(15.00 hodin)

(pokračuje Ambrozek)

V novém § 13 doplnit odstavec 4: "Ministerstvo ve lhůtě uvedené v odst. 3 doručí dotčenému státu též informaci o veřejném projednání dokumentace."

V § 17 doplnit odstavec 1: "Příslušný úřad je povinen zajistit veřejné projednání návrhu zadání a dokumentace."

V odst. 2 slovo "posudku" nahradit slovy "dokumentu, který je předmětem veřejného projednání".

Tyto pozměňovací návrhy se týkají jedné věci, a proto bude možné ve třetím čtení o nich hlasovat najednou. Proto jsem je nečísloval.

Jak jsem již uvedl v obecné rozpravě, důvodem je, aby veřejnost měla možnost se vyjádřit nejen písemně, ale i veřejně už v rané fázi, aby se investor a projektant mohli setkat s lidmi, kteří k tomu mají ať už kladné, nebo záporné připomínky, a aby vzájemnou diskusí předešli následným sporům , a případnému vyhrocení situace.

Jsem velmi překvapen, jak to zmínil i kolega Beneš, že některé politické skupiny usilují o omezení této účasti. Je samozřejmé, že Evropská unie nám nepřikazuje, jak máme dokumentaci i posudek projednat, jak ten proces má být dlouhý, jestli projednání má být písemné nebo veřejné, ale většina evropských států veřejné projednání praktikuje a jsem přesvědčen, že je to cesta, kterou jsme nastoupili už před deseti lety, a pokud chceme, aby občané spoléhali více na sebe, pokud je chceme vést k samostatnosti v rozhodování, nemůžeme je vytlačovat. Mohlo by se stát, že - jak ukazují průzkumy veřejného mínění - budou občané stále více spoléhat na stát a budou říkat "ano, my chceme čisté životní prostředí, ale ať se o to mocenské orgány postarají". To by byla cesta úplně opačným směrem, než kterou jsme po roce 1989 zvolili.

Za druhé - to se týká účasti v následných řízeních - navrhuji v § 23 odst. 9 vypustit písm. b). Považuji za nepřijatelné, aby o účasti rozhodoval podle svého subjektivního uvážení správní úřad podle toho, zda zahrnul stanovisko zúčastněné organizace do svého vlastního stanoviska.

Za třetí - v § 5 doplnit nový odstavec 5. To je převzato z původní vládní verze. "Součástí posouzení je porovnání variant řešení záměrů, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení, jestliže se od jejich zpracování neupustí v případě, kdy jejich provedení není prokazatelně účelné nebo z technických hledisek možné."

V § 7 odst. 5 se slovo "navrhnout" nahrazuje slovem "uložit", místo čárky se za slovo "záměr" doplní slova "ve smyslu § 2 odst. 5" a zbytek souvětí se vypustí.

To je návrh, aby bylo možno žádat variantní zpracování. Týká se to především liniových staveb. Jsem přesvědčen, že je to vhodnější, než aby investor předkládal pouze jednu trasu a dostával se tak do konfliktů s příslušnými úřady. Přestože jsou jiné možné varianty lepší, tak je potom pod politickým tlakem povolit jenom jednu navrženou trasu a bohužel je toho často - a nejen ze strany ředitelství Silnic a dálnic - zneužíváno.

Za čtvrté - upřesnění podmínky pro výjimku vlády. Navrhuji v § 4 odst. 3 nahradit slova "ve výjimečném případě" slovy "v případě nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu ve smyslu ústavního zákona č. 110/98 Sb., o bezpečnosti České republiky".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ambrozkovi. Slovo má pan poslanec Hrnčíř, připraví se pan poslanec Fischer.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, předkládám pozměňující návrh v tomto znění:

1. Vypustit v § 23 celý odstavec 9.

2. V příloze č. 1 kategorie II Záměry vyžadující zjišťovací řízení vypustit položku 10.15.

Nebude-li návrh číslo 2 přijat, navrhuji, aby v příloze číslo 1 kategorie II Záměry vyžadující zjišťovací řízení položka 10.15 nově zněla: "stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy a nesplňující parametry předchozích bodů této přílohy, které mohou ovlivnit závažným způsobem kvalitu životního prostředí v národním parku, národní přírodní rezervaci nebo národní přírodní památce". Zároveň vypustit přílohu 7 a 8.

Myslím, že bych zbytečně opakoval argumenty, které tady už zazněly v obecné rozpravě. Jsem přesvědčen o tom, že místně příslušná jednotka nebo sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejímž předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů, se z toto zákona stává účastníkem řízení, je návrhem, který na výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí byl předmětem tolika kompromisů, že nakonec z něho vypadla původní myšlenka. Myslím, že skutečně je zde zaváděn možným způsobem skupinový lobbismus, a myslím si, že i ty nejskvělejší myšlenky - jsem zastáncem veřejných zájmů - mohou být zneužity pro nejpodlejší skutky, mohou být zneužity pro nerovnou konkurenci apod., pro konkurenční boj.

Vypuštění příloh 7 a 8 sleduje to, že zákon by měl být normou obecnou, která by neměla popisovat to, že předmětem ochrany jsou suché trávníky s širokolistými trávami, tvrdé luhy, měkké luhy, kuňka žlutobřichá, střevle potoční, kvakoš noční apod. Těchto položek je tam celkem 75 v případě živočichů a 86 v případě přírodních stanovišť.

Tolik můj pozměňovací návrh se stručným zdůvodněním. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi. Slovo má pan poslanec Fischer, připraví se paní poslankyně Sehnalová.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, úvodem bych chtěl poznamenat, že podporuji tisk 495/4, komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, ačkoliv v některých částech, byť ne ve všech, by mi byl bližší původní vládní návrh.

K tomuto tisku mám jen dva pozměňovací návrhy legislativně technického charakteru.

V § 4 předmět posuzování vlivu záměrů na životní prostředí došlo k evidentní chybě při označování jednotlivých bodů v odstavci 3. Doporučuji provést změnu označení. Místo písm. d) má být b) a místo písm. e) má být c). Pak se na to odvolávají následující části textu.

Za druhé - v § 16 Zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování v odstavcích 3 a 4 se používají výrazy "dotčené okresní úřady" a "dotčené územní samosprávné celky". Je to tam čtyřikrát v různých pádech. Protože zákon má vstoupit v platnost až v roce 2002 a v tomtéž roce okresní úřady budou zrušeny, považoval bych za vhodnější v odstavcích 3 a 4 nahradit slova "okresní úřady" slovy "úřady vykonávající státní správu".

To je vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Fischerovi. Slovo má paní poslankyně Sehnalová, připraví se pan poslanec Máče.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesla pozměňovací návrh, který se vztahuje k příloze 1 sněmovního tisku, který projednáváme. Tento pozměňovací návrh zní: v příloze č. 1 kategorie I. v bodě 9.4 se číslice 10 nahrazuje číslicí 1.

Tento návrh zdůvodňuji takto. Příloha číslo 1 kategorie I. se týká záměrů, které vždy podléhají posouzení, a tak je to v bodě 9.4. Jsou tedy novostavby, rekonstrukce a přeložky silnic, neuvedené v bodě 9.3 se čtyřmi nebo více jízdními pruhy, delší než 10 km. 10 kilometrů je společné evropské minimum, které je vhodné pro země s rozlohou, jakou má např. Francie nebo Španělsko. V České republice při její malé rozloze jsou významné přeložky od délky 1 km. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Sehnalové. Slovo má pan poslanec Máče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP