(16.20 hodin)

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Děkuji, pane místopředsedo. Budu velmi krátký. Musím krátce reagovat.

Vážené kolegyně a kolegové, režim restitučních náhrad a zákonné možnosti vydefinované zákonem z roku 1992, který vydefinoval restituční náhrady jako částečnou nápravu křivd způsobených rodinám a vlastníkům, kterým byly zabrány zemědělské pozemky v minulém období, hovoří od samého začátku o částečné nápravě křivd, protože absolutní náprava v pravém slova smyslu v žádné společnosti není možná.

Návrh pana poslance Tlustého není úplně legislativně čistý a není předložen tak, aby mohl být schválen v této Sněmovně. Kolegy z ODS ubezpečuji v tomto tématu o tom, že v průběhu této Sněmovny budeme hovořit o tomto problému tak, aby návrhy, které budou předneseny, mohly být odhlasovány a rozjednány na tomto plénu Sněmovny.

Jinak k informacím, které byly podány. V současné době zbývá vykrýt řádově miliardu 700 milionů restitučních nároků. Je možné, že tyto restituční nároky mohou být vyplaceny v penězích, případně, shodneme-li se na tom, v jakém režimu budou vyplaceny.

Na závěr chci jenom říci, že nejsme schopni úplně vyřešit jakýmkoliv návrhem zákona absolutní vyřešení minulých křivd. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Abych dovysvětlil, co jsem naznačil. Totiž projednávání věcných záležitostí mezi jednotlivými body pořadu činí poslance nerovnými v této Sněmovně. K tomu by vystoupila určitě celá řada poslanců, ale nemohou dostat slovo. Slovo může dostat jenom ten, na kterého pamatuje ve své blahovůli jednací řád. Proto se mi to nelíbí. Navíc projednávání věcných záležitostí mezi body znamená, že ostatní poslanci jsou hendikepováni do té míry, že nejsou připraveni na projednávání, jinak by se na projednávání připravili a rádi by určitě k tomu také řekli své. To je odůvodnění, proč jsem s nelibostí nesl a ponesu i nadále, když se mezi jednotlivými body budou odehrávat podobná intermezza, byť jsou v souladu s jednacím řádem.

 

(pokračuje Kasal)

Nyní budeme projednávat

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 955/ - druhé čtení

 

Předložený návrh zákona uvede z pověření vlády ministr zemědělství Petr Zgarba.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, jen velmi krátce chci uvést, že předložená novela zákona se nachází ve druhém čtení. Byla přijata usnesení na zemědělském výboru a v rámci výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Právní norma chce rozumným způsobem regulovat veřejnou službu jakožto čištění a odkanalizování odpadních vod. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisky 955/1 až 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Bíža.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru, které jste dostali v tisku 955/2 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění tento zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 955, schválit s těmito pozměňovacími návrhy, které jsou v tisku uvedeny. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledku jednání k tomuto návrhu zákona na schůzi zemědělského výboru.

Vzhledem k tomu, že je zpravodajka řádně omluvena, přednesu tento návrh já.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí paní poslankyně Iva Šedivá.

 

Poslankyně Iva Šedivá: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se touto materií zabýval na své 53. schůzi dne 14. října 2005. Projednávání tohoto návrhu zákona proběhlo v klidné atmosféře a výbor k návrhu zákona nepřijal žádný pozměňovací návrh a doporučil Poslanecké sněmovně tento sněmovní tisk projednat a schválit v předloženém znění. S podrobným zněním se můžete seznámit v tisku 995/3. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám. Obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Teď se hlásí v pořadí poslanec Severa, Vlček a další. Pan poslanec Bíža se hlásí písemně, takže má přednost.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, dovoluji si dát jeden pozměňovací návrh. Bude krátký.

V § 20 odstavec 6 doplnit za slovy "a na domácnosti", tečka se nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a na kulturní památky a národní kulturní památky". Za tímto textem číslice 30 (poznámka pod čarou) zní: Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění tohoto návrhu. Tento pozměňovací návrh má za úkol zamezit současné situaci, kdy část prostředků ze státního rozpočtu určených pro kulturní a národní kulturní památky je používána každý rok na poplatkovou povinnost za odvod srážkové vody do kanalizačního systému. Dochází tak k pouhému přesouvání prostředků státního rozpočtu tam a zpět, kdy část těchto prostředků končí jako zisk společností provozujících vodovodní a kanalizační systémy, a o to více potom zase na tyto památky dáváme na dotacích ve státním rozpočtu. Předložený návrh tedy bude ke státnímu rozpočtu, ke krajským a obecním rozpočtům neutrální, a předložený návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami dle článku 10 Ústavy České republiky a právními akty Evropských společenství.

Ještě pro jistotu přečtu, jak bude vypadat, pokud bude přijat pozměňovací návrh, celý paragraf 20 odstavec 6.

Pokud bude přijat tento návrh, text bude znít takto: Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na vlastníky dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací (číslo 15) veřejně přístupných, vlastníky drah celostátních a drah regionálních, zoologické zahrady, nemovitosti určené k trvalému bydlení a na domácnosti (číslo 24) a na kulturní památky a národní kulturní památky (číslo 30).

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP