(14.40 hodin)
(pokračuje Palas)

Dovolte mi, abych odůvodnil svoji žádost. Vzhledem k tomu, že do vyhlášení programu SAPARD zbývá jen několik měsíců a připravené kompletní sestavy pracovních postupů souvisejících s jeho realizací nemohou být zatím použity v praxi, byl připraven nový dotační titul TEST, koncipovaný jako jeden z podpůrných programů v zemědělství pro zbývající část roku 2001. Pro krátký čas, kdy bude tento program fungovat, je podpora směrována k projektům realizovaným do 10. 11. t. r. tak, aby mohly být před proplacením podpory vyzkoušeny předepsané kontrolní mechanismy. Na financování programu TEST bude použito 60 mil. Kč z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, a to přerozdělením finančních prostředků SAPARD na podpůrné programy agrárně průmyslového komplexu. Tímto rozpočtovým opatřením se nenaruší realizace programu SAPARD, který bude realizován v souladu se závazky s Evropskou unií.

Žádám, aby návrh na poskytování podpor formou dotací na základě podpůrného programu TEST podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pro rok 2001, sněmovní tisk 984, byl zařazen na program 37. schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já moc nerozumím tomu, že se jedná o takových drobnostech. Je na to doporučení výboru, nebo je to projednáno výborem, nebo oč se jedná? To je myšlenka ad hoc, nebo vás přemluvil pan ministr teď?

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedo, pro vysvětlení ještě jednou zopakuji, že se jedná o nový dotační titul, který má být vřazen do již schválených dotačních pravidel, a jedná se v podstatě o prověření systému platební agentury SAPARD.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ale to má v polovině roku sněmovna schvalovat takové jednotlivosti? To je hluboce pod úrovní toho, o čem má rozhodovat Poslanecká sněmovna. To je přece naprosto - dobře, vy jste to navrhl, ale já považuji na naprosto absurdní, aby taková věc byla uprostřed roku projednávána ve sněmovně, aby to nebyla součást vašeho komplexního ročního programu. Považuji to za absurdní.

Slovo má pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl také jedno pevné zařazení, a to bodu 36, což je vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání, sněmovní tisk 938. Kolem tohoto návrhu zákona probíhají ještě jednání, která nebudou ukončena do čtvrtka tento týden. Proto si dovoluji navrhnout, aby bod 36 byl zařazen pevně na pátek 29. 6. dopoledne jako první bod. Zatím jsme zařadili pouze třetí a čtvrtý bod dopoledne, takže je tam prostor.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nevím, jestli je to pravda.

 

Poslanec Karel Vymětal: Zařazovali jsme první body na pátek odpoledne, ale na dopoledne jen 3. a 4. bod.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Slovo má pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, na své 34. schůzi 2. března tohoto roku Poslanecká sněmovna požádala stálou komisi PS pro sdělovací prostředky, aby se zabývala postupem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci převodu majetkových podílů FTV Premiéra, s.r.o., a aby předložila Poslanecké sněmovně do 30. 6. t. r. zprávu o svých zjištěních v této věci. V souladu s tímto usnesením stálá komise PS se touto problematikou zabývala, a proto bych požádal, aby Poslanecká sněmovna svým hlasováním rozhodla o zařazení bodu, který by se nazýval Postup Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci převodu majetkových podílů FTV Premiéra, a to jako bod, který by navazoval za bod, který je již součástí navrhovaného programu, kterým je Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2000.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Za který bod?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Za bod 98.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slovo má pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, také já si dovolím navrhnout změnu programu, a to vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí, sněmovní tisk 968, což je bod 43 navrhovaného programu, zařadit jako první bod na zítra, to znamená 27. června, jako první pevný bod programu. Dovolím si stručně zdůvodnit, proč to navrhuji, a zároveň upozorním na návrh, který přednesu při projednávání tohoto bodu.

Jak jistě víte, tento důležitý zákon byl podle mého názoru nezodpovědně Senátem zamítnut, což znamená veliké komplikace pro řadu obcí, které nemají zastupitelstvo. Myslím si proto, že je nezbytně nutné, abychom urgentně tento zákon přijali a abychom umožnili doplnit to, na co má každá obec nárok. Proto upozorňuji i na svůj návrh, který budu předkládat zítra, abychom zkrátili projednávání tohoto návrhu zákona o 50 dnů, což umožňuje projednání tohoto zákona ještě na této poslanecké schůzi. Tento návrh je schválen příslušným gesčním ministrem a je projednán s předsedou příslušného výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slovo má pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji, aby z pořadu 37. schůze byl vyřazen bod 35, sněmovní tisk 934. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. To jsou všechny písemné přihlášky. Slovo má pan poslanec Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem chtěl požádal po dohodě s navrhovateli, aby byly body 48 a 49, zkráceně řečeno návrhy zákona o Národním parku Šumava, zařazeny pevně na úterý třetího týdne, 10. 7., jako první dva body. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Kdo se dále hlásí o slovo? Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi přednést dva návrhy, přičemž první podmiňuje druhý. Aby bylo zřejmé, proč je přednáším k programu schůze, napřed přednesu ten druhý.

Navrhuji zařadit sněmovní tisk 861 do programu naší schůze jako poslední bod druhých čtení a rovněž jako poslední bod třetích čtení. K tomu, aby se tak mohlo stát, je ovšem napřed nezbytné, aby Poslanecká sněmovna hlasovala o následujícím usnesení, kterým Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu projednávání sněmovního tisku 861, což je novela zákona o bankách, ve výborech o 20 dnů, ze stávajících 60 na 40.

Tyto dva návrhy podávám proto, že šedesátidenní lhůta dnes platná uplyne u tohoto tisku 15. 7., což je pravděpodobně přesně v okamžiku ukončení této schůze sněmovny, a protože tento tisk byl již projednán ve výborech a existuje k němu usnesení, podle mého názoru nic nebrání tomu, aby byl projednán ještě na této schůzi. Písemný návrh jak usnesení, tak tohoto zařazení předám panu předsedovi.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se dále hlásí o slovo s návrhem programu? Nehlásí se nikdo. Vážení kolegové, dám hlasovat o jednotlivých návrzích na změny programu, kterých se nám shromáždilo docela velké množství. Prosím, abyste se dostavili k hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP