(16.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Severovi. Nyní vystoupí pan poslanec Vlček, potom pan poslanec Bíža, Vrbík a Hovorka.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl krátký pozměňovací návrh, a to je, že zákon č. 239/2001 Sb., ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 126/2002 Sb., zákon č. 257/2004 Sb., zákon č. 482/2000 Sb., zákon č. 179/2005 Sb. a zákon č. 377/2005 Sb. se mění takto:

1. V § 6 odst. 6 se za slovo "pojištění" vkládají slova, která včetně poznámky pod čarou 4a - 4a: § 3 písm. aa) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, zákon o pojistné smlouvě - znějí "obnosovým pojištěním 4a" a slovo "toto" se nahrazuje slovem "tato". Za slova "považovaného za odměnu" se vkládají slova "za výkon funkce".

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlčkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Bíža. Připraví se pan poslanec Vrbík.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v podrobné rozpravě podal pozměňovací návrhy k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, sněmovní tisk č. 955. Pozměňovací návrhy vám byly minulý týden rozdány v písemné podobě s mým jménem, a proto se k nim hlásím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bížovi. Slovo má pan poslanec Vrbík. Připraví se pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám také jeden velmi krátký pozměňovací návrh k tisku 955, a to - do tisku se dává nový bod 22, který zní:

V § 7 se doplňuje za odst. 1 odst. 2, který zní: "Stavebník a vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen při jejich výstavbě, provozování, opravách a rekonstrukcích chránit v mezích technických a ekonomických možností životní prostředí, veřejné statky a soukromý majetek. Způsob ochrany stanoví prováděcí předpis."

Krátké odůvodnění. Tvrzení tohoto nového odstavce vyplývá z možnosti využívání moderních stavebních technologií a technických prostředků odpovídajících dosaženému stupni technického vývoje. V exponovaných lokalitách šetří životní prostředí, komunikace, veřejná prostranství a soukromý majetek. Tyto technologické postupy a technické prostředky omezují takové práce, které není nutno vykonávat k dosažení výsledků, kterých má být stavbou dosaženo. Jedná se především o zemní práce, ukládání zeminy na skládky, její přemísťování, narušování a úpravu komunikací a podobně.

Další důvod k zařazení nového odstavce vyplývá z dosavadní praxe při aplikaci zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. V § 55 odst. 1 zákonodárce ukládá zadavateli, aby hlavním kritériem pro zadávání veřejné zakázky byla zdůrazněna ekonomická hlediska, kdy ekonomická výhodnost nabídky, eventuálně nejnižší cena nabídky je základním kritériem pro přidělení veřejné zakázky. Další hlediska, především technická, jakostní, ekologická a funkční, uvedená především v § 55 odst. 3, neposkytují zadavateli právní nástroje k ochraně stavbou dotčených oprávněných zájmů fyzických a právnických osob.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vrbíkovi. Hovořit bude pan poslanec Hovorka, potom paní poslankyně Iva Šedivá a poté pan poslanec Pavel Severa.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si přečíst krátký pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 955, k zákonu o vodovodech a kanalizacích.

V § 2 navrhuji nové znění odst. 5: (5) Odběratelem je vlastník nebo nájemce pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, který pitnou vodu odebírá nebo odpadní vody vypouští.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Hovořit bude paní poslankyně Iva Šedivá, poté pan poslanec Pavel Severa.

 

Poslankyně Iva Šedivá: Dovolte mi, abych vás seznámila s legislativně technickými zpřesněními, která jsem obdržela od legislativního odboru.

Za prvé. K bodu 7. V § 6 odst. 2 se slova "a navazuje" nahrazují slovy "které navazuje". - Dle názoru legislativního odboru se jedná o vhodnější formulaci věty.

K bodu 18. V § 6 odst. 3 písm. b) se slova "podle odstavce 9" nahrazují slovy "podle odstavce 8" a v § 6 odst. 3 písm. c) se slova "podle odstavce 9 písm. b)" nahrazují slovy "podle odstavce 8 písm. b)". - Jedná se o chybný odkaz.

K bodům 24 a 25. V těchto bodech se slova "provozovatel vodovodu nebo kanalizace" nahrazují slovem "provozovatel" a slovo "jejich" se zrušuje. - Odůvodněním je vysvětlení pojmu provozovatel vodovodu nebo kanalizace v § 2 odst. 4, kde je zavedena legislativní zkratka "provozovatel".

Toto vysvětlení patří i k bodu 32, kde v § 9 odst. 12 se opět slova "provozovatel vodovodu nebo kanalizace" nahrazují slovem "provozovatel".

K bodu 65. V § 29 odst. 3 písm. a) se slova "podle § 6 odst. 9" nahrazují slovy "podle § 6 odst. 8". - Jedná se zde o chybný odkaz.

K bodu 67. V § 30 odst. 2 větě druhé se doplňuje text o slova "správní úřad", kde se nahrazují slovy "orgán veřejné správy". - Zdůvodněním je sjednocení terminologie návrhu zákona.

Naposledy k bodu 83. V § 40 se doplňuje text o slova: slova "§ 16 odst. 5" se nahrazují slovy "§ 16 odst. 6", slova "§ 17 odst. 8" se nahrazují slovy "§ 17 odst. 9" a slova "§ 19 odst. 9" se nahrazují slovy "§ 19 odst. 10". - Úpravu je třeba udělat vzhledem k přečíslování odstavců příslušných paragrafů v bodech 47, 52 a 54 novely.

Ještě naposled mi dovolte přečíst pozměňovací návrh, který se týká doby účinnosti vzhledem k prodloužení doby projednávání tohoto zákona. - Takže v části páté, článku 6 se slova "dnem 1. ledna 2006" nahrazují slovy "dnem jeho vyhlášení".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Ivě Šedivé. Prosím, aby se slova ujal poslanec Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, protože jsem byl upozorněn na to, že zemědělský výbor precizoval § 20 odst. 6, a já to nechci komplikovat, tak z toho důvodu svůj pozměňovací návrh, který jsem směřoval k vládnímu návrhu, stahuji. Tento můj pozměňovací návrh v tuto chvíli navrhuji k tisku 955/2, to znamená jako doplnění bodu 4 ze zemědělského výboru, kde na konci tohoto § 20 odst. 6 pouze vkládám za slova "a na domácnosti" místo tečky se nahrazuje čárka a pokračuje text "a na kulturní památky a národní kulturní památky".

Odůvodnění mého návrhu, které jsem přednesl, tak zůstává v platnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Severovi. To byl poslední z přihlášených do podrobné rozpravy. Nejsou-li námitky, končím podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Hlásí se pan poslanec František Pelc - mezi body.

 

Poslanec František Pelc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, velmi se omlouvám, nechci zpochybňovat hlasování. Nicméně v případě hlasování číslo 188 týkajícího se problematiky restituční jsem zjistil, že mám na záznamu hlasoval ne, a já jsem přesvědčen, že jsem hlasoval ano. Velmi se omlouvám, že vás tím zdržuji, ale pro čistotu svědomí a pro záznam to ohlašuji. Nezpochybňuji hlasování. Přestože Sněmovna rozhodla podle mého soudu velmi špatně, tak prostě nezpochybňuji hlasování. Rozdíl byl příliš velký. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pelcovi. Pan poslanec Vrbík.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Vážený pane předsedající, i já se omlouvám. Ani já nechci zpochybňovat hlasování. Pouze se připojuji k tomu, co říkal kolega Pelc. Přestože mám ve sjetině hlasování ne, tak jsem přesvědčen, že jsem hlasoval ano. Děkuji. Prosím jenom změnu pro stenozáznam.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP