(13.50 hodin)

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. K předloženému sněmovnímu tisku máme dva pozměňovací návrhy, které navrhl pan poslanec Vymětal. Navrhuji hlasovat o každém z nich zvlášť, odděleně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejsou-li námitky, nemusíme tuto proceduru podrobovat hlasování, souhlasíte-li.

Stanovisko místopředsedy vlády Stanislava Grosse k prvnímu návrhu je nedoporučující, zpravodaj také nedoporučuje.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 811, které jsem zahájil. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 126 hlasujících bylo pro 34, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Co k druhému návrhu pana poslance Vymětala? Pan místopředseda vlády spíše nedoporučuje, pan zpravodaj má neutrální stanovisko.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 812. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 127 hlasujících bylo pro 39, proti 19. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Vyčerpali jsme všechny návrhy, o kterých bylo možno hlasovat. Přečtu nyní návrh závěrečného usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, podle sněmovního tisku 314."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 813. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 127 hlasujících bylo pro 88, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády Stanislavu Grossovi a panu zpravodaji Jiřímu Pospíšilovi. Konstatuji, že jsme ukončili třetí čtení této předlohy.

 

Nyní budeme projednávat bod

 

125.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
/sněmovní tisk 354/ - třetí čtení

 

Poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali ministr životní prostředí Libor Ambrozek a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslanec Lubomír Suk. Připomínám, že pozměňovací návrhy máme k dispozici ve sněmovním tisku 354/4.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Hrnčíř, má slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, měl bych v rozpravě pouze dva legislativně technické návrhy úprav mého pozměňovacího návrhu, a to doplněk k mému textu k bodu 2:

Křížek se doplňuje do sloupce B, to je u bodu 5.7. A totéž u bodu 5.8: křížek se doplňuje do sloupce B. Tedy dvakrát do sloupce B.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

Chci se zeptat pana ministra, zda chce vystoupit v tuto chvíli. Nechce. Mohu tedy udělit slovo zpravodaji panu Lubomíru Sukovi, aby přednesl návrh, podle kterého bychom pak mohli vykonat proceduru hlasování.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za udělené slovo. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, pozměňovací návrhy vám byly rozdány ve sněmovním tisku 354/4. Navrhoval bych o nich hlasovat následujícím způsobem:

Za prvé. Bylo by nutné hlasovat o pozměňujících návrzích obsažených pod písm. A1 až A22 jako celek. Jde o pozměňovací návrhy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Za druhé. K tomuto návrhu je třeba přijmout legislativně technickou úpravu, kdy při přepisu došlo nedopatřením ke změně textu. Jedná se o bod A12 pozměňovacího návrhu, bod 58 zní: V příloze č. 1 kategorie I. bod 1.2 se slova "nebo pokud se převádí množství vody nad 2 000 mil. m3 za rok, které přesahuje 5 % průměrného ročního odtoku v místě odběru" nahrazují slovy: "nebo pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud se voda převádí, přesahuje 2 000 mil. m3 za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku". Toto bylo přijato jako pozměňující návrh usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Přesto došlo při přepisu tohoto usnesení k chybě a nebylo to vám jako Poslanecké sněmovně takto rozdáno.

Za třetí bych navrhoval hlasovat o pozměňovacích návrzích kolegy Hrnčíře, které jsou obsaženy pod písm. B1 a B2. A protože oba pozměňovací návrhy spolu věcně souvisejí, myslím, že by se mohly hlasovat dohromady.

Za čtvrté bychom měli hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou zde přednesl pan kolega Hrnčíř právě před chvilkou.

Za páté bych navrhoval hlasovat o pozměňovacích návrzích poslance Suka pod písm. C1 a C2, a to odděleně.

A za šesté by se pak hlasovalo o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, nejsou-li námitky, myslím, že se v zásadě držíme toho, co nám předepisuje standardní paragraf v jednacím řádu pro třetí čtení, takže nemyslím, že by bylo nutno podrobovat tuto proceduru hlasování. Nejsou-li námitky, tak se do toho pustíme, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lubomír Suk: Za prvé bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tj. body A1 až A22 jako celek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska předkladatele i zpravodaje jsou souhlasná.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 814. Kdo souhlasí s návrhy uvedenými pod písm. A1 až A22, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 129 bylo 120 pro, nikdo proti. Návrhy byly přijaty.

 

Poslanec Lubomír Suk: Jako další bod bychom hlasovali o legislativně technické úpravě k pozměňovacímu návrhu A12.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska předkladatele i zpravodaje jsou souhlasná.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 815. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 130 hlasujících bylo 121 pro, nikdo proti. Tato legislativně technická úprava byla schválena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP