(16.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 917/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů vedle pana ministra Petra Zgarby zaujal pan poslanec Josef Řihák, který je zpravodajem zemědělského výboru.

Na 45. schůzi jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu. Nyní je mou povinností zeptat se pana ministra Petra Zgarby, zdali hodlá vystoupit v tuto chvíli. Ano, uděluji mu slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Jen připomenu, že předkládaná novela zákona na ochranu a proti týrání zvířat má jeden hlavní cíl, a to je upravit možnost vychovávání a cvičení psů pro účelové používání k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům pro bezpečnostní sbory v rámci České republiky.

Žádám vás, kolegyně a kolegové, abychom propustili zákon do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Pan zpravodaj Řihák rovněž chce vystoupit.

 

Poslanec Josef Řihák: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, pouze bych rád připomněl, proč jsme rozhodli o opakování druhého čtení. Bylo to z toho důvodu, že na plénu při druhém čtení přišlo velké množství pozměňovacích návrhů, které máte uvedeny ve sněmovním tisku 917/2, především pozměňovací návrhy pod písmenem C.

Chtěl bych požádat kolegy, aby potvrdili platnost svých pozměňovacích návrhů, které předložili při minulém druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Zde platí to, co bylo avizováno - tedy pan poslanec Kratochvíle, pan poslanec Vícha, pan poslanec Mandík. Prosím.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jen jsem chtěl upozornit, že pozměňovací návrhy jsem rozdal v písemné podobě dne 11. 10. každému na lavici.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Josef Vícha.

 

Poslanec Josef Vícha: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci se pouze přihlásit k pozměňovacímu návrhu v tisku 917/2 pod písmenem A. Předpokládám, že bude pokračovat projednávání, jako bych načetl pozměňovací návrh v tomto opakovaném čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Víchovi. Slovo má pan poslanec Mandík. Další přihlášky do rozpravy nemám.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, taktéž se chci přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsem přednesl při druhém čtení poprvé. Je to v tisku 917/2 pod písmenem B.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji. Protože se nikdo další nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Neodpovídá to tedy avizované řadě pozměňovacích návrhů, protože byly pouze tři, ale budiž. Končí nejen podrobná rozprava, ale také druhé čtení této vládní předlohy. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 918, druhé čtení.

Po krátké dohodě s ministrem Petrem Zgarbou konstatuji, že jsme tento bod vyřadili z pořadu schůze. (Protesty.) Přeřadili na čtvrtek příštího týdne.

 

Dalším bodem je

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v oblasti veřejného zdravotního pojištění
/sněmovní tisk 1150/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Mám zde psáno, že to bude odůvodňovat pan místopředseda vlády Zdeněk Škromach. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Kdybych tvrdil, že ze záznamů, které jsou zde k dispozici, je vše jasné, tak bych nehovořil pravdu, nicméně je zde poznámka, že ve čtvrtek 13. 10. bylo v obecné rozpravě zřejmě přerušeno projednávání tohoto bodu, že je zde návrh paní poslankyně Talmanové na odročení. Nevím, jestli o něm bylo hlasováno. Nicméně mám dvě přihlášky do obecné rozpravy, a sice od pana poslance Kochana a paní poslankyně Talmanové. To je tolik, co udávají tyto materiály.

Rozumím-li a zrekapituluji to správně, prosím kontrolujte mě, zřejmě došlo k odůvodnění návrhu panem místopředsedou vlády Škromachem, zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Krákora rovněž vystoupil, otevřela se rozprava. V rámci rozpravy zřejmě ještě nikdo nevystoupil, takže jako první vystoupí pan poslanec Kochan a poté paní poslankyně Talmanová. To je asi stav, jak ho čtu. - Tak Kochan už vystoupil, mám zde informaci od pana zpravodaje. Takže v tuto chvíli vystoupí paní poslankyně Talmanová.

Pan zpravodaj připomíná v souladu se skutečností, že bylo podáno v souladu s jednacím řádem veto, takže nemůže být tato norma projednána již v prvém čtení. Nacházíme se v rozpravě v prvním čtení.

Hovořit bude paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Tento zákon byl opravdu projednáván v polovině minulého týdne, a bude proto obtížné kontinuálně navázat na to, co zde bylo již vyřčeno. Dovolte mi tedy, abych v tuto téměř již pozdní odpolední hodinu připoutala vaši pozornost k následujícímu pohledu na stav českého zdravotnictví. Pan ministr zdravotnictví v pořadí sedmý bezesporu v průběhu mých citací potom odpoví na otázku, kdo je jejich autorem.

Systém veřejného zdravotního pojištění se potýká s problémy v oblasti financování zdravotní péče, které se již několik let projevují rychlým růstem nákladů předstihujícími růst finančních zdrojů. Důsledkem těchto tendencí je nárůst deficitu veřejného zdravotního pojištění a prodlužování lhůt splatnosti úhrad nárokovaných smluvními poskytovateli zdravotní péče vůči zdravotním pojišťovnám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP