(16.40 hodin)
(pokračuje Ostrý)

Doporučil Poslanecké sněmovně svým usnesením č. 314, aby s vládním návrhem zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, tisk 509, vyslovila souhlas s jednou připomínkou, a to v § 6 odst. 3 větě první se slova "vymáhání pohledávky může být odloženo" nahrazují slovy "ohledně vymáhání pohledávky může být povoleno její posečkání nebo splátky".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji Vlastimilu Ostrému a otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nejsou, takže obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Ani do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, takže končím i podrobnou rozpravu. Mohu také ukončit obě čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu pořadu této schůze, kterým je

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb.,
o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
/sněmovní tisk 517/ - druhé čtení

 

Slova se ujme opět z pověření vlády ministr finanční Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, ani tato novela si neklade za cíl jiné změny, než je harmonizace s právem Evropských společenství. Jedná se zejména o problematiku uznávání kvalifikace daňových poradců z jiných členských států Evropské unie a s tím související umožnění poskytovat služby daňovým poradcům členských států Evropské unie na území České republiky.

Dovoluji si vyjádřit souhlas s těmi návrhy, které byly přijaty v rámci projednávání ve výborech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Bohuslavu Sobotkovi. Připomínám, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 517/1. Prosím, aby se zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Petr Rafaj ujal slova a projednávání v tomto výboru nám odůvodnil a uvedl usnesení.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, rozpočtový výbor se zabýval tímto vládním návrhem zákona 21. ledna a přijal toto usnesení: Po úvodním slově náměstka ministra financí pana Janoty, zpravodajské zprávě mé a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 523/92 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců, vyslovila souhlas bez připomínek, a zmocňuje mě, abych s tímto usnesením seznámil sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Návrh dále projednal výbor pro evropskou integraci, usnesení tohoto výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 517/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Soňa Marková. (Není přítomna.) Zřejmě zavládlo překvapení. Ptám se místopředsedy klubu KSČM, zda je mu známo něco o současném pobytu paní poslankyně Markové. Pět minut? V 16.48 budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno od 16.44 do 16.49 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže, dámy a pánové, pokračujeme, a v tuto chvíli paní poslankyně Soňa Marková nás seznámí s usnesením výboru pro evropskou integraci.

 

Poslankyně Soňa Marková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se velice omlouvám za to, že jsem způsobila zdržení jednání Poslanecké sněmovny.

Usnesení výboru pro evropskou integraci z 22. schůze konané dne 29. ledna 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 523/92 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, sněmovní tisk 517:

***




Přihlásit/registrovat se do ISP