Stenografický zápis 18. schůze, 27. června 2003


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolů o přístupu Bulharské republiky, Estonské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Rumunska, Slovenské republiky a Slovinské republiky k Severoatlantické smlouvě /sněmovní tisk 338/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jiří Hanuš


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Veronika Nedvědová


37. Návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 245/ - prvé čtení

Hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík
Poslanec Jiří Hanuš
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslankyně Veronika Nedvědová
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - prvé čtení

Hejtman Královehradeckého kraje Pavel Bradík
Poslanec Karel Vymětal
Hejtman Královehradeckého kraje Pavel Bradík


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Radim Turek
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Klas
Poslanec Vladimír Doležal


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 365/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Tom Zajíček
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miloš Patera
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Tomáš Kladívko


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně článku 38 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané v Praze dne 29. října 1992 /sněmovní tisk 163/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec David Šeich
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Karel Vymětal


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími o přidružení České republiky k Šestému rámcovému programu Evropských společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti přispívajícímu k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a inovacím (2002-2006) a Šestému rámcovému programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro jaderný výzkum a výcvikové činnosti také přispívajícímu k vytvoření Evropského výzkumného prostoru (2002-2006), které bylo za českou stranu podepsáno v Praze dne 10. prosince 2002 /sněmovní tisk 233/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Kohlíček


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Evropské úmluvy o krajině /sněmovní tisk 326/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Jaromír Kohlíček


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách - Dohoda ADN, podepsané v Ženevě dne 26. května 2000 /sněmovní tisk 327/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Václav Exner


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o spolupráci k zajištění bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL) ze dne 13. prosince 1960, ve znění následných dodatků a ve znění sjednoceném Protokolem ze dne 27. června 1997 /sněmovní tisk 334/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jan Klas


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 28. dubna 2003 /sněmovní tisk 328/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jaromír Kohlíček


59. Vládní návrh na přístup České republiky k Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství, přijaté na 31. zasedání Konference FAO v Římě v listopadu 2001 /sněmovní tisk 332/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Jaromír Kohlíček


61. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Protokol k Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 1981, Doporučení č. 193 o podpoře družstev a Doporučení č. 194 týkající se seznamu nemocí z povolání a evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání, přijaté na 90. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2002 /sněmovní tisk 340/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Vilém Holáň
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo ve 13.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP