(14.20 hodin)
(pokračuje Součková)

Zákon je v souladu se základními svobodami vnitřního trhu Evropských společenství, především pokud se jedná o svobodu volného pohybu osob a služeb, a rovněž se sekundárním právem společenství, tzv. sektorovými směrnicemi. Úprava požadavků na výkon zdravotnických povolání je nutným předpokladem pro technické adaptace, to je pro zanesení konkrétních údajů týkajících se zdravotnických profesí do směrnic Evropské unie, jež mají být součástí smlouvy. Bez této legislativní úpravy by mohlo dojít k ohrožení.

Návrh zákona upravuje tři zdravotnická povolání, jejichž úroveň je regulována Evropskou unií. Návrh také zohledňuje závěry evaluační mise, které vyplývají z práva Evropských společenství, a to zrušení systému základních a nástavbových specializací, to je systému dvou atestací. V případě ponechání stávajícího systému mohou mít občané České republiky problémy s uznáváním nástavbových specializací, které by nebyly uznávány automaticky.

Návrh zákona byl Senátem zamítnut po jeho projednání ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a ve výboru pro evropskou integraci. S poukazem na naléhavost přijetí právní úpravy směrem k Evropské unii jsem přesvědčena o tom, že zapracování pozměňovacích návrhů vznesených zejména senátory garančního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, které nebyly zásadního charakteru, bylo schůdné. Je škoda, že tyto pozměňovací návrhy byly pouze vzneseny, ale nebylo o nich hlasováno.

Je mou povinností upozornit, že dochází ke zpožďování legislativního procesu při přijímání projednávaného návrhu zákona. Z tohoto důvodu Česká republika zaostává v plnění svých závazků, které spočívají v implementaci acquis communautaire v oblasti volného pohybu osob. Evropská komise upozornila, že hodlá rozesílat dopisy včasného varování, v nichž upozorní na potřebu plnění závazků v naprosto nejproblémovějších oblastech. Podle sdělení Ministerstva zahraničních věcí Česká republika již takovýto dopis obdržela a vztahuje se ke kapitole "volný pohyb osob", konkrétně k vzájemnému uznávání profesních kvalifikací.

Všechny přijaté závazky je nutné podle Evropské komise splnit nejpozději do podzimu tohoto roku, kdy bude Evropská komise připravovat závěrečnou monitorovací zprávu, na jejímž základě mohou být pro Českou republiku v případě, že nedojde ke splnění závazků, zavedena po vstupu do Evropské unie ochranná opatření, zvláště pak vysokého charakteru v oblastech, na které upozorní Evropská komise výše zmíněným dopisem včasného varování.

Proto, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté, chci závěrem podotknout, že žádná právní norma nikdy nebude ideální tak, aby zohlednila požadavky všech osob, kterých se dotýká. Přijímání zákonů je otázkou rozumného kompromisu těch lidí, kteří mají zájem na posunutí věcí kupředu. Neustálé oddalování neřešených problémů a hledání nových a nových nedostatků v opakovaně předkládaných právních normách vedou do slepé uličky, jak jsme toho svědky u všech zásadních zdravotnických předpisů.

Proto si dovolím apelovat na všechny vás zde přítomné, abyste zvážili všechna pro a proti a abyste podpořili přijetí navrhovaného zákona. Vzhledem k jeho dopadu je v zájmu České republiky, aby byl přijat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, paní ministryně. Táži se, zda se chce vyjádřit zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Milan Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, pane senátore, kolegyně a kolegové, moje vyjádření bude velmi stručné. Poměrně podrobně jsem zde nedávno vysvětlil, jak celý návrh vznikl, jak byl přepracován a také jak byl zásadně v závěrečném hlasování při třetím čtení znehodnocen.

Já se připojuji v tuto chvíli ke stanovisku Senátu. Z mého pohledu je zákon špatný. Souhlasím s návrhem Senátu na zamítnutí zákona.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Chce se vyjádřit zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan poslanec Jaroslav Zvěřina? Pokud ne, otevírám rozpravu a připomínám, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné žádné pozměňovací návrhy.

V rozpravě jako první vystoupí senátor pan Richard Sequens. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Richard Sequens: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych říci, že to je pro mne skutečně velká čest, vystoupit na půdě tohoto slavného shromáždění. Doufám, že vzhledem k tomu, že to je moje premiéra, i atmosféra tomu bude odpovídat, a předem vám děkuji za shovívavost.

Paní ministryně říkala, že zákon, který zamítl Senát, je zákon velice důležitý. Potud by se s ní dalo souhlasit. Skutečně kromě toho, že to je harmonizační zákon, je to také zákon, který se dotýká kvality výkonu lékařského povolání, a já si jako aktivní lékař dovolím připomenout, že všichni jsme potenciální pacienti, takže se nás dotýká skutečně velice citelně. V podstatě deset let se hovoří v lékařské veřejnosti o změně systému dalšího vzdělávání. Já sám jsem byl ubezpečen v roce 1990, když jsem dělal atestaci druhého stupně, že už jsem posledním, kdo dělá "dvojku". Třináct let uplynulo, nic se nezměnilo, a bohužel zákon, který vám byl předložen ministerstvem, byl natolik nekvalitní, že i vaše sněmovna přijala komplexní návrh, několik desítek pozměňovacích návrhů, a v této podobě, jak se zde vyjádřil pan poslanec Cabrnoch, byl postoupen Senátu. Jelikož ve výboru zdravotním je řada lékařů, kteří jsou stále ještě aktivní v různých společnostech a komorách, tak byl sledován s velkým zájmem.

Ani projednávání ve výboru nebylo jednoduché, konalo se několikrát, bylo přerušeno ve snaze připravit pozměňovací návrhy a upravit zákon. Bohužel padlo 70 pozměňovacích návrhů a při poslední rozpravě vycházely najevo další a další problémy, takže výbor usoudil, že jediným řešením je zákon vrátit ministerstvu a nechat ho přepracovat.

Senát rozhodl tak, jak jste informování z mé stručné zprávy. Já ji tady nebudu znovu číst. Jen bych chtěl říci jednu glosu.

Já jako chirurg mám zásadu, že první operace by se měla udělat tak, aby byla udělána perfektně, aby nevznikly komplikace, protože není nic horšího než napravovat komplikace; nikdy to k ničemu nevede, zakládá to další a další problémy. Dnes ráno, než jsem k vám přišel, tak jsem dva takové pacienty operoval, kde se první operace nepodařila, a přestože se obě povedly, tak už nikdy ti pacienti nebudou žít s takovou kvalitou života, jako kdyby se to udělalo správně.

Moc bych se přimlouval za to, abychom nečekali, až nastanou komplikace, na které nám pacient zemře, ale aby se první operace udělala správně, tudíž aby ministerstvo dostalo šanci zabudovat všechny připomínky, kterých je spousta, kterých je možná sto, řada z nich je velice podnětných, řada z nich jsou jen kosmetickou úpravou, a aby připravilo zákon nový.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP