(14.10 hodin)
(pokračuje Tomíček)

Potom budeme hlasovat v celku o pozměňovacím návrhu kolegy Zgarby. To je jediný, i když obšírnější návrh.

Pokud bude nutné hlasovat o návrhu C, což byly moje návrhy, kterými jsem doplňoval ve druhém čtení návrh této novely, tak zvláště o bodu 1 a o bodu 2, z důvodů, které tady uvedl pan ministr. U bodu 3 také budeme hlasovat zvláště. Tady bych chtěl zase já požádat o podporu mého návrhu, protože to znění je opravdu vyjmuto z definice mezinárodní směrnice, nicméně za celou dobu projednávání jsme se neshodli, jaké to znění směrnice v podstatě je. Proto tento návrh je přechodovým momentem do definitivního vyjasnění znění v nové směrnici Evropského společenství.

Na závěr bychom hlasovali o bodech 4 a 5. Protože se jedná o ne zrovna zásadní věci, můžeme o nich hlasovat dohromady, pokud nebude nějaký požadavek z pléna.

Kolega Zgarba tady načetl nějaké legislativně technické změny. Na závěr bychom hlasovali o nich. Myslím, že už byly přečteny, tak je vezmeme a budeme pouze hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím, pane zpravodaji, že s tím v zásadě lze vyslovit souhlas. Doporučoval bych pouze, aby vaše návrhy 4 a 5 byly hlasovány odděleně, protože nebývá obvyklé, aby legislativně technické úpravy byly hlasovány spolu s věcnou změnou. Stejně tak je možné, abychom ve smyslu hlasování o předešlém zákonu v případě, že bude přijat komplexní pozměňovací návrh pana poslance Zgarby, o jeho legislativně technických úpravách hlasovali hned poté, co by byl přijat.

Dámy a pánové, chce někdo, abychom tuto proceduru podrobili hlasování? Hlásí se pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji. Mám ještě jednu, resp. dvě prosby, které se týkají právě navržené procedury. Žádám, aby u bodu A1 bylo odděleně hlasováno o písmenech j) a k), a prosím dále o to, aby ze skupiny pozměňovacích návrhů A se zvláště hlasoval také bod 10. Moje poslední žádost, která se týkala bodů 4 až 5, je vyřešena tím, co tady bylo usneseno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, 4 a 5 v návrhu C. Děkuji. Prosím, pane zpravodaji, myslím, že kolegovi Zajíčkovi nemůžeme odolat v jeho návrzích, takže to pouze vezmeme na vědomí.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Dobře. Pokud nikdo z kolegů už nemá žádnou připomínku, můžeme přistoupit k hlasování. Na základě přání kolegy Zajíčka hlasujeme hned o bodu A1 a budeme hlasovat o písmenu j), jak bylo požadováno. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 821. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 139 hlasujících bylo pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Písmeno k). (Zpravodaj i ministr stanovisko souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 822. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 138 hlasujících bylo pro 105, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Nyní budeme hlasovat na přání pana ministra o písmenu A bod 2. (Zpravodaj stanovisko souhlasné, ministr nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 823. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 137 hlasujících bylo pro 97, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Nyní budeme hlasovat o písmenu A bod 7. (Zpravodaj stanovisko souhlasné, ministr nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 824. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 138 hlasujících bylo pro 92, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Dále si kolega Zajíček žádal zvláštní hlasování o bodu A10. (Obě stanoviska souhlasná.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 825. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 138 hlasujících bylo pro 100, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Nyní nám zbývá hlasovat o písmenu A, to znamená v návrzích odsouhlasených ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí o bodech 3, 4, 5, 6, 8, 9 a 11. (Obě stanoviska jsou souhlasná.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je tomu tak. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 826. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 138 hlasujících bylo pro 132, proti 3. Tyto návrhy byly přijaty a vyrovnali jsme se s písmenem A.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o návrzích pod písmenem B kolegy Zgarby a budeme hlasovat o celém návrhu v celku. (Obě stanoviska jsou souhlasná.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 827. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 140 hlasujících bylo pro 101, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Nyní bychom měli, tak jak jsme se dohodli, hlasovat o legislativně technických změnách, které tady načetl kolega Zgarba v obecné rozpravě, které souvisejí s právě schváleným pozměňovacím návrhem. (Obě stanoviska jsou souhlasná.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 828. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 140 hlasujících bylo pro 102, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Nyní přistupujeme ke kontroverznímu bodu C. Já jsem původně navrhoval o bodech 1 a 2 hlasovat zvláště, ale po schválení bodu A2 lze hlasovat dohromady. (Obě stanoviska jsou souhlasná.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP