(15.50 hodin)

Poslanec Josef Janeček: Přednesl bych rád některé návrhy, které jsou na rozhraní mezi věcnými a legislativně technickými návrhy, abychom se nedostali do procedurálních problémů ve třetím čtení. Proto je vznáším nyní.

K usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví navrhuji:

1. V § 12 v odst. 3 slovo "diatnostické" nahradit slovem "diagnostické".

2. V dosavadním § 21 se v odst. 1 slovo "získávání" nahrazuje slovem "získává".

3. V dosavadním § 83 odst. 2 se nahrazují slova "V dosavadním § 83 odst. 2" slovy "V dosavadním § 83 odst. 4".

4. Pak v tom původním tisku č. 128 se v § 69 odst. 7 slova "nejdéle ve dvou po sobě jdoucích obdobích" nahrazují slovy "nejdéle ve dvou po sobě následujících obdobích".

5. V § 70 odst. 1 se slova "Národního zdravotního informačního systému" nahrazují slovy "Národního zdravotnického informačního systému".

To je vše. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu k návrhu tohoto zákona končím.

Zeptám se ještě, zda něco zazní ještě na závěr, nebo jestli je o něčem nutno hlasovat, ale nezdá se mi to.

 

Poslanec Josef Janeček: Nebyl přednesen žádný procedurální návrh, čili můžeme ponechat volný průběh a těšit se do třetího čtení. Děkuji.

 

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji tedy panu ministrovi i zpravodaji a končím

druhé čtení tohoto návrhu. Končíme projednávání bodu č. 27.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
/sněmovní tisk 314/ - druhé čtení

 

Tento vládní návrh jsme projednávali ve druhém čtení ve 22. schůzi. Po podrobné rozpravě jsme ho vrátili ústavně právnímu výboru k novému projednání. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 314/2.

Chtěl bych se zeptat premiéra, chce-li úvodem ke druhému čtení vystoupit. - (Premiér nebyl momentálně přítomen, po krátké době však vstoupil do sněmovny.)

Chtěl bych se tedy ještě jednou zeptat pana premiéra, chce-li vystoupit k tomuto návrhu zákona. (Premiér vyjadřuje souhlas.) - Slova se ujímá premiér Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená Poslanecká sněmovno, vážené poslankyně, vážení poslanci, zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, je technickou normou, která novelizuje tři zákony. Jednak zákon o platu představitelů státu, a to tím způsobem, že zde zrušuje právo prezidenta po skončení funkce na odstupné, když bude mít rentu. Druhá připojená novela je novela o Kanceláři prezidenta republiky, která ukládá této Kanceláři bývalé prezidenty zajišťovat z hlediska výplaty uvedených dávek. Třetí novela je novela zákona o dani z příjmů, která osvobozuje tuto rentu od daně z příjmů fyzických osob. To jsou tedy nejzákladnější prvky těchto povýtce technických norem.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Jiří Pospíšil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, mám tu čest vás seznámit s usnesením ústavně právního výboru, které bylo přijato na jeho 30. schůzi dne 5. listopadu 2003. Ústavně právní výbor opětovně projednal vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, a přijal usnesení, kterým revokoval své usnesení č. 63 ze dne 11. září 2003, a dále tímto usnesením doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, schválila.

Když dovolíte, dámy a pánové, velmi stručné odůvodnění tohoto usnesení.

Původní usnesení, ve kterém vyjádřil ústavně právní výbor svůj názor na předložený vládní návrh zákona, obsahovalo též pozměňovací návrhy, a to pozměňovací návrhy, které upravovaly plat a další plat poslance Evropského parlamentu. Ústavně právní výbor došel k závěru, že otázky platu a dalšího platu poslance Evropského parlamentu by měly být upraveny samostatnou právní normou, samostatným právním předpisem. Proto doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout navržený návrh zákona bez tohoto institutu, bez úpravy platu evropským poslancům.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane poslanče, a otevírám obecnou rozpravu, do které - přiznávám - nemám žádné písemné přihlášky. Obecnou rozpravu proto končím, pokud se ani nyní nikdo nehlásí.

Zdá se mi, že není o čem hlasovat, možná ani není co dodat ze strany předkladatele a zpravodaje.

Sdělím vám tedy pouze, že zahajuji podrobnou rozpravu, do které ovšem také žádné přihlášky nemám. - Hlásí se ale přece pan poslanec Vymětal, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl z tohoto místa potvrdit, že pozměňovací návrhy, které byly dva, a přednesl jsem je ve druhém čtení 22. října, potvrzuji, což znamená, že prosím, aby byly zaregistrovány.

Šlo o pozměňovací návrh, kdy v části třetí vládního návrhu v čl. 3 v nově vloženém písmenu zk) se vypouští slovo "renta".

Dále jsem zde již potřetí - a řekl jsem, že doufám, že úspěšně - předložil pozměňovací návrh, který spočíval v tom, že funkcionáři sněmovny, kteří mají služební auta, nemají dostávat dopravné. Tento návrh je přesně formulován v tehdejším druhém čtení.

Doufám, že to je dostatečné. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli ještě někdo další chce vystoupit v podrobné rozpravě. Pokud ne, končím i podrobnou rozpravu. Žádné návrhy na hlasování vzneseny nebyly.

Děkuji ještě jednou navrhovateli i zpravodaji a končím druhé čtení návrhu tohoto zákona.

O slovo se hlásí předseda klubu sociální demokracie pan poslanec Ibl.

 

Poslanec Petr Ibl: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, omlouvám se, ale dnes už podruhé žádám o přestávku na jednání poslaneckého klubu v délce 30 minut.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyhovím této žádosti. Sněmovna tedy bude pokračovat v 16.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.59 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP