(14.40 hodin)

(pokračuje Langer)

Domnívám se tedy, že formálně správný by měl být postup prostřednictvím stálé komise, a sám osobně mám upřímný zájem na tom, aby tento bod byl projednán na komisi a aby komise měla dokonce povinnost předložit sněmovně takovouto informaci.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další je pan poslanec Škromach. Pan poslanec Škromach se věnuje jiným aktivitám než svému vystoupení.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pan předsedo, vážené dámy a pánové, dovolil bych si navrhnout upřesnění programu naší schůze, a to tak, že body 24 a 25, což jsou tisky 776777, zákon o Sociální pojišťovně a související zákony, by byl pevně zařazen na čtvrtek 22. 2. jako první bod po polední přestávce.

A dále body 26, 27 a 28, což jsou tisky 792, 793794, je to návrh zákona o službě státních zaměstnanců a zákony s tím související, aby byl zařazen jako pevný bod na čtvrtek 1. 3. jako první bod po polední přestávce. Důvodem je nutná účast místopředsedy vlády Vladimíra Špidly.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl drobné doplnění našeho programu, a to za bod 98. Po projednávání státního rozpočtu a nějakých dalších údajích je zřejmé, že se prohlubuje zadlužování obcí. Bylo by dobré, abychom si ještě před jednání o státním závěrečném účtu za rok 2000 vyslechli zprávu vlády o celkovém zadlužení obcí a návrh jejího řešení. Předpokládám, že bod 98 nebo bod, který by po něm následoval, by probíhal až na konci schůze příští týden a vláda by k němu zaujmout stanovisko mohla. Jsem přesvědčen, že by to pomohlo i při jednání o dalším postupu změny ve veřejné správě. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Písemně se přihlásil pan poslanec Čevela.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Vážený pane předsedo, milé kolegyně a vážení kolegové, navrhuji stažení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 789.

Krátké zdůvodnění: důvodem je existence dvou různých expertiz z hlediska ústavnosti předložené novely a součást zdůvodnění ve své podstatě sdělil také kolega Cabrnoch.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Můžete mi říci, pane poslanče, je to bod 37?

 

Poslanec Rostislav Čevela: Je to bod 38, sněmovní tisk 789.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. To je všechno, co jsme písemně dostali. Táži se, zda se ještě někdo jiný chce přihlásil. Pan poslanec Filip ještě jednou.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo, omlouvám se všem, že vystupuji dvakrát, ale pouze z toho důvodu, že jiný z předkladatelů novely ústavního zákona není přítomen. Na této schůzi je zařazen jako bod 34 návrh na změnu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně samosprávných celků a o změně ústavního zákona České republiky č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v prvním čtení. Chtěl bych prezentovat stanovisko zastupitelstva Budějovického kraje a jejich požadavek na co nejdřívější zařazení na projednávání schůze a navrhuji ho zařadit jako bod třetí, to znamená za stávající bod 2, pokud přijmeme tento návrh - a jsem o tom pevně přesvědčen - o zařazení bodu 2 - zřízení volebního výboru, čili jako bod 3 této schůze.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Takže znova pan poslanec Čevela a opravdu prosím o klid.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Omlouvám se vám, pane předsedo, i všem kolegům a kolegyním, ale vlastně jsem vás mystifikoval: Jde o bod č. 37.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Když jsem vám já říkal, že je to bod 37, tak jste mě přemluvil, že 38.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Ano, musím vám dát za pravdu, je to bod 37.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já mám vždycky pravdu, takže i v tomto případě. (Smích).

Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy o programu.

Stále prosím o klid.

Ne-li, tuto rozpravu končím a začneme hlasovat a prosím o pozornost k hlasování a klid.

Pan poslanec Cabrnoch - paní Juranková nemá právo diskutovat v této místnosti. Slyšíte, paní Juranková, nemáte právo zde diskutovat.

 

Nejdříve budeme hlasovat o mých návrzích. Tedy body 53, 68, 70 a 94 zařadit na pátek 23. února jako prvé čtyři body dopoledního jednání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 181 poslanců 159 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Dále hlasujeme o tom, zda odpovědi na písemné interpelace zařadit na čtvrtek 22. 2. jako první bod odpoledne.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 182 165 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Za další, o zařazení čtyř nových bodů týkajících se volebního výboru navrhuji hlasovat najednou s tím, že zřízení výboru doporučuji jako druhý bod pořadu, ustavení výboru za bod 87, potvrzení předsedy výboru za bod 100 a návrh usnesení sněmovny za bod 98.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 184 poslanců 168 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Sobotka navrhuje stáhnout bod 42, sněmovní tisk 802, z pořadu této schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 185 poslanců 170 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP