(14.00 hodin)

Poslanec Lubomír Suk: Za třetí bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích kolegy Hrnčíře, tedy B1 a B2 dohromady.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím o stanoviska. (Stanovisko ministra i zpravodaje souhlasné.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 816. Kdo s návrhy souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 130 hlasujících bylo pro 122, nikdo proti. Návrhy byly přijaty.

 

Poslanec Lubomír Suk: Za čtvrté bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, kterou zde přečetl kolega Hrnčíř.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím o stanoviska. (Stanovisko ministra i zpravodaje souhlasné.)

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 817. Kdo s návrhem pana poslance Hrnčíře souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 132 hlasujících bylo pro 88, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Lubomír Suk: Za páté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu poslance Suka pod písmenem C1.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím o stanoviska. (Stanovisko ministra nesouhlasné, zpravodaj doporučuje.)

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 818. Kdo s návrhem C1 souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 135 hlasujících bylo pro 32, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Lubomír Suk: Za šesté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu poslance Suka pod písmenem C2.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím o stanoviska. (Stanovisko ministra nesouhlasné, zpravodaj doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 819. Kdo s návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 135 poslanců a poslankyň, pro bylo 35, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Nejsou námitky, přečtu návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 354, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 820. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 135 hlasujících bylo 98 pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Mohu poděkovat panu ministrovi i panu zpravodaji a konstatovat, že jsme ukončili třetí čtení předlohy.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je

 

126.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb.,
o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
/sněmovní tisk 358/ - třetí čtení

 

Prosím, aby k panu ministrovi Ambrozkovi přisedl zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Rudolf Tomíček. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 358/2.

Mohu otevřít rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se pan poslanec Petr Zgarba. Rozprava je otevřena.

 

Poslanec Petr Zgarba: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl legislativně technickou úpravu ke svým pozměňovacím návrhům.

V pozměňovacím návrhu B2.1 bych žádal o úpravu: vzhledem k tomu, že v platném znění zákona o potravinách a tabákových výrobcích jsou již poznámky pod čarou číslo 1, 1a a 1b obsaženy s jiným zněním, je třeba tyto poznámky v pozměňovacím návrhu přečíslovat. Poznámka pod čarou číslo 1 se označuje jako poznámka pod čarou číslo 18 včetně odkazu na tuto poznámku, poznámka pod čarou číslo 1a se označuje jako poznámka pod čarou číslo 19 včetně odkazu na tuto poznámku, poznámka pod čarou číslo 1b - (Předsedající: Dámy a pánové, věnujte pozornost tomu, co říká pan poslanec Zgarba.) - se označuje jako poznámka pod čarou číslo 20 včetně odkazu.

U pozměňovacího návrhu B2.2 stejná úprava u poznámky. Poznámka pod čarou číslo 10d se označuje jako poznámka pod čarou číslo 21 včetně odkazu na tuto poznámku.

Poslední oprava: v návrhu B4 za slova "v § 1, odst. 2" doplnit slovo "a § 3b".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zgarbovi. Prosím ho, aby své návrhy dal písemně zpravodaji, protože nebude jednoduché v tom, co jste přečetl, se vyznat, alespoň ne pro mě.

Nikdo další v rozpravě nehodlá vystoupit, rozpravu v tuto chvíli končím. Ptám se pana ministra, zda hodlá vystoupit. Je tomu tak.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, protože při hlasování budu jen říkat souhlas - nesouhlas, rád bych okomentoval některé pozměňovací návrhy.

Děkuji výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí za projednání návrhu zákona. S většinou pozměňovacích návrhů výboru souhlasím. Chtěl bych pouze požádat, aby se o bodech 2 a 7 hlasovalo zvlášť, protože s nimi nemohu souhlasit. U bodu A2 se jedná o zavedení nového legislativního termínu obalový prostředek, kdy se domníváme, že to není rozumné, a u bodu A7 to byl požadavek odboru kompatibility Legislativní rady vlády. Bod A7 je podle odboru kompatibility vlády v rozporu s právem Evropských společenství, protože by to omezovalo svobodu podnikání a volný pohyb kapitálu. Znamená to, že o těchto bodech si přeji hlasovat zvlášť.

Co se týká pozměňovacího návrhu B kolegy Zgarby, jedná se o novelu zákona o potravinách, která je transpozičním ustanovením, a i když nesouvisí přímo s tímto zákonem, tak s tímto návrhem souhlasím.

K pozměňovacím návrhům kolegy Tomíčka bych chtěl říci, že body C1 a C2 souvisí s bodem A2 našeho výboru. Pokud bod A2 nebude přijat, podle mého názoru body C1 a C2 jsou nehlasovatelné.

U bodu C3 si dovoluji požádat sněmovnu o nesouhlasné stanovisko, protože podle naší legislativy je to nejen v rozporu s podstatou zákona o obalech, ale v přímém rozporu s příslušnou směrnicí Evropských společenství, která sestavuje nakládání se všemi obaly včetně průmyslových a nelze z toho vyjímat průmyslové obaly prakticky ze všech povinností zákona o obalech, aspoň koncentraci látek a kovů v nich obsažených musí tyto obaly také splňovat. Tolik k vyjádření bodu C3, který vidím jako velmi důležitý.

S ostatními úpravami souhlasím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Liboru Ambrozkovi. Prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Dámy a pánové, jak jste již slyšeli, v některých věcech se s panem ministrem při vyhodnocení pozměňovacích návrhů neshodneme, nicméně beru v úvahu jeho požadavek na oddělené hlasování a navrhuji asi tuto proceduru.

K návrhům A budeme zvlášť hlasovat o bodu 2 a 7. Potom můžeme hlasovat o všech bodech pod písmenem A dohromady.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP