(16.30 hodin)
(pokračuje Grůza)

Za druhé: V § 15 odstavec 2 zní: (2) V případě, že v katastru nemovitostí je vedeno vlastnické právo státu k zemědělskému pozemku, které nelze doložit listinnými doklady, nebo ze zápisu v katastru nemovitostí vyplývá, že vlastník zemědělského pozemku není znám, má se pro účely tohoto zákona za to, že stát je jeho vlastníkem a správcem Pozemkový fond.

Odůvodnění: Navržená dikce odstavce 2 umožní, aby mohly být prodávány i zemědělské pozemky, u kterých ze zápisu v katastru nemovitostí vyplývá, že vlastníci nejsou známi. Zakládá se tak fikce pro účely zákona číslo 95/1999 Sb., že stát je vlastníkem i takových pozemků. Pozemkový fond bude i v těchto případech postupovat tak, jako když v katastru nemovitostí je zapsán jako vlastník Česká republika a správa Pozemkového fondu - § 15 odstavec 3 až 6 zákona číslo 95/1999 Sb. V případě, že se později ukáže, že se nejednalo u prodaného zemědělského pozemku o pozemek státu, pak skutečný vlastník bude mít nárok na finanční náhradu podle zákona číslo 95/1999 Sb., ať by se jednalo o případ, že vlastnické právo státu nebylo možné doložit listinnými doklady, nebo ze zápisu katastru nemovitostí vyplývalo, že vlastník není znám. Ustanovení pokryje případy, kdy především z důvodů administrativních nedostatků v průběhu přídělového řízení v poválečném období nelze u pozemků nově vzniklých v přídělovém řízení listinami doložit, že patří státu. Jde zejména o případy, kdy konfiskace původních pozemků vedených v pozemkových knihách proběhla v rámci přídělového řízení, bylo provedeno nové uspořádání pozemků v jiných hranicích a na tyto pozemky neexistují žádné doklady o jejich přidělení a původní zápisy v pozemkových knihách nelze využít vzhledem k úplné reorganizaci zemědělského půdního fondu. V České republice je takových pozemků přibližně 10 000 hektarů, přitom celá polovina této výměry je v okrese Blansko.

Vzhledem k tomu, že v § 1 písmeno a) zákona číslo 95/1999 Sb. je uvedeno, že předmětem převodu mohou být pozemky ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu, navrhuje se do odstavce 2 doplnit na konci slova "a správcem Pozemkový fond", aby nevznikly pochybnosti, že Pozemkový fond může prodávat i zemědělské pozemky, u kterých v katastru nemovitostí nebude zapsán jako vlastník stát a z katastru nemovitostí nebude vyplývat, kdo vlastníkem je. Užívání takovýchto zemědělských pozemků je řešeno v § 18 zákona číslo 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že je může Pozemkový fond ČR dát do užívání vhodným zájemcům. Není však řešena otázka možnosti jejich prodeje, a proto se navrhuje, aby princip uvedený v § 15 zákona číslo 95/1999 Sb. u pozemků, kde vlastnictví státu nelze doložit listinnými doklady, platil i pro případ, kde vlastník není znám.

Za třetí: V § 15 odstavec 3 za slova "listinnými doklady" se vkládají slova "nebo ze zápisu v katastru nemovitostí vyplývá, že vlastník není znám".

Za čtvrté: V § 19 odstavec 2 se za slova "listinnými doklady" vkládají slova "nebo ze zápisu v katastru nemovitostí vyplývá, že vlastník není znám".

Odůvodnění: Navrhované doplnění uvedených ustanovení je vyvolané návrhem změny odstavce 2 § 15 a je nezbytné z hlediska přesnosti a jednotnosti právní úpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Grůzovi. Jako další vystoupí poslankyně Veronika Nedvědová.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dámy a pánové, dovolte, abych předložila pozměňovací návrh, který jsem avizovala v obecné rozpravě - jedná se o změnu v zákoně číslo 229/1991 Sb. - který zní: V § 13 se zrušují odstavce číslo 6 a 7.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyní Nedvědové. Další přihlášky do podrobné rozpravy v písemné podobě nemám, ale z místa se přihlásil pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že jsem se nedočkal odpovědi v obecné rozpravě na otázku, kterou jsem zde položil přítomnému ministru zahraničních věcí, mohu se z toho domnívat, že pan ministr o této věci buď moc neví, anebo o ní nechce mluvit, a proto dávám návrh na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona v podrobné rozpravě ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky nejsou, takže podrobnou rozpravu končím. Je 16.35 hodin, v 16.37 dám hlasovat o návrhu na zamítnutí, který přednesl v podrobné rozpravě pan poslanec Martin Kocourek. Na žádost jsem vás odhlásil, takže můžete zbývající čas využít k tomu, abyste se svými hlasovacími kartami řádně přihlásili.

 

Paní a pánové, v podrobné rozpravě zazněl z úst pana poslance Martina Kocourka návrh na zamítnutí této předlohy. Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 3, které jsem zahájil. Kdo s návrhem na zamítnutí souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, ze 154 hlasujících bylo pro 58, proti 81. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Domnívám se, že mohu konstatovat, že druhé čtení této předlohy je ukončeno. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi.

 

Přistoupíme k projednávání bodu číslo

 

2.
Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci
při vymáhání některých finančních pohledávek
/sněmovní tisk 509/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo.Vážené poslankyně, vážení poslanci, přijetím navrhovaného zákona by měl být rovněž splněn závazek harmonizace našeho práva s právem Evropských společenství ve věci spolupráce při vymáhání daňových pohledávek v rámci Evropské unie.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny doporučil sněmovně vyjádřit s tímto návrhem zákona souhlas s přijetím jednoho pozměňujícího návrhu. Mohu konstatovat, že s tímto pozměňujícím návrhem, který schválil rozpočtový výbor, lze ze strany předkladatele vyjádřit souhlas. V tuto chvíli děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Bohuslavu Sobotkovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 509/1. Já prosím pana poslance Vlastimila Ostrého, který je zpravodajem výboru, aby se v tuto chvíli ujal slova.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, rozpočtový výbor se na své 23. schůzi dne 21. ledna zabýval tímto návrhem zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, tisk 509.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP