(14.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili C1, 2 - souhlasná stanoviska.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 829. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 139 hlasujících pro 73, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Dostáváme se k bodu C3. (Zpravodaj vřele doporučuje, ministr výrazně nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Po těchto informacích jsem zahájil hlasování pořadové číslo 830. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 139 hlasujících pro 11 a proti 51. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Nyní budeme hlasovat o písmenu C bod 4 a bod C5 zvlášť. Nejdříve o bodu C4. (Zpravodaj souhlasí, ministr také souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 831. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 139 hlasujících pro 107 a proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Zbývá nám poslední bod C5, což jsou legislativně technické úpravy. (Zpravodaj souhlasí, ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 832. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 140 hlasujících pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Podle mých záznamů jsme odhlasovali všechny návrhy, které byly obsaženy v předmětném tisku, a mám za to, pane předsedající, že můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, nejen ty, ale i legislativně technické návrhy pana poslance Zgarby jsme odsouhlasili.

Přečtu závěrečný návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), podle sněmovního tisku 358, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 833. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 140 hlasujících pro 104, proti 33. Usnesení jsme přijali.

 

Třetí čtení jsme ukončili a já mohu poděkovat panu ministru Ambrozkovi, panu zpravodaji Tomíčkovi a můžeme se pustit do dalšího návrhu, který je uveden pod číslem 127 a kterým je

 

127.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
/sněmovní tisk 359/ - třetí čtení

 

Prosím pana poslance Pavla Hrnčíře, aby zaujal místo u stolku zpravodajů vedle ministra pro životní prostředí Libora Ambrozka. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 359/2, a otevírám rozpravu.

Dámy a pánové, prosím o klid. Hlásí se paní poslankyně Šedivá.

 

Poslankyně Iva Šedivá: Já bych chtěla načíst za kolegu Kužvarta, který není přítomen, pouze legislativně technickou úpravu k jeho pozměňovacímu návrhu pod písmenem C, kdy v bodě D se praví, že dosavadní bod 121 se zrušuje. Správně tam mělo být - při přepisu asi došlo k chybě - bod 120.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zpravodaj vzal tuto informaci na vědomí. Ptám se, jestli chce ještě někdo vystoupit v rozpravě. Pokud ne, rozpravu končím. Ptám se pana ministra, chce-li vystoupit. Nechce, takže prosím pana zpravodaje Pavla Hrnčíře, aby nastínil, jak si představuje proceduru hlasování ve třetím čtení.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně a páni poslanci, před hlasováním o proceduře bych řekl, že mám celkem dva problémy o hlasovatelnosti jednotlivých pozměňovacích návrhů. První je návrh C2 pana kolegy Kužvarta, který podle mého názoru nesplňuje pravidla obecné legislativně technické normy, nicméně formálně je správný, takže abych se vyhnul nějakým diskusím, navrhnu, aby se o něm hlasovalo. Opačným příkladem je pozměňovací návrh pod písmenem E Karla Sehoře, který naopak by díky své věcné stránce získal řadu příznivců, ale po formální stránce není v hlasovatelné podobě, takže se o něm hlasovat nedá. Tuto věc jsem s ním probral a pan poslanec Sehoř vyslovil souhlas s nehlasovatelností návrhu pod písmenem E. Čili úvodem je řečeno, že návrhem pod písmenem E je nehlasovatelný.

Další postup hlasování navrhuji následující. Hlasovat nejprve o návrhu pod písmenem B pana poslance Höniga. V případě jeho přijetí by byl nehlasovatelný pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pod bodem A16. Poté bychom hlasovali v případě nepřijetí o bodu A16, následně o bodu C1 pana poslance Kužvarta, o všech třech písmenech najednou - a), b), c), dalším hlasováním o bodu C2 - a), b), c), d), e) - všech pět písmen. Předtím bychom mohli odsouhlasit legislativně technický návrh, který přednesla v jeho zastoupení paní poslankyně Šedivá, následně pozměňovací návrh pod písmenem D a naposledy bychom hlasovali o zbývajících bodech výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, které zbudou.

Chtěl bych ještě předem upozornit na to, na co jsem zapomněl při probírání návrhu C2. Pokud by byl přijat návrh C2, byl by nehlasovatelný ještě bod A13 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Tolik, pane místopředsedo, návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já s tím souhlasím, pouze se vás, pane zpravodaji, chci zeptat, zdali je nějaký důvod pro to, abychom hlasovali legislativně technický návrh pana poslance Kužvarta. Dnes odpoledne jsme hlasovali o návrzích až poté, co návrhy byly přijaty. Protože kdyby nebyl přijat návrh pana poslance Kužvarta, hlasování o legislativně technické úpravě by bylo bezpředmětné.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Souhlasím. Můžeme. Připomínám jenom, že o návrzích výboru VSRŽP bych pro urychlení navrhoval hlasovat jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, o těch, které zbudou. Dámy a pánové, tato procedura je trošku složitější. Zřejmě k ní budou připomínky.

Hlásí se pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, já jsem se ještě jednou ujistil, že legislativně technická změna, která byla navržena, se týká bodů C2, D, kde se ovšem mění označení bodu, který se má zrušit. V tomto případě se domnívám, že hlasování o bodu, který se zrušit nemá, a potom legislativně technicky upravit, že se ruší jiný bod, by asi nebyla úplně správná, takže bych jenom i vám doporučil, jestli byste mohl souhlasit s tím, aby se nejdříve odhlasovala legislativně technická úprava, a pak teprve samotný bod v jeho podstatě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP