(15.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh (poznámka z místa od poslance Koudelky), končím podrobnou rozpravu.

V tuto chvíli budeme hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu tak, jak jej přednesl pan poslanec Koudelka. Poté budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Pan poslanec Koudelka přednesl návrh, aby účinnost zákona byla změněna, a to tím způsobem, že zákon nebude účinný od 1. ledna 2001, ale od vyhlášení.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 138, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 138 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 121 poslanců vyslovilo 117 a nikdo nebyl proti.

 

Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 771, ve znění schválené úpravy."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 139 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 139 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 123 poslankyň a poslanců vyslovilo 121 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

35.
Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
/sněmovní tisk 761/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 761 a stanovisko vlády k němu jako tisk 761/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele předložil pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, tento návrh zákona řeší problém, který se týká Prahy, protože podle zákona o Praze lze přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena obcím, přenést statutem městským částem jenom za předpokladu, že je přenesena na všechny městské části najednou, a to se ukazuje jako velmi chybné, protože mezi městskými částmi v Praze je velký rozdíl. Například městská část Čakovice a městská část Praha 6 jsou nesouměřitelné.

Tento problém byl již vyřešen v pozměňovacím návrhu k zákonu o volbách do obecních zastupitelstev. Tam byl ještě vyřešen s dalšími problémy, které se týkají Prahy. Z toho důvodu jsem původně uvažoval o tom, že bych tento návrh vzal zpět. Protože ale Senát dosud nerozhodl o zákonu o volbách do obecních zastupitelstev, dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu, abychom tento návrh zákona propustili do druhého čtení, protože pokud by Senát zamítl návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí, tak tady máme šanci vyřešit problémy, které trápí hlavní město Prahu. Prosím tedy o tuto velkorysost. Nevím, co bych ještě k tomuto dodal. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi. A nyní prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Libor Krátký.

 

Poslanec Libor Krátký: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a vážení kolegové, co obsahuje tato prostinká a krátká novela, už vysvětlil předkladatel a zároveň také uvedl důvody, proč - přestože již tato záležitost byla řešena novelou zákona o volbách do obecních zastupitelstev - není v této chvíli stažena. Připojuji se i k jeho žádosti, aby byla propuštěna do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Krátkému. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, vážený pane ministře, paní a pánové, já v obecné rozpravě mám jenom otázku na předkladatele, jestli zjišťoval, jakým způsobem v Senátu bude "odparkován" zákon a dojde sem nebo nedojde sem, jestli to má smysl s prodloužením lhůty nebo bez prodloužení lhůty, případně jestli budeme muset ve druhém čtení hlasovat o odročení. Mají vůbec takovou povědomost, jak se k tomu Senát zachová?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Svoboda má slovo. Pan poslanec Cyril Svoboda si přál mluvit.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, na položenou otázku nemohu odpovědět, protože o tomto návrhu zákona, o kterém mluvíme, který je v Senátu, rozhodoval "starý Senát". A nový Senát ještě o věci nerozhodl. To znamená, že ještě nevíme, jak s tím nové složení Senátu naloží. To je ten důvod, proč ani teď nevím, jestli je dobré prodlužovat lhůtu nebo ne. Sám si myslím, že není třeba prodlužovat lhůtu, protože víme, o co jde. Ta věc je velmi urgentní, je potřeba ji řešit velice rychle. Myslím si, že v normální lhůtě lze tento návrh zákona projednat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že návrh na vrácení ani na zamítnutí nepadl, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

V hlasování pořadové číslo 140, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s přikázáním výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 140 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 120 vyslovilo 103 a nikdo nebyl proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Dalším bodem je

 

38.
Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze
a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně
/sněmovní tisk 758/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 758 a stanovisko vlády k němu jako tisk 758/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Václav Brousek, který má slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP