(15.10 hodin)

Poslanec Miroslav Máče: Vážená paní předsedající, vážení přítomní, přednesl bych pouze dva pozměňovací návrhy, které byly schváleny výborem pro evropskou integraci na jeho 36. schůzi.

První. V § 7 odst. 5 se za stávající text doplňují tato slova: "Pokud se jedná o záměr, který podléhá posouzení podle přílohy k zákonu č. 1 v kategorii 1, musí oznamovatel vždy uvést nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí."

Druhý je v příloze č. 1, bod 10-15 zní: "Stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy a nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, které mohou závažným způsobem změnit vybrané typy přírodních stanovišť v národních parcích, rezervacích, národních přírodních památkách a chráněných krajinných oblastech, jež jsou uvedeny v příloze č. 7, a charakteristiky krajiny, které mají velký význam pro volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny uvedené v příloze č. 8."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Máčemu. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Laštůvka.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych v podrobné rozpravě učinil jeden pozměňovací návrh, § 28 - účinnost, část pátá zákona: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2001."

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Laštůvkovi. Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím, podrobnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom nyní museli hlasovat, končím druhé čtení tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních
v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce
a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 771/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že jednání o tomto návrhu bude probíhat podle § 90 našeho jednacího řádu, který umožňuje vyslovit souhlas s návrhem zákona již v prvém čtení. Nyní prosím, aby se z pověření vlády ujal slova ministr spravedlnosti a místopředseda vlády Pavel Rychetský a předložený návrh uvedl.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedo, vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, předložený vládní návrh zákona má jediný účel - promítnout nová, parlamentem schválená rozpočtová pravidla republiky do mechanismu rozepisování prostředků kapitoly státního rozpočtu Ministerstva spravedlnosti na soudy a státní zastupitelství. Pokud by nedošlo k přijetí navrhované úpravy, muselo by v rozporu s dosavadním stavem Ministerstvo spravedlnosti rozepisovat prostředky státního rozpočtu na všechny články soudní soustavy a soustavy státních zastupitelství, tedy včetně všech okresních soudů a okresních státních zastupitelství. V praxi se však plně osvědčil dosavadní postup, kdy Ministerstvo spravedlnosti rozepisuje prostředky státního rozpočtu pouze na krajské soudy a na krajská státní zastupitelství, která pak sama rozepisují část jim svěřených prostředků na okresní soudy, resp. na okresní státní zastupitelství.

V pořadí druhým účelem vládního návrhu zákona je jednoznačně upravit postavení soudů a státních zastupitelství mimo okresních státních zastupitelství jako účetních jednotek a předejít tak možným výkladovým nejasnostem nového zákona o majetku ČR ve vztahu k nim. Postavení soudů a určených státních zastupitelství jako účetních jednotek je nezbytné k zajištění takového jejich ekonomického fungování, které potřebují pro plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci své působnosti.

Vážené dámy a pánové, vidíte tedy sami, že přijetí navrhované úpravy již k 1. lednu 2001 je naléhavým a nutným krokem k zachování ekonomické stability, souladnosti právního řádu a zejména naplnění vámi již přijatých zákonů o majetku ČR a nových rozpočtových pravidlech. Z těchto důvodů vám jménem vlády navrhuji, abyste vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 335/91 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 436/91 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/93 o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, projednali ve zkráceném prvém čtení podle čl. 90/2 jednacího řádu a vyslovili s ním souhlas. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Rychetskému a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vážená sněmovno, jak již tady řekl zástupce navrhovatele, jde o čistě technickou novelu, krátkou novelu zákona týkající se jednak správy soudů a týkající se také správy státních zastupitelství, spočívající v tom, že ne zcela důsledně byly promítnuty všechny změny spočívající v nové zákonné úpravě majetku České republiky do předpisů týkajících se oblasti soudnictví.

Proto se domnívám, že je zcela oprávněné, aby daná novela byla schválena již v prvém čtení z časových důvodů, neboť je vhodné, aby zákon začal platit stejně jako zákon o majetku ČR k 1. lednu příštího roku. Proto doporučuji sněmovně schválit uvedenou novelu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Koudelkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Nyní rozhodneme, zda v jednání budeme pokračovat tak, aby s návrhem byl vysloven souhlas již v prvém čtení. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 771 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 137, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 137 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 117 vyslovilo 112 a 3 byli proti. Návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Hlásí se do ní pan poslanec Koudelka, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: V předloženém návrhu je dána účinnost k 1. lednu 2001. Vzhledem k legislativním lhůtám u Senátu a prezidenta republiky není zcela jisté, zda by tato účinnost mohla být přesně naplněna. Proto navrhuji z iniciativy legislativního odboru a se souhlasem navrhovatele změnit slova "1. ledna 2001" na slovo "vyhlášení". Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP