(15.40 hodin)
(pokračuje Šojdrová)

Konečně za šesté. V § 95 odst. 3 navrhuji doplnit za slova "škola" slova "a dokumenty studijního oboru praktická sestra na středních zdravotnických školách". Za slova "zákonem" navrhuji doplnit "s právem Evropského společenství".

Dovolte mi stručně zdůvodnit tento komplexní pozměňovací návrh. Vládní návrh zákona považuji za velmi důležitý a podporuji jeho schválení. Od počátku však mám výhradu k tomu, jak se zákon staví právě k této největší profesní skupině, kterou jsou všeobecné zdravotní sestry. Právě jich se týká tento předložený pozměňovací návrh. Pro ně by se podle vládní předlohy zásadním způsobem změnily podmínky nejen pro získání odborné způsobilosti, ale také pro výkon jejich povolání. Upozorňuji, že tato změna se netýká těch, kteří již pracují nebo studují. Domnívám se, že to je také hlavní důvod, proč se neozývá silnější nesouhlas s připravovanou změnou.

Podstatou tohoto navrženého pozměňovacího návrhu je zabránit tomu, aby se z dnes plně kvalifikované a kompetentní zdravotní sestry staly zdravotní asistentky. Domnívám se, že je možné ponechat výkon činnosti a přípravu na povolání současnému vývoji, který samozřejmě tlačí na zvyšování jejich odborné úrovně. Proto tedy navrhuji, aby místo "asistentky" byly v zákonu uvedeny "praktické sestry", tedy maturantky, které budou mít danou náplň práce specificky dle oddělení a schopností, tedy v podstatě tak jako dnes, ale nebudou předem ze zákona pracovat pod dohledem. Pak budou všeobecné sestry výše a vysokoškolsky vzdělané, které budou splňovat kvalifikační předpoklad regulovaného povolání pro Evropskou unii. Ale jejich uplatnění v našich zdravotnických zařízeních se předpokládá maximálně do 30 % ošetřovatelského personálu. Tento záměr Ministerstva zdravotnictví není mým návrhem nijak dotčen.

Je zřejmé, že jádrem sporu je to, jak bude vypadat práce těch zbývajících 60 % sester, zda budou moci pracovat samostatně a také podle toho být odměněny, či zda budou pracovat jen nesamostatně a také zda budou hůře odměněny. Práce sester při asistentech (?) pod dohledem nám žádná směrnice Evropské unie neukládá. Považuji to po všech mnohahodinových konzultacích v nemocnicích za uměle vytvořenou bariéru, uměle vytvořený stupeň, který má jednoduše umožnit stratifikaci ošetřujícího personálu.

Lékaři a sestry, s nimiž jsem návrh konzultovala, podporují dosavadní praxi, která plně akceptuje vznik kvalifikační vyšší skupiny sester, vysokoškolaček, ale jen v omezené míře, tak jak to odpovídá jejich využití v praxi. Naopak se obávají, že v případě přijetí zákona, jak byl původně předložen, by mohl klesnout zájem o běžnou ošetřovatelskou práci, kterou by měly vykonávat asistentky pod dohledem.

Rozhodně zde nelobuji za střední zdravotnické školy. Myslím si, že jsou natolik dobré, že žádnou reklamu nepotřebují. Ostatně údaje o nezaměstnanosti jejich absolventek, které jsou nulové, či absolutně nejnižší, žádnou další reklamu nepotřebují.

Prosím tedy, kolegyně a kolegové, abyste zvážili podporu k oběma návrhům a podpořili jejich schválení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji také vám a prosím o návrh paní poslankyni Táňu Fischerovou.

Vážení kolegové, rád bych vás oslovil v jedné věci. Vzpomněl jsem si na to, že Franz Kafka kdesi napsal, že konec světa přijde, až každý si najde svého vlastního mesiáše. Mám dojem, že v této sněmovně každý poslanec se svým kolegou diskutuje o nějakém vlastním zákoně a problému. Chtěl bych vás upozornit, že máme na pořadu sněmovní tisk 128 a že je třeba, abychom se věnovali tomuto jednomu problému a tomu věnovali pozornost. Prosím tedy o klid a pozornost věnujte paní poslankyni Fischerové.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, pozměňovací návrh vám byl rozdán do lavic a nebudu jej číst celý, ale pouze vás poprosím, abyste si v textu mého pozměňovacího návrhu číslo 4 v § 6 odst. 3 zákona provedli následující opravu. Za dvojtečkou se vypouštějí slova "na základě vlastního uvážení", další text zůstává beze změny. Za tuto chybu se omlouvám, vznikla při kompilaci různých verzí textu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní prosím paní poslankyni Annu Čurdovou a pak vystoupí paní poslankyně Emmerová.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych předložila následující pozměňovací návrhy k tisku 128. V § 6 v ustanovení odstavce 2 ve druhé větě změnit slova "v minimální délce šesti měsíců" na "v minimální délce jednoho měsíce" a slova "v minimální délce osmnácti měsíců" změnit na "v minimální délce šesti měsíců".

Zdůvodnění tohoto návrhu. Důvodem zmírnění doby praxe na konkrétních typech pracovišť požadované po porodních asistentkách nebo ženských sestrách, absolventkách středních zdravotních škol, pro výkon povolání bez odborného dohledu jsou možné těžkosti, se kterými by si některé porodní asistentky doplňovaly praxi. Nutnost vysílání porodních asistentek na jiná pracoviště by mohla přinést organizační těžkosti při zabezpečování služeb. Celková požadovaná doba výkonu povolání pod odborným dohledem zůstává zachována.

Další změny se budou týkat pěti paragrafů a budou se týkat pouze změn období. K § 9, ustanovení odstavce 1 písmeno d) změnit slova "2003, 2004" na "2004 a 2005", v § 13, odstavec 1 písmeno c) změnit slova "2003/2004" na slova "2004/2005". V § 14, ustanovení odstavce 1 písmeno d) změnit slova "2003/2004" na "2004/2005", v § 15, ustanovení odstavce 1 písmeno c) změnit "2003/2004" na slova "2004/2005" a v § 18, ustanovení odstavce 1 písmeno b) změnit slova "2002/2003" na slova "2004/2005".

Zdůvodnění k tomuto pozměňovacími návrhu. Vzhledem k dlouhému projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně považuji původní termín transformace oboru středních zdravotnických škol za obtížně realizovatelný. Proto ji navrhuji o rok odložit. Tato změna se netýká oborů majících vztah ke směrnicím Evropské unie.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní poslankyni a prosím ještě paní poslankyni Emmerovou.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Dovoluji si předložit již dříve avizovaný pozměňovací návrh - v § 6 odst. 3 slova "zdravotní péče v porodní asistenci" doplňují slova "v souladu s indikací lékaře".

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se ještě pan poslanec Říha.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, dovoluji si předložit jeden drobný pozměňovací návrh, který se týká § 31. Navrhuji nové znění odstavce 2 tohoto paragrafu v tomto znění: Za výkon povolání asistenta zubního technika se považuje činnost v rámci léčebné a preventivní péče, kdy na základě indikace a návrhu zubního lékaře a pod odborným dohledem zubního technika nebo zubního lékaře zhotovuje a opravuje všechny druhy stomatologických protéz, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků.

Krátké zdůvodnění. Navrhovaná změna rozšiřuje výrobky zhotovované asistentem zubního technika o různé druhy dlah, gingiválních epitéz a dalších, které jsou běžně v současné době v zubní laboratoři vyráběny. Umožňuje také zubním lékařům, kteří mají státní zkoušku ze stomatologické protetiky, přímý odborný dohled nad prací asistenta zubního technika.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě se hlásí pan poslanec Janeček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP