(14.20 hodin)

(pokračuje Sobotka)

Dovolte mi velmi stručné zdůvodnění k návrhu na zařazení tohoto bodu programu. Dne 30. ledna roku 2001 rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání o změně dvou licencí a registrace v souladu s § 14 odst. 1 zákona o rozhlasovém a televizním vysílání spočívající v navýšení základního kapitálu, změně společníků, výše jejich vkladů a obchodních podílů ve společnosti FTV Premiéra, která je držitelem licence televize Prima. V neúplné sestavě, za nepřítomnosti svého předsedy, rada souhlasila s převodem vysoce majoritního podílu v licenční společnosti FTV Premiéra na dceřinou společnost GES Holdingu GES Real Investment, s. r. o.

Podle některých informací, které se potom objevily, obě naše komerční televize ovládla jedna vzájemně propojená podnikatelská skupina společností GES Holding a MEV Holding, spojených údajně, podle některých informací, které se rovněž objevily, s penězi a vlivem bývalého managementu Investiční a Poštovní banky.

Domnívám se, že jsou zde velmi vážné indicie pro podezření, že rada při tomto svém rozhodování jednala v rozporu s veřejným zájmem a že výrazně zvýhodnila jeden konkrétní privátní subjekt v probíhajícím sporu o vlastnictví licenční společnosti FTV Premiéra. Rozporné chování a nečinnost rady lze vysledovat i v předchozích rozhodováních rady týkajících se této předmětné licenční společnosti. Rada podle mého názoru v minulosti neučinila příslušná opatření k nápravě vlastnických vztahů a opakovaně jednala v rozporu s vlastním pravidlem schváleným 1. července roku 1998.

Domnívám se, vážené dámy a pánové, že by Poslanecká sněmovna měla žádat podrobnou informaci rady o jejím postupu ve věci převodu podílů v FTV Premiéra. Jedná se o příliš vážné skutečnosti, příliš vážná podezření, než abychom je jako poslanci přešli mlčením a svou nečinností. Děkuji za vaši podporu tohoto návrhu, zařazení nového bodu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Krátkého, aby se ujal slova. Ale hlavně prosím všechny, aby poslouchali, aby věděli, o čem potom budou hlasovat.

 

Poslanec Libor Krátký: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovoluji si požádat o změnu navrženého programu schůze, a sice o přeřazení bodu 21, což je projednání sněmovního tisku 767 - novela zákona o hlavním městě Praze, za bod programu, který má v nynějším návrhu číslo 82, což je návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a Tomáše Kvapila opět o hlavním městě Praze, za třetí čtení tohoto návrhu.

Krátké zdůvodnění. Novela, kterou chci přeřadit, pojednává o stejné problematice, která je řešena podle projednání ve výboru pro veřejnou správu a životní prostředí, která je jedním z pozměňovacích návrhů, to znamená, pokud by byla schválena novela zákona ve třetím čtení, není nutno projednávat navrženou novelu a byla by posléze stažena.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další je pan poslanec Kalousek. Bude následovat poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout zařazení nového bodu na program naší schůze, který by zněl: Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v Investiční a Poštovní bance o postupu vyšetřování.

Dovolte krátké zdůvodnění. Svým usnesení 1110 uložila Poslanecká sněmovna předsedovi této komise průběžně Poslaneckou sněmovnu informovat o postupu vyšetřování a jednotlivých výsledcích. Vyšetřovací komise na svém zasedání 15. února schválila text zprávy pro Poslaneckou sněmovnu a pověřila mě, abych navrhl zařadit tento bod na naše jednání. Za předpokladu, že by sněmovna souhlasila se zařazením tohoto bodu, jsme připraveni text zprávy namnožit a během 24 hodin ho rozdat na lavice.

Zdůrazňuji, že jednomyslně se komise domnívá, že ve zprávě nejsou obsaženy žádné skutečnosti podléhající utajení a že neexistuje žádný důvod, proč by měla být projednávána v utajeném jednání. Navrhuji tento bod zařadit jako bod 101 před odpovědi členů vlády na písemné interpelace.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Pan poslanec Nečas na přihlášku do diskuse napsal, že chce oznámit, že má náhradní kartu č. 8, takže měnit program nechce. Je to netradiční forma, jak mi oznamovat náhradní kartu. Pan poslanec Kalousek má náhradní kartu č. 5.

Pan poslanec Hojdar se hlásí do diskuse ke změně programu.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji pevné zařazení bodu č. 76, což je třetí čtení tisku 704, a je to vládní návrh o ochraně hospodářské soutěže, napevno, a to úterý 27. 2. jako první bod odpoledne. Zdůvodňuji to tím, že pan místopředseda vlády Rychetský, který tento bod uvádí, bude potom ve středu v Senátu uvádět další body, takže je zapotřebí, aby byl u tohoto projednávání. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl změnu programu této schůze, a to, aby bod č. 17, což je "Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek a o výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (zákon o zadávání veřejných zakázek) a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 821 - prvé čtení" byl přeřazen na příští týden jako první bod ve středu.

Dále pak navrhuji, aby bod č. 20, což je "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. …/2000 Sb., sněmovní tisk 621 - prvé čtení" byl vyřazen z programu této schůze a přeřazen na květnovou schůzi.

Dále pak navrhuji, aby bod č. 36, což je "Návrh poslanců Jaroslava Palase, Jiřího Drdy, Jana Grůzy, Josefa Mandíka, Františka Brožíka, Pavla Höniga, Oldřicha Vojíře, Ludmily Müllerové, Vojtěcha Filipa, Petra Horta, Jaroslava Lobkowicze, Vladimíra Doležala, Ladislava Skopala, Františka Chobota, Pavla Kováčika, Taťány Jirousové, Václava Grulicha na vydání zákona o myslivosti, sněmovní tisk 788 - prvé čtení" byl přeřazen na jednání příští schůze.

Dovolte mi, abych zdůvodnil tento návrh. Protože byl předložen do této sněmovny další návrh, tedy konkurenční návrh, pokládám za korektní, aby oba dva tyto návrhy byly projednávány současně. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych předložit návrh na změnu našeho programu týkající se stávajícího bodu 15, což je tisk 758 - návrh zákona o obchvatu Plzně poslanců Brouska, Emmerové, Lobkowicze a Maštálky. Navrhuji zařazení na pevný termín, a to na zítřek, na středu 21. února, jako první bod po polední pauze. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedající, já navrhuji doplnění stávajícího programu o jeden bod, který by byl zařazen za současný bod 94. Byl by to nový bod 95 s tím, že ostatní body by se adekvátně přečíslovaly. Název tohoto bodu by zněl "Aktuální zpráva vlády o stavu negociací o vstupu České republiky do Evropské unie."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP