(18.30 hodin)

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, přestože exekuce ani jiné výkony rozhodnutí mi nejsou příliš sympatické, život je bohužel přináší a souběh takových rozhodnutí přichází v úvahu. Na základě toho doporučuji, aby vládní návrh zákona byl postoupen do dalších čtení.

Vzhledem k okolnosti týkající se zákona o exekutorech navrhuji, aby lhůta pro projednání ve výborech byla prodloužena o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Proto se táži, kdo se hlásí z místa. Pokud nikdo, končím obecnou rozpravu. Pan ministr si nepřeje závěrečné slovo, pan zpravodaj si nepřeje závěrečné slovo.

Návrh na vrácení ani na zamítnutí nepadl. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Na žádost z pléna žádám o odhlášení všech přítomných a o novou registraci.

Přistoupíme k hlasování.

 

Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 113 z přítomných 131 poslanců pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán ústavně právnímu výboru. Hlásí se ještě pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, ještě je třeba hlasovat o prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 20 dnů, jak jsem navrhl.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Omlouvám se, pane poslanče.

 

Neukončil jsem bod, budeme ještě hlasovat o prodloužení lhůty k projednání v  ústavně právním výboru o 20 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 114 z přítomných 134 poslanců pro 119, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Takže rekapituluji, že jsme přikázali ústavně právnímu výboru a prodloužili jsme lhůtu o 20 dnů. Končím projednávání bodu č. 34. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dle schváleného pořadu schůze bychom se nyní měli zabývat body 51 a 52, což je vládní návrh, kterým se Parlamentu ČR předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o výkonu práv dětí a vládní návrh, kterým se Parlamentu ČR předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství.

Vzhledem k tomu, že pro přijetí těchto dvou velice významných mezinárodních smluv je třeba většiny 120 hlasů Poslanecké sněmovny a já osobně nejsem přesvědčena, že je v tuto chvíli v Poslanecké sněmovně dostatečné množství poslanců pro schválení takto významných mezinárodních smluv, dávám ke zvážení, aby tyto dvě mezinárodní smlouvy nebyly projednávány v tuto chvíli a byly zařazeny na jednání jiný den.

Obdržela jsem zde návrh, který mi připadá jako návrh podnětný, abychom tyto smlouvy projednali, ale aby sněmovna rozhodla, že o nich bude hlasovat zítra. Myslím, že tento postup je možný. Já tedy zahájím projednávání těchto bodů a při jejich ukončení přednesu návrh na přerušení do zítřka.

Dalším bodem tedy je

 

51.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu ČR předkládá k vyslovení souhlasu
Evropská úmluva o výkonu práv dětí, sjednaná ve Štrasburku dne 25. ledna 1996
/sněmovní tisk 640/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, předkládaná úmluva patří do okruhu vybraných smluv z oblasti spolupráce soudů ve věcech občanskoprávních, jejichž smluvní stranou by se podle požadavků Evropské komise měli stát všichni uchazeči o členství v EU. Podpisem a ratifikací úmluvy tak Česká republika naplní jeden z předpokladů pro přijetí do Evropské unie.

Cílem úmluvy je rozvíjet a upevňovat procesní práva dětí, které je mohou uplatňovat buď přímo, nebo prostřednictvím dalších osob nebo orgánů. Vychází z prvořadé odpovědnosti rodičů v pomoci dětem, z ochrany a péče o děti, přičemž připomíná i povinnosti společnosti a státu. Zvláštní význam přičítá právu dětí na informace o soudním řízení, které se jich týká, a jejich právu účastnit se tohoto řízení prostřednictvím svého zástupce nebo přímo. Nebrání státům, aby tam, kde je jejich právní úprava pro děti příznivější než ta, kterou přináší tato úmluva, byla použita úprava vnitrostátní.

Úmluva se tedy použije pro řízení v rodinných věcech, zejména řízení týkající se péče o dítě, jeho pobytu, určení rodičovství, řízení o osvojení, poručnictví, spravování majetku dětí, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti atd. Každý stát je podle čl. 1 odst. 4 úmluvy povinen při podpisu úmluvy nebo při uložení ratifikační listiny určit aspoň tři druhy soudních řízení v rodinných věcech, na nichž se úmluva použije. Česká republika učinila při podpisu úmluvy ve Štrasburku dne 26. dubna t. r. prohlášení, že tuto úmluva použije na řízení o osvojení, řízení o svěření dítěte do pěstounské péče a řízení o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti.

Podpis a ratifikace úmluvy nevyžaduje změnu žádného zákona, neboť současná česká právní úprava požadavkům úmluvy plně vyhovuje. Jde ovšem o mezinárodní smlouvu o lidských právech podle čl. 10 ústavního zákona, jak již bylo konstatováno.

Vládní návrh, kterým se tato úmluva předkládá Parlamentu k vyslovení souhlasu, byl projednán v zahraničním výboru a ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Parlamentu ČR. Oba výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby s předloženou úmluvou vyslovila svůj souhlas. Jsem pevně přesvědčen, že tak učiníte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vládní návrh projednal zahraniční výbor a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Jejich usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 604/1 a 604/2. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Vlastu Štěpovou, aby návrh výboru odůvodnila.

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, zahraniční výbor vyslechl zprávu předkladatele, pana ministra spravedlnosti, náměstka ministra spravedlnosti pana Cihláře, vyslechl zpravodajskou zprávu, diskutoval o předloženém tisku a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. konstatuje, že Evropská úmluva o výkonu práv dětí, která byla sjednána ve Štrasburku 25. ledna 1996, je mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách podle čl. 10 ústavního zákona ČNR č. 1/93 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/97 Sb.;

***
Přihlásit/registrovat se do ISP