(18.40 hodin)

(pokračuje Štěpová)

II. vyslovuje souhlas podle článku 39 odstavec 4 ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona 347/1997 Sb., s Evropskou úmluvou o výkonu práv dětí, sjednanou ve Štrasburku dne 25. ledna 1996.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Štěpové. Nyní prosím zpravodajku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyni Janu Volfovou. Ke slovu se hlásí předseda klubu sociální demokracie pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vzhledem k tomu, že paní kolegyně Volfová je momentálně omluvena na jednání sněmovny, dovolil bych si jako předseda výboru - nebude-li námitek - přednést usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nemám námitek, pane předsedo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Usnesení 36. schůze ze dne 6. září 2000 k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o výkonu práv dětí, sjednaná ve Štrasburku dne 25. ledna 1996 - tisk 640. Po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti JUDr. Aloise Cihláře, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Volfové a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje souhlas s Evropskou úmluvou o výkonu práv dětí, sjednanou ve Štrasburku dne 25. ledna 1996.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Současně prosím zpravodaje obou výborů - vzhledem k tomu, že návrhy usnesení, jak je výbory předložily, jsou rozdílné - aby po ukončení rozpravy sdělili dohodnutý postup, jak budeme o jimi předložených návrzích hlasovat. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, rozpravu tedy končím.

Ptám se pana místopředsedy Rychetského, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Prosím zpravodaje, aby sdělili, o kterém návrhu budeme hlasovat.

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Po krátké poradě, paní předsedající, doporučujeme hlasovat o návrhu zahraničního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O návrhu zahraničního výboru se bude tedy hlasovat jako o prvním. Děkuji.

Jak jsem avizovala před začátkem projednávání tohoto bodu, vznáším v tuto chvíli procedurální návrh na přerušení tohoto bodu s tím, že… Ještě předtím, než vznesu tento procedurální návrh, požádám o odhlášení a o novou registraci. Případné vznesení tohoto návrhu bude záviset na tom, jak dopadne přihlášení poslanců.

Paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že se jedná opravdu o velice významnou předlohu, netroufám si v tuto chvíli nepředložit procedurální návrh, který jsem avizovala. V tuto chvíli navrhuji přerušení tohoto bodu s tím...

Paní poslankyně, páni poslanci, beru to riziko na sebe, nepředkládám žádný procedurální návrh. Prosím paní zpravodajku Štěpovou, aby uvedla jednotlivé návrhy, jak o nich budeme hlasovat. Ostatní prosím, aby setrvali na svých místech.

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Paní předsedající, je to jen jeden návrh, který má dva body.

I. konstatuje se, že Evropská úmluva o právním postavení dětí je mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách podle článku 10 ústavního zákona ČNR 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění...

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní zpravodajko, tento návrh máme písemně. Myslím, že je třeba konstatovat, že o bodu I hlasujeme prostou většinou, zatímco o bodu II - což je vyslovení souhlasu - hlasujeme většinou 120 hlasů.

Nejprve rozhodneme o první části návrhu usnesení, jak jej přednesl zahraniční výbor.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 115. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 115 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 144 vyslovilo 143 a nikdo nebyl proti.

 

Nyní budeme hlasovat o druhé části návrhu usnesení, jak jej navrhuje zahraniční výbor. Prosím o změnu kvora na 120. Tento návrh zní:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas podle článku 39 odstavec 4 ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., s Evropskou úmluvou o výkonu práv dětí, sjednanou ve Štrasburku dne 25. ledna 1996.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 116. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 116 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 145 vyslovilo 143 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velice vás prosím o setrvání ve sněmovně z toho důvodu, že i další návrh mezinárodní smlouvy pravděpodobně bude uznán mezinárodní smlouvou o lidských právech.

 

Dalším bodem tedy je

 

52.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství,
sjednaná ve Štrasburku dne 15. října 1975
/sněmovní tisk 641/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, Česká republika podepsala úmluvu o právním postavení dětí narozených mimo manželství ve Štrasburku dne 26. dubna tohoto roku. Její podpis a ratifikace jsou tedy dalším krokem České republiky na cestě integrace do evropského právního systému.

Úmluva se vztahuje na děti narozené mimo manželství. Hlavní věcné závazky stran jsou obsaženy v článcích 2 - 10 úmluvy, mající povahu zásad právní úpravy a ponechávající smluvním státům značnou míru volnosti. V těchto článcích jsou upraveny otázky určování rodičovství, vyživovací povinnosti vůči dítěti narozenému mimo manželství, rodičovskou povinnost k dítěti, právo na styk s dítětem i pro toho rodiče, který nemá rodičovskou pravomoc nebo nemá dítě ve výchově, právo dítěte na dědictví a právo dítěte získat sňatkem rodičů postavení dítěte narozeného v manželství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP