(15.00 hodin)

Poslanec Jan Mládek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, mohu jen doplnit slova pana ministra. Je to další ze smluv o dvojím zdanění, kterou uzavřela Česká republika. Je žádoucí pro rozvoj vzájemných obchodních vztahů mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými již z důvodů zde uvedených.

Navrhovaná smlouva byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN a dojde k objektivnímu rozdělení práva na daň jednotlivých druhů příjmu mezi oba státy, tj. stát zdroje příjmu a stát jeho příjemce. Čili není to nic mimořádného, proto doporučuji postoupení této smlouvy do druhého čtení a její přikázání zahraničnímu a rozpočtovému výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za vaši zprávu, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale z místa vidím přihlášku. Slovo má pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, drahá vládo, dovolte mi, abych přičinil několik poznámek k této smlouvě. Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku je smlouvou, která je opravdu podle standardu OECD. Ovšem máme podobnou smlouvu, která také byla označena, že je podle standardu OECD a OSN. Se Spojenými státy americkými. Tato smlouva je dnes předmětem velmi problematického vyjednávání, protože obsahuje některé doložky, které jsou poněkud nadstandardní. Protože Spojené státy mexické, jak bylo správně konstatováno v předkládací zprávě, jsou rovněž součástí severoamerického ekonomického prostoru NAFTA neboli Severoamerické zóny volného obchodu, je možné, že by ze smlouvy se Spojenými státy nepřímo mohly plynout některé závazky, pokud tuto smlouvu s Mexikem uzavřeme.

Chtěl bych, aby pan ministr nebo zástupce ministerstva, který bude toto diskutovat na zahraničním výboru, byl schopen na tyto otázky zevrubně odpovědět, jinak bych nemohl při druhém čtení doporučit nejen svému klubu, ale i všem ctěným kolegům, abychom tuto smlouvu dotáhli do zdárného konce ratifikačního procesu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já vám také děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy k tomuto bodu? Nevidím žádnou přihlášku, proto obecnou rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova, zda si přeje využít svého práva pan navrhovatel či pan zpravodaj. Prosím, pan ministr financí má slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, chtěl bych přirozeně deklarovat připravenost Ministerstva financí debatovat na příslušném výboru o tom, jestli existuje spojitost mezi platnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění a ochraně investic se Spojenými státy a mezi touto smlouvou, která byla uzavřena a kterou by nově měla schválit Poslanecká sněmovna. Myslím, že to bude debata určitě zajímavá.

Chtěl bych pouze poznamenat, že smlouva, kterou máme se Spojenými státy, je platnou smlouvou, podle které se v tuto chvíli řídíme. Přirozeně kolem této smlouvy, jak je známo, probíhá určitá debata, která souvisí s naším vstupem do Evropské unie. Debata není zdaleka ukončena. Smlouva se Spojenými státy, kterou v tuto chvíli máme, touto debatou není žádným způsobem zpochybněna, takže je to platná smlouva. Smlouva, kterou máme uzavřenu se Spojenými státy, byla v čase jednou z prvních, ne-li vůbec první smlouvou, kterou jsme v této oblasti na začátku devadesátých let uzavřeli. V každém případě smlouvy, které uzavíráme v posledních letech, mají poněkud jiné parametry, než měla smlouva, kterou jsme uzavřeli na začátku devadesátých let se Spojenými státy. Takže je zřejmé, že nic nebrání tomu, aby smlouva, kterou uzavíráme s Mexikem o zamezení dvojímu zdanění, byla Poslaneckou sněmovnou schválena. Ale znovu opakuji - jsme připraveni vést debatu o souvislostech mezi těmito dvěma smluvními dokumenty.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře za závěrečné slovo. Přivolám vás všechny do jednacího sálu, neboť budeme rozhodovat o návrhu k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh smlouvy zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh?

Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, neboť opět slaďuji fyzickou a elektronickou přítomnost v sále. Děkuji za upozornění.

Pan zpravodaj navrhl ještě přikázání rozpočtovému výboru.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 106. Kdo souhlasí s přikázáním zahraničnímu výboru? Kdo je proti?

Z přítomných 113 pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o přikázání rozpočtovému výboru. Zahájil jsem hlasování číslo 107. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 114 pro 88, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Prosím je, ať nás neopouštějí - alespoň pro tuto chvíli - neboť dalším bodem je

 

35.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
a z majetku, podepsaná v Bratislavě dne 26. března 2002
/sněmovní tisk 30/ - prvé čtení

 

Slovo má pan ministr financí.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, další z předložených mezinárodních smluv je nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskou republikou, která byla podepsána, jak již bylo panem místopředsedou řečeno, v březnu letošního roku v Bratislavě.

Jak jistě všichni víte, Slovensko, které je rovněž členem OECD, představuje pro Českou republiku jednoho z nejvýznamnějších hospodářských a politických partnerů. V současné době se ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Slovenskem nadále uplatňuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která byla podepsána v roce 1992 - těsně před rozdělením tehdejší federace. Protože však tato smlouva ne ve všech bodech, ne zcela odpovídá současným potřebám v daňové oblasti, dohodly se příslušné úřady obou zemí na sjednání smlouvy zcela nové.

Obdobně Česká republika v tuto chvíli předjednává daňovou smlouvu například s Francií, Německem a Rakouskem.

I tato nová smlouva, stejně jako všechny předchozí smlouvy tohoto typu, vychází z daňových zákonů obou zemí a nestanoví daňovým subjektům žádné jiné povinnosti, než jim ukládají platné daňové zákony. Předkládaná daňová smlouva se Slovenskem zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmů mezi oba státy v případech, kdy příjmy mají zdroj na území jednoho státu a plynou příjemci se sídlem nebo bydlištěm na území státu druhého.

Lze konstatovat, že pro případné investory i ostatní subjekty obou zemí bude tato nová smlouva jednoznačně znamenat větší jistotu, a to pokud jde o zejména o existenci a výši jejich daňové povinnosti. Tato skutečnost bude mít nepochybně pozitivní vliv na další rozvoj ve všech oblastech vzájemné spolupráce mezi našimi oběma státy.

Ustanovení stávající smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se přestanou provádět a přestanou být platná dnem, kdy se začne provádět tato nová smlouva podle jejího článku 27. Navrhuji proto, aby v případě nové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskou republikou vyslovila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v prvním čtení s jejím sjednáním souhlas a doporučila tuto smlouvu k projednání v příslušných sněmovních výborech, které ji mohou detailněji posoudit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má zpravodaj.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP