Schválený pořad a stav projednávání 6. schůze

Od 8. 10. 2002 14:00 do 22. 10. 2002 19:00
Aktuální stav k 23. 10. 2002, 12:43


Zprávy, návrhy a další body

    Slib poslance   

 1. 1.

  Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny   

 2. 2.

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

Zákony - prvé čtení

 1. 3.

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 9/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 2. 4.

  Senátní návrh ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 50/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 5.

  Vládní návrh zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 51/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 6.

  Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  přikázán k projednání RV a HV

 5. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - prvé čtení  (přikázán)  

 6. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení  (přikázán)  

 7. 9.

  Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - prvé čtení  (přikázán)  

 8. 10.

  Vládní návrh zákona o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů) /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení  (přikázán)  

 9. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb. a zákona č. 307/2000 Sb. /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení  (přikázán)  

 10. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - prvé čtení  (přikázán)  

 11. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení  (přikázán)  

 12. 14.

  Vládní návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení  (přikázán)  

 13. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  přikázán k projednání VSRŽP

 14. 16.

  Vládní návrh zákona o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích a o změně zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení  (odročeno)     (odročeno, přerušeno)

 15. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 67/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  přikázán k projednání VSPZ

 16. 18.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 8/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  přikázán k projednání HV a VVVKMT

 17. 19.

  Návrh poslanců Jana Grůzy, Ladislava Skopala, Veroniky Nedvědové, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení  (přikázán)  

 18. 20.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 19. 21.

  Návrh poslanců Ladislava Skopala, Pavla Kováčika a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení  (přikázán)  

 20. 22.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení  (přikázán)  

 21. 23.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 69/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (souhlas)  vysloven souhlas

 22. 24.

  Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  přikázán k projednání VSRŽP a ÚPV

 23. 25.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 107/2002 Sb. /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení  (přikázán)  

 24. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  přikázán k projednání VOB

 25. 27.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  přikázán k projednání VSRŽP

Zprávy, návrhy a další body

 1. 28.

  Informace vlády o důsledcích povodní v srpnu 2002 a o opatřeních a záměrech k jejich řešení aktuálně i v dlouhodobějším horizontu   

Zákony - prvé čtení

 1. 29.

  Návrh poslanců Martina Kocourka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (zamítnut)  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 30.

  Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 184 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 192 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství přijaté na 89. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2001 /sněmovní tisk 1/ - druhé čtení  (neschválena)  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 31.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří - Mostowice, podepsaná dne 20. března 2002 ve Varšavě /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 32.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Tamperská úmluva o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce, podepsaná v New Yorku dne 4. září 2002 /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 33.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení  (přerušeno)     (odročeno, přerušeno)

 4. 34.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Mexico City dne 4. dubna 2002 /sněmovní tisk 26/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 35.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Bratislavě dne 26. března 2002 /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení  (přikázán)  

 6. 36.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (č. 108), který byl za Českou republiku podepsán ve Štrasburku 10. dubna 2002 /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení  (přikázán)  

 7. 37.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Občanskoprávní úmluva o korupci, sjednaná ve Štrasburku dne 9. září 1999 /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení  (přikázán)  

 8. 38.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech, sjednaná v Taškentu dne 18. ledna 2002 /sněmovní tisk 35/ - prvé čtení  (přikázán)  

 9. 39.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu oznámení podle článku 22 písm. b) Evropské úmluvy o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997 /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení  (přikázán)  

 10. 40.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsaná dne 2. července 2002 v Bratislavě /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 41.

  Vystoupení prezidenta republiky   

 2. 42.

  Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - 2. kolo volby   

 3. 43.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky   

 4. 44.

  Návrh na volbu finančního arbitra a jeho zástupce      (odročeno, přerušeno)

 5. 45.

  Návrh na odvolání místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku České republiky   

 6. 46.

  Návrh na odvolání členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky   

 7. 47.

  Návrh na odvolání členů dozorčí rady České konsolidační agentury   

 8. 48.

  Návrh na odvolání členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení   

 9. 49.

  Návrh na volbu místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku České republiky   

 10. 50.

  Návrh na volbu členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky   

 11. 51.

  Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury   

 12. 52.

  Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení   

 13. 53.

  Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury   

 14. 54.

  Usnesení Poslanecké sněmovny k obsazení funkcí prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu   vyřazen z pořadu

 15. 55.

  Návrh na stanovení platu a dalších požitků finančního arbitra a jeho zástupce   

 16. 56.

  Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2001 /sněmovní tisk 2/  (vzato na vědomí)  

 17. 57.

  Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 4/  (schváleno)  

 18. 58.

  Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 5/  (vzato na vědomí)  

 19. 59.

  Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období leden - březen 2002 /sněmovní tisk 10/  (vzato na vědomí)  

 20. 60.

  Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích /sněmovní tisk 57/  (schváleno)  

 21. 61.

  Výroční zpráva a Účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 6/  (schváleno)  

 22. 62.

  Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 11/  (projednáno bez usnesení)  usnesení nepřijato

 23. 63.

  Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 7/  (vzato na vědomí)  

 24. 64.

  Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001 /sněmovní tisk 18/  (vzato na vědomí)  

 25. 65.

  Zpráva o problematice extremismu na území České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 36/  (vzato na vědomí)  

 26. 66.

  Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže k 31. květnu 2002 /sněmovní tisk 3/  (projednáno bez usnesení)  usnesení nepřijato

 27. 67.

  Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2001 /sněmovní tisk 13/  (vzato na vědomí)  

 28. 68.

  Informace o zvýhodněném financování za rok 2001 /sněmovní tisk 14/  (vzato na vědomí)  

 29. 69.

  Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - prosinec 2001) /sněmovní tisk 15/  (vzato na vědomí)  

 30. 70.

  Výroční zpráva o hospodaření České televize za rok 2001 /sněmovní tisk 34/  (projednáno bez usnesení)  

 31. 71.

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2001 /sněmovní tisk 37/  (schváleno)  

 32. 72.

  Zpráva České národní banky o měnovém vývoji   

 33. 73.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002 /sněmovní tisk 64/  (vzato na vědomí)  

 34. 74.

  Změna časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech   

 35. 75.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

 36. 76.

  Ústní interpelace   

Zákony - druhé čtení

 1. 77.

  Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA /sněmovní tisk 66/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - třetí čtení

 1. 78.

  Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA /sněmovní tisk 66/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zákony - druhé čtení

 1. 79.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) /sněmovní tisk 63/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - třetí čtení

 1. 80.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) /sněmovní tisk 63/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zákony - druhé čtení

 1. 81.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 67/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - třetí čtení

 1. 82.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 67/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zákony - druhé čtení

 1. 83.

  Senátní návrh ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 50/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - třetí čtení

 1. 84.

  Senátní návrh ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 50/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zákony - druhé čtení

 1. 85.

  Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony /sněmovní tisk 59/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - třetí čtení

 1. 86.

  Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony /sněmovní tisk 59/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zákony - druhé čtení

 1. 87.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 65/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - třetí čtení

 1. 88.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 65/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zákony - druhé čtení

 1. 89.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 90.

  Petice poslancům Spolkového sněmu Německa ve věci zadržení paní Natálie Sudliankové v Německu   

Zákony - třetí čtení

 1. 91.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - třetí čtení  (souhlas)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze