(15.10 hodin)

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte mi doplnit vystoupení pana ministra v tom smyslu, že tato smlouva není na rozdíl od smlouvy s Mexikem první, ale je to v podstatě aktualizace novelizace smlouvy již existující, která platí a bude platit do té doby, než bude eventuálně změněna ratifikací této smlouvy se Slovenskou republikou.

Je to opět smlouva, která je vypracována na základě vzorových modelů OECD a OSN, aby došlo k objektivnímu rozdělení práva na daň jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy.

Specialitou této smlouvy je, že její ratifikace bude mít vliv na obdobnou smlouvu s Belgií, a to ve vztahu ke zdaňování tzv. kulturních licenčních poplatků. Důvodem je ustanovení protokolu k této smlouvě s Belgií, které stanovuje, že jestliže po podpisu této smlouvy s Belgií - podpis se uskutečnil v prosinci roku 1996 a smlouva vstoupila v platnost v červenci roku 2000 - podepíše Česká republika s nějakým třetím státem smlouvu, která omezí zdaňování licenčních poplatků mající zdroj v České republice na nižší sazbu, včetně úplného osvobození, než je sazba upravená v článku 12 smlouvy s Belgií, 10 % hrubé částky poplatku, použije se automaticky tato nižší sazba nebo osvobození pro účely smlouvy s Belgií, a to ode dne, kterým se začne provádět smlouva mezi ČR a třetím státem. V konkrétním případě to znamená, že sazba bude u této položky nulová, protože smlouva se Slovenskem osvobozuje od této daně.

Z tohoto důvodu opět navrhuji, aby byla přikázána tato smlouva do druhého čtení a byla projednána v zahraničním a v rozpočtovém výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání návrhy zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 108. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 125 pro návrh 89, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Děkuji dvojici u stolku zpravodajů. Prosím, aby nás již opustili.

 

Byl tam ještě návrh rozpočtovému výboru. Omlouvám se velice.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 109. Ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti?

Z přítomných 127 pro návrh 77, proti 12. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a návrh smlouvy je přikázán k projednání zahraničnímu a rozpočtovému výboru.

 

Před námi jsou další smlouvy. Tou další je bod

 

36.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně osob
se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (č. 108),
který byl za Českou republiku podepsán ve Štrasburku 10. dubna 2002
/sněmovní tisk 27/ - prvé čtení

 

Tuto smlouvu uvede ministr Vladimír Mlynář.

 

Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, úmluva Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat pochází z roku 1981 a je základní směrnicí pro ochranu osobních údajů. Jelikož úmluva pochází, jak jsem uvedl, z roku 1981, neřeší některé důležité principy ochrany osobních údajů, jejichž potřeba vyplynula z pozdější praxe.

Předložený protokol dodatku obsahuje zejména úpravy v tomto směru, tedy upravuje výkon nezávislého dozoru nad dodržováním ustanovení daných úmluvou.

Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby s ratifikací vyslovila souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má zpravodaj pro prvé čtení kolega Miloslav Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, v tomto prořídlém shromáždění bych nechtěl zdržovat průběh jednání, protože se jedná v podstatě o technickou záležitost, která by neměla být předmětem nějaké meritorní debaty z politických hledisek. Proto bych doporučoval, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s přijetím této dohody souhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, děkuji za pro vás velmi nezvykle krátké a stručné vystoupení. Nicméně na ten souhlas si ještě počkejme, protože jsme teprve v prvém čtení.

Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání, a to zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh?

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 110. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ze 129 přítomných pro návrh 89, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi.

 

Dalším bodem je bod

 

37.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Občanskoprávní úmluva o korupci, sjednaná ve Štrasburku dne 9. září 1999
/sněmovní tisk 31/ - prvé čtení

 

Slovo má místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, 9. září 1999 byla výborem ministrů Rady Evropy ve Štrasburku sjednána Občanskoprávní úmluva o korupci, kterou vám v tisku 31 předkládám k ratifikaci. Tato smlouva navazuje na první mezinárodní dokument Rady Evropy zaměřený na boj proti korupci a to byla trestněprávní úmluva o korupci. Předkládaná občanskoprávní úmluva je rozčleněna do tří kapitol.

První kapitola obsahuje opatření, která je třeba přijmout na úrovni státu. Chci vás ubezpečit, že náš platný právní řád je již všechna obsahuje. Druhá kapitola upravuje spolupráci a kontrolu provádění této úmluvy, a to prostřednictvím speciálního orgánu zvaného GRECO. Česká republika je členem tohoto orgánu už od 8. února 2002. Závěrečná, třetí část úmluvy má standardní povahu a nepřipouští možnost žádné výhrady, to znamená signatářské země musí buďto přijmout, nebo odmítnout. Nepochybuji o tom, že vy jako reprezentanti České republiky úmluvu o boji proti korupci přijmete.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Miloslav Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Doufám, že mi nebude věřit ctěná sněmovna, že zahajuji sérii krátkých vystoupení, ale ani toto vystoupení dlouhé nebude. Chtěl bych připomenout, že v hodnotící zprávě Evropské unie právě bod korupce byl vytknut jako jedna z věcí, která by se měla radikálně zlepšit. Rozhodně naše země na tom není tak jako třeba země skandinávské, a domnívám se, že i toto by mělo být důvodem, abychom bez průtahů přijali tuto úmluvu o korupci.

Děkuji vám. Doufám, že podpoříte tuto úmluvu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, za vystoupení. Je mi líto, že jste nám připravil takové velké zklamání s tím, že i nadále budete vystupovat tak obsáhle, jak je u vás zvykem.

Otevírám obecnou rozpravu. Pan kolega Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, v článku 5 této Občanskoprávní úmluvy o korupci se mluví o odpovědnosti státu, kde jde o možné uplatnění nároku na náhrady škody od státu a mluví se také o případech nestátní smluvní strany. V důvodové zprávě je vyjasněno, jak v našem právním řádu je zajištěno uplatnění nároku na náhrady škody od státu. Není však vyjasněno, jak to vypadá v případech nestátní smluvní strany. Prosím, aby před druhým čtením byla tato věc doplněna ve smyslu toho, že by mělo být v důvodové zprávě také k této věci argumentováno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP