(17.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Dámy a pánové, nyní se budeme věnovat bodu

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti
České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 433/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Milan Šimonovský. Připomínám, že se jedná o sněmovní tisk 433 a že se nacházíme ve druhém čtení.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce připomněl tuto předlohu.

Cílem novely je vytvoření právní základny, která umožní pokračování už započaté privatizace zbytného majetku bývalé státní organizace České dráhy. Výtěžky z této privatizace potom budou použity k úhradě závazků, které po této organizaci zbyly. Podle současné právní úpravy by nebylo možné při dalších odprodejích majetku postupovat za stejných podmínek jako před účinností transformačního zákona. Tím se rozumí zejména prodej drážních bytů. A proto je navržen převod příslušnosti hospodaření k výše uvedenému majetku z Ministerstva dopravy na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.

V rámci novely je také předložena novela zákona o Fondu národního majetku umožňující účelové využití příjmů fondu z privatizace určeného majetku k úhradě závazků bývalé státní organizace České dráhy. Současně se sleduje tímto návrhem zpřesnění úpravy možného zadlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty, kde vláda svým nařízením bude stanovovat limit výše úvěru, k jehož překročení musí mít tato organizace předchozí souhlas Ministerstva dopravy.

Dámy a pánové, věřím, že Poslanecká sněmovna podpoří tento zákon a umožní tak urychlit prodej zbytného majetku Českých drah a vypořádat závazky této organizace.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru dopravy Milanu Šimonovskému. Připomínám, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení tohoto výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 433/1. Prosím zpravodaje tohoto výboru poslance Miroslava Kapouna, aby se ujal slova a usnesení odůvodnil.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vládo, kolegyně, kolegové, hospodářský výbor se zabýval tímto zákonem na své 24. schůzi konané 28. ledna 2004 a k návrhu zákona, dlouhý název také nebudu číst jako pan místopředseda, který samozřejmě je v tisku, přijal pozměňovací návrhy.

Usnesení zní takto: Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu ministra dopravy Ing. Milana Šimonovského, zpravodajské zprávy poslance Miroslava Kapouna a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 433 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, a pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Pozměňovací návrhy jste dostali písemně, takže číst je již nebudu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kapounovi. Návrh dále projednal výbor pro evropskou integraci. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 433/2. Prosím pana poslance Pavla Suchánka, který je zpravodajem tohoto výboru, aby nás informoval o tom, jak projednávání této předlohy v jejich výboru probíhalo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pane řídící schůze, dámy a pánové, výbor pro evropskou integraci projednal uvedený návrh zákona na své 22. schůzi konané dne 29. ledna 2004. Po úvodním slově náměstka ministra dopravy pana Kocourka a po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Pavla Suchánka doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Suchánkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy mám jednu přihlášku. Přihlásil se pan poslanec Jaroslav Plachý. Má slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, předložená vládní novela zákona č. 77/2002 Sb., tisk 433, je reakcí vlády na nález Ústavního soudu, který byl výsledkem stížnosti skupiny poslanců na způsob rozdělení majetku bývalé státní organizace České dráhy mezi akciovou společnost České dráhy a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Nález Ústavního soudu tak vytvořil prostor pro nápravu tohoto rozdělení majetku, které nelze nazvat jinak než likvidací železniční dopravy v České republice.

Připomenu, že majetek tvořící uzly železniční sítě plus informační systém byl vložen do základního kapitálu akciové společnosti České dráhy, tedy do rukou jednoho z dopravců, kteří by se měli po této síti pohybovat. To ovšem znamená, že jsme tím ze sítě vystřihli její uzly. Každé malé dítě pochopí, že když provede podobnou operaci, nezbude mu ze sítě vůbec nic. Očekávali jsme tedy - zřejmě poněkud naivně - že stejnou věc pochopí i pan ministr a po zrušení přílohy č. 1 provede nápravu chybného rozdělení majetku železniční dopravní cesty. Bohužel pan ministr pouze lakonicky konstatoval, že vše bylo již konzumováno, a bez ohledu na věcnou chybnost majetkoprávní definice železniční dopravní cesty nedělá nic. Naopak, předložený zákona de facto konzervuje stávající stav, kdy ze železniční sítě zbyly pouze úseky mezi uzly a kdy ani informační systém, to je nervy celého systému, do systému nepatří.

Pan ministr při projednávání v prvém čtení prohlásil, že si umí představit i takzvanou živou dopravní cestu. Vážený pane ministře, železniční dopravní cesta, kterou tímto zákonem konzervujete, není ani živá, a není to dokonce ani cesta. Jsou to pouze spojnice od stanice ke stanici. Na této cestě do pekel nikdy nepoběží plnohodnotná hospodářská soutěž mezi železničními dopravci. Proto i nadále bude v tvrdém konkurenčním boji se silniční dopravou železniční doprava v České republice prohrávat.

Ti, kteří podpořili tzv. transformační zákon, nesou plnou odpovědnost za problémy, do kterých uvrhli naši železniční dopravu. To ovšem neznamená, že ti, kteří s nevyhovujícím stavem potichu souhlasí a nedělají nic, nenesou odpovědnost žádnou. Proto z tohoto místa vyzývám pana ministra, aby tuto systémově chybnou definici majetku železniční dopravní cesty svým přičiněním napravil. Bude-li mít někdy v budoucnu tuto odvahu, pak mu za ni ze srdce poděkuji.

Dámy a pánové, z důvodu, který jsem uvedl, navrhuji zamítnutí tohoto zákona. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plachému.

Dámy a pánové, mám milou povinnost mezi námi přivítat delegaci polského Sejmu vedenou jeho maršálkem panem Markem Borowským. Pěkně vítáme, drazí přátelé. (Potlesk celé sněmovny.) Jistě jim jménem nás všech mohu popřát užitečný pobyt zde v Praze a popřát jejich parlamentu mnoho úspěchů i v této době, která společně s Českou republikou a s dalšími státy nás dělí ještě od vstupu do Evropské unie. Vítejte, přátelé.

My budeme pokračovat v naší schůzi v obecné rozpravě. Další přihlášky písemné nemám. Z místa se hlásí pan poslanec Karel Sehoř.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP