(15.50 hodin)

Poslanec Pavel Tollner: Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem doběhl včas, bohužel mi nesvítilo tlačítko. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já myslím, že jste nebyl zaregistrován.

 

Poslanec Pavel Tollner: Byl jsem zaregistrován.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, můžete znovu zrekapitulovat svůj požadavek?

 

Poslanec Pavel Tollner: Myslím, že výpis mi dává za pravdu - mám tam x. Chtěl bych tam mít A. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedo, mně se stalo totéž co panu kolegovi Tollnerovi. Skutečně, sedím v první lavici, všichni mě viděli - hlasovala jsem pro zamítnutí a ve sjetině mám x. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Takže dám hlasovat o tom, zda vyhovíme námitkám poslance Tollnera a poslankyně Horníkové.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro toto vyhovění, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 157 poslanců 115 hlasovalo pro, 16 hlasovalo proti. Návrh byl přijat.

 

Dám tedy znovu hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, který byl vysloven poslancem Výborným.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro zamítnutí, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 38 z přítomných 158 poslanců 77 hlasovalo pro, 72 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat a rezolutně říkám, že každý měl šanci se dvacetkrát podívat na své hlasování a já bych byl zásadně proti přijímat jakékoli omluvy.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby byl návrh přikázán k projednání ústavně právnímu výboru, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku.Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 39 z přítomných 159 poslanců 131 hlasy pro, 12 proti, jsme přikázali návrh k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Děkuji jak paní navrhovatelce, tak panu zpravodaji a přecházíme k bodu 22, kterým je

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 785/ - první čtení

 

Z pověření vlády uvede návrh její místopředseda Pavel Rychetský. Prosím ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážené páni poslanci, předkládaný vládní návrh novelizace trestního řádu, trestního zákona a některých dalších zákonů z velké části vychází vstříc -

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane místopředsedo, já bych si dovolil vás přerušit s tím, že poprosím poslance o klid, ale využiji toho ještě k jedné informaci pro všechny poslance. Prosím vás, jedná se o poslední první čtení, které máme k dispozici. Třetí čtení nemůžeme projednávat a potom máme body 41 a 42 - krátké body a potom budeme pokračovat písemnými odpověďmi na písemné interpelace. Já to říkám proto, aby se všichni aktéři připravili na tuto věc, aby někdo z členů vlády nebyl překvapen. Prosím přítomné místopředsedy vlády, aby - slyší mě i pan místopředseda Špidla, i pan místopředseda Rychetský? - aby na tuto věc pokud možno dohlédli. Prosím vás - ano? Pane místopředsedo, jestli se nezlobíte, já myslím, že bylo vhodné na toto upozornit právě teď. Čili prosím o klid a slovo má místopředseda vlády a ministr spravedlnosti.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Předkládaný návrh novelizace trestního řádu, trestního zákona a některých dalších zákonů z velké části vychází z úvodního vládního návrhu, který Poslanecká sněmovna v květnu loňského roku zamítla. Z rozpravy, která u této příležitosti byla vedena v Poslanecké sněmovně, však jednoznačně vyplývalo uznání nutnosti provést v poměrně rychlé době zásadní změny právní úpravy trestního řízení, jejíž návrh by měl mít formu vládního návrhu.

To bylo důvodem, pro který se v průběhu měsíců června až září loňského roku uskutečnila řada pracovních setkání a jednání zástupců předkladatele se zmocněnými zástupci poslaneckých klubů všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Jejich cílem bylo nalézt kompromisní a všeobecně uznávané stanovisko k obsahu zásadních věcných změn, kterými se má nový návrh vyznačovat.

Výsledkem těchto jednání pak byla dohoda, že v porovnání se zamítnutým vládním návrhem bude nový návrh připraven podle těchto hledisek:

Za prvé. Přípravné řízení, resp. vyšetřování bude mít dvě formy v závislosti na závažnosti činu, který je jeho předmětem. O méně závažných deliktech se bude konat vyšetřování v podobě velmi blízké modelu navrženému v předchozím vládním návrhu. O závažných trestných činech bude vyšetřování probíhat v zásadě v dosavadní podobě.

Za druhé. Věcná příslušnost soudů bude upravena tak, aby novela nepředstavovala výraznější přesun agendy směrem k okresním soudům.

Za třetí. Nově vytvořená služba kriminální policie a vyšetřování, která má nahradit dosavadní kriminální službu a soustavu úřadů vyšetřování, bude koncipována jako služba, jejíž činnost je jednoznačně podřízena dozoru státního zástupce a ve vztahu k policejnímu vedení zde bude dostatečná záruka procesní samostatnosti.

Za čtvrté. Vyšetřování trestných činů příslušníků policie již nepovede policie sama, ale státní zástupce.

Za páté. Návrh nebude obsahovat změny zvláštní části trestního zákona a změny v jeho obecné části budou navrženy jen v takovém rozsahu, který je nezbytný vzhledem ke změnám trestního řádu.

Za šesté. Do návrhu budou převzaty pozměňovací poslanecké návrhy, s nimiž byl na půdě Poslanecké sněmovny v rámci projednávání předchozího návrhu vysloven všeobecný souhlas. To se týká zejména dalšího omezování vazby z hlediska četnosti uvalování, délky možného trvání nebo rozšíření možnosti pro využívání alternativních trestů.

A posléze a naposled za sedmé. Dojde ke zúžení podmínek, za nichž bude možné podat proti pravomocnému rozsudku nebo jinému rozhodnutí dovolání k Nejvyššímu soudu.

Předložený vládní návrh všechny uvedené dohodnuté změny s jedinou výjimkou, o níž se dále zmíním, plně respektuje a již tím nepochybně alespoň do značné míry eliminuje výhrady, které ze strany některých poslanců k předchozímu vládnímu návrhu zaznívaly a jejichž obsahem byla obava, že některý z článků orgánů trestního řízení -zpravidla okresní soudy - přechod na změněný model trestního řízení plynule nezvládnou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP