(16.50 hodin)
(pokračuje Marková)

Výbor pro evropskou integraci po úvodním slově náměstkyně ministra financí Ing. Yvony Legierské, po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslankyně Soni Markové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila, a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky, které máte v přiloženém usnesení - nebudu je tedy číst.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Soně Markové a otevírám obecnou rozpravu. Žádné písemné přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže mohu obecnou rozpravu uzavřít a otevřít rozpravu podrobnou, do které se hlásí pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte, abych v rámci podrobné rozpravy u novely zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců přednesl pozměňovací návrh, který se týká v návaznosti na zmíněný název zákona změny zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Já jsem tento návrh nechal v předstihu pro každého rozmnožit, je označen jako Martin Kocourek 517/0-II/P. Pane předsedající, pokud by nebylo námitek proti tomu, že každý tento návrh má před sebou, tak bych požádal, abych jej zde nemusel předčítat a pouze jej zdůvodnil.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Jsou námitky proti postupu, jaký navrhl pan poslanec Martin Kocourek? Nejsou, takže je vám vyhověno.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji sněmovně. Tento pozměňovací návrh se týká problematiky tzv. nerealizovaných kursových rozdílů, které mnohé z našich jak exportních, tak importních podniků v současné době trápí. Totiž podle právní úpravy platné do 31. prosince 2001 se kursové rozdíly vzniklé přeceněním určitých aktiv a pasiv vyjádřených v cizí měně ke dni sestavení účetní závěrky neprojevovaly ve výsledku hospodaření ani v základu daně. V roce 2002 se díky specifické účetní úpravě použil přechodný režim, který umožnil nerealizované kursové rozdíly zahrnout nebo nezahrnout do výsledku hospodaření a základu daně dle rozhodnutí poplatníka. Od zdaňovacího období, které započalo v roce 2003, se ale nerealizované kursové rozdíly ve výsledku hospodaření projevují povinně. Bez specifické daňové úpravy, která by nerealizované kursové rozdíly ze základu daně vylučovala, by daňoví poplatníci odečítali fiktivní náklady, které skutečně nevynaložili, tzv. nerealizované kursové ztráty, nebo danili fiktivní zisky, které nevydělali, tzv. nerealizované kursové zisky. A tento postup je dle mého názoru se základními principy zdanění, zejména s principem spravedlnosti daně a principem nediskriminace.

Předkládaný návrh tedy zavádí pro zdanění nerealizovaných kursových rozdílů úpravu, která odpovídá nejlepším mezinárodním postupům a je v souladu se všeobecně uznávanými principy zdanění. Tato úprava je jednoduchá, na rozdíl od stávající úpravy nediskriminuje daňové poplatníky z určitých oborů podnikání a její dopady jsou předvídatelné. Předmětem úpravy je časový posun zahrnutí nerealizovaných kursových rozdílů od základu daně, takže okamžik zdanění souvisejících nákladů a výnosů odpovídá úpravě platné do konce roku 2001, resp. 2002.

Tolik zdůvodnění mého pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinu Kocourkovi. Ptám se, kdo další chce vystoupit v podrobné rozpravě. Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Čtvrtým bodem, kterému se budeme věnovat v 28. schůzi, je

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech
a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.
/sněmovní tisk 518/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova opět ujal ministr financí a místopředseda vlády Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, projednávaný návrh je opět harmonizační novelou. Jedná se o to, aby bylo dosaženo slučitelnosti české právní úpravy v oblasti auditu s právem Evropských společenství.

První okruh, kterého se tato norma týká, je otázka uznávání kvalifikace auditorů z jiných členských států Evropské unie a s tím související umožnění poskytovat auditorské služby auditorům členských států Evropské unie na území České republiky. Druhá oblast se týká změny směrnice Evropského parlamentu a Rady o účetních a konsolidovaných závěrkách některých typů společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven. Rovněž tato novela si neklade za cíl jiné změny, než je výše uvedená harmonizace s právem Evropských společenství.

V tuto chvíli děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Bohuslavu Sobotkovi. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení rozpočtového výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 518/1 a já prosím zpravodaje tohoto výboru Martina Kocourka, aby tento tisk uvedl.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s projednáním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona 209/2002 Sb., tisk 518.

Rozpočtový výbor se tímto vládním návrhem zabýval na své 23. schůzi dne 21. ledna 2004 a přijal usnesení č. 312, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, tisk 518, vyslovila souhlas bez připomínek.

Co se týká jednání výboru, myslím, že z toho, že výbor přijal doporučující usnesení bez připomínek, plyne i to, že není příliš co dodat k jednání výboru v této věci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinu Kocourkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Žádné přihlášky nejsou, takže obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Ani do té se nikdo nehlásí, takže končím i podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení této vládní předlohy.

(Domluva mimo mikrofon.)

 

Pokud sněmovna nemá námitky, můžeme využít dobrodiní jednacího řádu a můžeme tento návrh zákona schválit ve třetím čtení, protože v předloze nezazněly žádné pozměňovací návrhy.

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech
a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.
/sněmovní tisk 518/ - třetí čtení

 

Dámy a pánové, odhlásím vás a poprosím o novou registraci. Rozhodneme o následujícím návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb., podle sněmovního tisku 518."

 

Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano" v hlasování pořadové číslo 4, které jsem právě zahájil. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Ze 158 hlasujících bylo pro 153, jeden proti. Návrh usnesení jsme přijali.

 

Ukončili jsme tedy třetí čtení a tuto etapu projednávání vládní předlohy v Poslanecké sněmovně. Gratuluji panu ministrovi k mimořádnému úspěchu, kterého dosáhl, a děkuji také panu zpravodaji Martinu Kocourkovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP