(14.10 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Žádám poslance Pavla Severu a Roberta Vokáče, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců.

(Poslanci povstali.)

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Prosím nové pány poslance, aby podáním ruky složili slib k rukám pana předsedy, a oběma jim blahopřeji. (Děje se. Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jménem nás všech nové pány poslance Pavla Severu a Roberta Vokáče vítám, přeji jim v jejich poslanecké práci mnoho zdaru a uspokojení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, nyní vás chci informovat, že Senát vrátil Poslanecké sněmovně tři návrhy zákonů s pozměňovacími návrhy a jeden návrh zákona zamítl. Jedná se o tyto návrhy zákonů: návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 53/5 -zamítnutý Senátem. Pak je to návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů /zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla/, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 231/2 - vrácený Senátem. Dále je to návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 208/3 - vrácený Senátem. Poslední, čtvrtý, je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů /zákon o soudech a soudcích/, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 299/2 - vrácený Senátem.

V souladu s ustanovením § 97 odst. 3 a 4 našeho jednacího řádu předkládám vám tyto návrhy zákonů k projednání a navrhuji je zařadit na dnešní odpoledne. Budeme o tomto návrhu hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 470. Přítomno bylo 470 poslanců, pro hlasovalo 169, proti žádný. Návrh na projednání byl přijat.

 

Než přistoupíme k projednávání těchto bodů, na žádost předsedy Senátu navrhuji, abychom umožnili vystoupení senátorek Soni Paukrtové, Dagmar Lastovecké a senátorů Richarda Sequense a Jiřího Stodůlky tady v Poslanecké sněmovně. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty.

 

Kdo tedy souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorek a senátorů? Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti vystoupení?

Hlasování pořadové číslo 471. Přítomno 180 poslanců, pro vystoupení jmenovaných senátorek a senátorů hlasovalo 164, proti hlasovali 3, takže tento návrh byl přijat a senátoři mohou vystoupit.

 

Prvním bodem, který bychom měli projednat, je bod číslo

 

116.
Návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 53/5/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo rozdáno jako sněmovní tisk 53/6. Vítám mezi námi senátora Richarda Sequense a nejdříve se táži zástupce navrhovatele ministryně zdravotnictví Marie Součkové, zda se chce k usnesení Senátu vyjádřit.

Paní ministryně, budete vystupovat? Prosím o klid, slovo bude mít paní ministryně Marie Součková. Prosím.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů patří mezi tzv. harmonizační zákony, tj. zákony, jejichž existence je podmínkou pro náš vstup do Evropské unie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP