžité pomoci v mateřství od ledna 2009. Je současně třeba mít na paměti, že tehdy zavedený výpočtový vzorec opravdu spíše odpovídá společnosti v konjunktuře než v nynější depresi a že přispívá k omezení výše rozpočtového schodku. Pro standardně uvažujícího člověka nejde tedy o nic tak překvapivého, standardně se na dobu jednoho roku ponižují různé výdaje. Za chybné lze snad považovat jen to, že Janotův balíček nebyl přijat někdy před prázdninami, kdy by bylo možná některá těhotenství možná šikovněji naplánovat.

Pokud jde o věcný obsah, zde bych tedy na pochybách nebyl. Jde o makroopatření v řádu 1,5 mld. korun letos a v příštím roce, a když porovnávám rozpočtové riziko, které souvisí se zatím nevyřešeným dofinancováním sociálních služeb, to je v objemu asi 3 mld. korun. Za daných okolností budu navrhovat zamítnutí tohoto tisku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuj vám, pane zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní jednu písemnou přihlášku od pana kolegy Miroslava Opálky, dále se hlásil pan poslanec Škromach, paní navrhovatelka, paní kolegyně Šojdrová. To jsou zatím přihlášky. Také avizuje pan ministr Šimerka, že by se chtěl vyjádřil, ale dává přednost nejprve poslankyním a poslancům, takže takto to uděláme. První slovo tedy bude mít pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, místopředseda vlády ani předseda vlády přítomen není.

Já chci poznamenat, že se snad už stává zvykem, že Poslanecká sněmovna v prosinci, to znamená na konci roku, začíná vždy řešit problematiku nemocenského pojištění, které je spravováno Českou správou sociálního zabezpečení, která k zavedení jakékoliv změny potřebuje tři až čtyři měsíce, neboť systém je velmi složitý i v době výpočetní techniky. A jestli tomu nevěříte, tak si jenom vzpomeňte na to, jaké problémy dodnes jsou v republice a zejména v Praze s vyplácením nemocenského pojištění, nebo nemocenských dávek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP