(14.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Lze pogratulovat předkladateli, panu ministru Sobotkovi, i zpravodajovi a ukončit projednávání bodu č. 8.

 

Další bod je bod číslo 9, kterým je

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb.,
o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
/sněmovní tisk 517/ - třetí čtení

 

K ministrovi financí by se měl přidat zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Petr Rafaj. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 517/3.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Kocourek a já mu uděluji slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl legislativně technické úpravy, které se týkají mého pozměňovacího návrhu, který máme v tisku 517/3. Tyto legislativně technické úpravy by zněly:

Za prvé. Ve všech pozměňovacích bodech se uvedená slova "vkládá nový bod" nebo "vkládá nový odstavec" nahrazují slovy "doplňuje bod" nebo "doplňuje odstavec".

Za druhé. U pozměňovacího návrhu B v novelizovaném bodu 2 nového článku 2, § 23 odst. 3 písm. b) se místo označení "bod 6" uvede "bod 4".

Za třetí. V pozměňovacím návrhu B uvedená čísla poznámek pod čarou se mění takto:

Číslo poznámek pod čarou 1 a 5 včetně odkazu na tyto poznámky se mění na číslo 20, číslo poznámky pod čarou číslo 6 včetně odkazu na tyto poznámky se mění na číslo 22a, číslo poznámky pod čarou číslo 2 včetně odkazu na tyto poznámky se mění na číslo 106, číslo poznámky pod čarou číslo 3 včetně odkazu na tyto poznámky se mění na číslo 107 a číslo poznámky pod čarou číslo 4 včetně odkazu na tyto poznámky se mění na číslo 8.

Jako zdůvodnění bych chtěl uvést, že to je reakce na poslední novelizace zákona o dani z příjmu, tak aby tento návrh smysluplně odkazoval a odpovídal poslednímu znění několikrát v posledním roce novelizovaného zákona o dani z příjmu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy ve třetím čtení tohoto návrhu zákona. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím.

Požádám pravděpodobně zpravodaje, aby nám v tuto chvíli sdělil, jaký bude další postup.

 

Poslanec Petr Rafaj: Já bych navrhl, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích v pořadí, kdy by byl první pozměňovací návrh B poslance Martina Kocourka včetně přednesených legislativně technických změn, potom bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které byly obsaženy v usnesení výboru pro evropskou integraci jako celý blok, a poté by se hlasovalo o celém návrhu zákona.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže ve třech krocích. To byl návrh zpravodaje hlasovat v těchto třech krocích a zdá se mi, že je s tím souhlas a že nikdo tento postup nezpochybňujeme. Ještě zazvoním pro jistotu na ty, kteří se chtějí zúčastnit. Budeme v těchto třech krocích hlasovat o návrhu.

Já vás poprosím, pane zpravodaji, kdybyste vždy řekl, o čem budeme hlasovat. Já se vás zeptám na stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Petr Rafaj: Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích přednesených poslancem Martinem Kocourkem ve znění legislativně technických změn, které byly předneseny před chvílí. (Zpravodaj nesouhlasí, ministr nesouhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 140 pro hlasovalo 50, proti 80. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Rafaj: Budeme teď hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení výboru pro evropskou integraci, o všech jako o jenom bloku. (Zpravodaj souhlasí, ministr rovněž souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 25, přítomno bylo 140 poslanců, pro 76, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

Ptám se, jestli si všichni myslí, že jsme vyčerpali hlasování o všech návrzích, které byly. Nikdo to nezpochybňuje, takže můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona, není-li námitek.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, podle sněmovního tisku 517, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování nese pořadové číslo 26. Z přítomných 140 pro 94, proti 2. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s celým návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i zpravodajovi. Končím projednávání bodu č. 9.

 

Před sebou máme bod číslo 11, kterým je

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti
České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 433/ - třetí čtení

 

Prosím, aby za omluveného ministra dopravy Milana Šimonovského se ujal tohoto návrhu ministr Milan Urban a také zpravodaj hospodářského výboru poslanec Miroslav Kapoun. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 433/3.

Otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Kapouna. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych v rozpravě přednést legislativně technickou úpravu, která se týká novelizačního bodu číslo 4, a s tím související pozměňovací návrh A4 hospodářského výboru. Tento pozměňovací návrh je potřebné doplnit stylistickou úpravou textu spočívající v tom, že za slova "za její závazky ručí stát" je nutné zařadit středník v první větě v § 19 odst. 2, a nikoliv do úvodu věty druhé v témže odstavci. K žádnému věcnému posunutí tímto návrhem nedochází. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Děkuji. Prosím pana poslance Turka, který je dalším přihlášeným do rozpravy ve třetím čtení. Máte slovo.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o souhlas se zpětvzetím mého návrhu, který je pod písmenem C. Vzhledem k tomu, že od úterý proběhla intenzivní třístranná jednání a padly gentlemanské dohody, tak se domnívám, že bude tento návrh patřičně vykompenzován jinými návrhy, a proto si dovolím požádat sněmovnu o zpětvzetí mého návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP