(15.30 hodin)
(pokračuje Bartoš)

To já považuji za docela vážný problém.

Problém číslo dvě tohoto zákona spočívá v tom, že navrhovaná právní úprava není v souladu s nově vydaným katalogem prací, a problém číslo tři - zákon je zbytečně složitě strukturován. K otázce akreditací se vyjadřovat nechci a myslím si, že je zbytečně komplikovaná a také nepomáhá tomuto zákonu na jeho kráse.

A ještě poslední malinká poznámečka k panu ministru Škromachovi, který mluvil o tom, že v případě, že tento zákon nebude přijat, tak nám hrozí - podobně jako to bylo u zákona o uznávání kvalifikací - ochranná opatření ze strany Evropské unie. Já bych se rád přiznal, že jsem podrobně četl přístupovou smlouvu, která se týká volného pohybu osob, a musím říct, že státy, které přistupují, a těch deset států, popsaly svůj vzdělávací systém a popsaly kritéria, která se týkala tzv. regulovaných povolání. Popsaly je velmi obecně, to znamená, že jakékoliv změny ve vzdělávacím systému mohou dělat velmi pružně. Bohužel my jsme tolik rozumu neměli, my jsme náš vzdělávací systém popsali velice podrobně. Jakoukoliv změnu, která nastane, nebo bude potřeba, aby nastala, bude nutno projednávat znovu se všemi 24 státy. My jsme si na sebe ušili bič a na základě této přístupové smlouvy jsme napsali, resp. vláda napsala ty smlouvy, je to o vládě, nikoliv o opozici, napsala zákon, který je zbytečně složitý, komplikovaný a bude nám v budoucnu komplikovat život.

Z toho důvodu zopakuji svůj návrh, který jsem přednesl v prvním čtení, a je to návrh na zamítnutí tohoto sněmovního tisku.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, probíhá ještě stále obecná rozprava, a já se tedy ptám, jestli se do obecné rozpravy k návrhu tohoto zákona ještě někdo hlásí. Pokud ne, obecnou rozpravu končím a ptám se zpravodaje nebo pana ministra, jestli se chtějí vyslovit k rozpravě, která tu proběhla.

 

Poslanec Josef Janeček: Pouze konstatuji formálně, že byl podán návrh na zamítnutí a že je potřeba po jejím ukončení o tomto návrhu na zamítnutí nechat hlasovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jak nám tedy sdělil zpravodaj, budeme muset hlasovat a vypořádat se s návrhem na zamítnutí, který byl podán panem poslancem Bartošem.

Pan premiér se hlásí o slovo, prosím.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych ještě podtrhl nejzákladnější ideu, která je uložena do tohoto zákona, totiž to, že tento zákon je základem pro to, aby mohl existovat volný pohyb osob v nezdravotnických, v ne-, v těchto povoláních od prvého okamžiku, kdy vstoupíme do Evropské unie, což znamená, náš zápas pro přechodná období v tomto okamžiku byl dokončen úspěšně a je pouze v našich rukou, zda v nelékařských povoláních bude od 1. 5. princip volného pohybu osob, či nikoliv. Myslím si, že to je velmi závažné a že bychom to měli brát ve svém celkovém rozhodování.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Já jsem obdržel návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji v této chvíli. Žádám, abyste se znovu přihlásili a budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který podal pan poslanec Bartoš.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu na zamítnutí?

V hlasování pořadové číslo 312 z přítomných 169 poslanců pro hlasovalo 46, proti 87. Tento návrh na zamítnutí přijat nebyl.

 

To je vše, co jsme měli hlasovat. A nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Mám tady několik přihlášek do podrobné rozpravy - paní poslankyni Soňu Markovou, paní poslankyni Šojdrovou, Táňu Fischerovou a paní poslankyni Annu Čurdovou. To jsou všechno přihlášky do podrobné rozpravy.

Prosím tedy paní poslankyni Soňu Markovou, aby jako první přednesla svůj návrh v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Soňa Marková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás upozornila na pozměňovací návrh k projednávanému zákonu. Při projednávání zákona o uznávání odborné kvalifikace, sněmovní tisk číslo 242, byly z přílohy číslo čtyři k tomuto zákonu vypuštěny položka pátá a položka šestá, které odkazovaly na zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Důvodem byla legislativně technická pravidla, která neumožňují se odkazovat na dosud neschválený zákon.

V rámci projednávání návrhu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních navrhuji doplnit přílohu číslo čtyři k zákonu o uznávání odborné kvalifikace o položku pátou - sociální pracovník, a šestou - zdravotně sociální pracovník, ve znění vládního návrhu zákona o uznávání odborné kvalifikace, sněmovní tisk číslo 242. Tato příloha vám byla rozdána v písemné podobě, proto zde svůj pozměňovací návrh nebudu předčítat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji. Prosím jako další paní poslankyni Michaelu Šojdrovou. A pak vystoupí paní poslankyně Táňa Fischerová. Nyní paní poslankyně Šojdrová, prosím.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, navrhuji dva pozměňovací návrhy. Nejprve tedy první pozměňovací návrh, který považuji za nekonfliktní a týká se problematiky tříletého ošetřovatelského oboru.

Navrhuji tedy k § 34 odst. 1 za písm. a) vložit nové písm. b) tohoto znění: b) tříletého studia ukončeného závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole v oboru ošetřovatel. Dosavadní písmena b) až g) se přeznačí jako písmena c) až h).

Zdůvodnění je poměrně jednoduché. Tento nový obor ošetřovatel, který tímto respektuje nárok na pozdější vstup do profesního vzdělávání - tato možnost je volena s tím, že bude splněn požadavek změny obsahu ve vzdělávání. Převážně všeobecně vzdělávací předměty by měly být realizovány v prvním až druhém ročníku. Cvičení začne přibližně ve druhém pololetí druhého ročníku. Tím tedy se vyhovuje požadavku na přípravu ošetřovatelského povolání v oboru tříletém.

Druhý pozměňovací návrh je komplikovanější a týká se té nejširší profesní skupiny nelékařských zdravotnických povolání, tedy všeobecných zdravotních sester. Jedná se o komplexní pozměňovací návrh, který nyní přečtu:

1. V § 5 odst. 3 navrhuji doplnit za slova "ošetřovatelská péče" slova "organizační a kontrolní činnost".

2. Navrhuji přeřadit označení a název dílu třetího za § 27.

3. V § 27 - v názvu nahradit slova "zdravotnického asistenta" slovy "praktická sestra". Tuto změnu terminologie je pak nutné promítnout do celého textu zákona.

4. V § 27 odst. 1 navrhuji vypustit celé písm. b) a ostatní odstavce přeznačit.

5. V § 27 odst. 3 navrhuji vypustit v první větě slova "pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP