(14.30 hodin)

(pokračuje Zahradil)

Důvodem je, že sněmovní tisk 796, který je předmětem bodu 94, neobsahuje popis a zdůvodnění posledních kroků vlády, to znamená stažení žádosti o některá konkrétní přechodová období po vstupu České republiky do Evropské unie. O tomto kroku vlády nebyl předem ani poté informován žádný z příslušných orgánů sněmovny, jako je např. výbor pro evropskou integraci. Jsem přesvědčen, že vláda nemůže dělat takovéto kroky, aniž by komukoli zdůvodnila, proč je dělá, a aniž by komukoli popsala, jaké následky takovéto kroky v budoucnu po našem vstupu do EU přinesou. Vláda dluží této sněmovně a veřejnosti podrobné zdůvodnění svých rozhodnutí v této věci a podrobný popis případných následků této věci.

Tolik ke zdůvodnění zařazení nového bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji zařadit do pořadu schůze nový bod, kterým je "Poslanecký návrh poslankyně Talmanové, poslanců Krásy, Janečka a Cabrnocha, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů", uvedený jako tisk 822. Tento nový bod navrhuji zařadit za bod 36 návrhu pořadu schůze.

Alternativně, pokud tento návrh nebude přijat, navrhuji, aby stávající bod 37, který je návrhem poslance Rostislava Čevely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, byl vyřazen z pořadu schůze a byl zařazen do pořadu následující schůze Poslanecké sněmovny.

Krátké zdůvodnění. Oba výše zmíněné návrhy na změnu stejného zákona se věcně dotýkají stejné problematiky a bylo by velmi vhodné, aby oba tyto návrhy byly projednávány společně. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Havlíček.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, navrhuji a jménem předkladatelů beru zpět návrh zákona sněmovní tisk 629 na doplnění zákona 586/92, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Krátké zdůvodnění. Většina návrhů byla přijata v rámci přijatého zákona o dani z příjmů. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, můžete mi říci, který je to bod dnešní schůze?

 

Poslanec Jiří Havlíček: Pane předsedo, je to bod č. 6.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, navrhuji zařazení nového bodu "Zpráva vlády o koordinaci vojenských akcí členských států NATO v souvislosti s vojenskou akcí USA a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska proti Iráku".

Zdůvodnění. Tyto letecké akce proběhly bez schválení OSN. Bezletové zóny byly zřízeny bez sankce spočívající na rozhodnutí OSN, a nemají tedy příslušnou legitimitu. Vzhledem k tomu, že jsme členskou zemí Severoatlantické aliance a že tyto akce mohou vyvolat případně i odvetná opatření z druhé strany, může dojít k tomu, že Česká republika bude proti své vůli a bez rozhodnutí svých příslušných orgánů zatažena do válečného konfliktu. Proto je důležité, abychom si vyslechli zprávu vlády o tom, jak probíhá koordinace v případě rozhodnutí o vojenském zásahu. Vím, že se ozvala proti tomu, že nebyla konzultována, vláda Francouzské republiky a rovněž i některé další země vyslovily znepokojení.

Navrhuji zařadit tuto zprávu jako první bod v bloku "Zprávy, návrhy a další body". Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, rád bych požádal o zařazení nového bodu s názvem "Zpráva vlády o odstranění povodňových škod vzniklých na jaře roku 2000". Navrhuji zařadit tento bod za současný bod 96.

Zdůvodnění je prosté. Na jaře, resp. v březnu roku 2000 bylo 18 okresů našeho státu zasaženo velmi vážnými povodněmi. Vláda v té době slibovala výraznou pomoc. Postižené obce marně tuto pomoc očekávají a domnívám se, že by bylo korektní, aby vláda řekla, jak těm kterým obcím pomohla a jak hodlá či nehodlá v budoucnu takovouto situaci řešit. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Poslankyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedo, ráda bych požádala o stažení bodu č. 10 z této schůze. Jedná se o návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a dalších. Je to sněmovní tisk 682, novela občanského zákoníku. Krátké zdůvodnění. Tento zákon byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Výbor o tomto zákonu jedná a nedoprojednal ho. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, vím, že k jednotlivým návrhům na změny programu schůze se nevede rozprava, ani já ji nepovedu, přesto svým návrhem chci reagovat na návrh, který zde předložil kolega poslanec Ambrozek, to je na navržený bod "Zpráva předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ohledně…".

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, rozumíme si, že to předložil poslanec Sobotka?

 

Poslanec Dalibor Matulka: Promiňte, Sobotka. Tedy ohledně majetkových převodů v TV Premiéra. Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna si k řešení podobných problémů v mediální oblasti zřídila svou stálou komisi pro sdělovací prostředky a že správné pole pro projednávání této věci je v této komisi.

Proto v reakci na návrh předložený kolegou Sobotkou chci dát jiný návrh jako nový bod programu, a to obdobně znějící, ale jako "Zpráva stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky o projednání této věci", tzn. té samé věci, jak navrhoval kolega Sobotka, čili majetkových převodů v TV Premiéra. Navrhuji to jako úplně poslední bod programu této schůze s tím, že mám v úmyslu pouze uvnitř tohoto bodu navrhnout usnesení, kterým by se Poslanecká sněmovna obrátila na stálou komisi pro sdělovací prostředky se žádostí o projednání této záležitosti a aby nám komise předložila zprávu na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, reagoval bych na vstoupení pana kolegy Matulky s tím, že mám pocit, že by se ten bod měl jmenovat "Informace stálé komise pro sdělovací prostředky o postupu Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci FTV Premiéra, s.r.o". Myslím, že tento postup je správný přinejmenším z jednoho prostého důvodu. Měli bychom podle mě postupovat konzistentně a podle zažitých postupů, tedy pokud si Poslanecká sněmovna zřídila svůj specializovaný orgán, kterým je stálá komise pro oblast mediální, měla by být stálá komise předkladatelem tohoto bodu. Jen avizuji, že jsem již vyslal signál a avizoval směrem do Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání informaci o tom, že na řádném jednání stálé komise, které proběhne 8. března, by měl být předmětem jednání také tento bod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP