(18.50 hodin)

(pokračuje Rychetský)

Podpis ratifikace úmluvy si nevyžaduje žádného zákona, neboť současná právní úprava požadavkům úmluvy plně vyhovuje.

Tato úmluva byla projednána ve výboru pro evropskou integraci a v zahraničním výboru. Oba výbory se vyslovily pro doporučení vyslovení souhlasu s touto úmluvou. Prosím, abyste i vy tak učinili. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, aby návrh zahraničního výboru odůvodnila zpravodajka poslankyně Vlasta Štěpová.

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, omlouvám se, že i u této druhé smlouvy je text usnesení zahraničního výboru stejně kostrbatý jako u smlouvy předchozí, nicméně nejde to jinak.

Usnesení zahraničního výboru z 35. schůze ze 6. září k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství, sjednaná ve Štrasburku 15. října 1975.

Po odůvodnění tisku náměstkem ministra spravedlnosti Aloisem Cihlářem, po zpravodajské zprávě a po rozpravě doporučuje zahraniční výbor Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení. Opět jde o dvě části.

Část I: Poslanecká sněmovna konstatuje, že Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství, sjednaná ve Štrasburku 15. října 1975, je mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách podle čl. 10 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.

II. Vyslovuje souhlas podle č. 39 odst. 4 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., s Evropskou úmluvou o právním postavení dětí narozených mimo manželství, sjednanou ve Štrasburku 15. října 1975.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Štěpové. Prosím, aby návrh výboru pro evropskou integraci odůvodnila zpravodajka poslankyně Olga Sehnalová.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, výbor pro evropskou integraci se zabýval vládním návrhem, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství, sjednaná ve Štrasburku 15. října 1975, sněmovní tisk 641, na své 31. schůzi konané 8. září 2000.

Dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru.

Výbor pro evropskou integraci po úvodním slově náměstka ministra spravedlnosti České republiky dr. Aloise Cihláře, po vyslechnutí zpravodajské zprávy a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s ratifikací Evropské úmluvy o právním postavení dětí narozených mimo manželství, sjednané ve Štrasburku 15. října 1975, sněmovní tisk 641."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Sehnalové. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj petičního výboru pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, budu poměrně stručnější. Petiční výbor se tiskem 641, touto mezinárodní úmluvou, zabýval na svém jednání dne 14. 9. Přestože se pan náměstek ministra spravedlnosti Cihlář snažil vysvětlit přítomným poslancům potřebu přijetí této úmluvy, petiční výbor nepřijal žádné usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že i v tomto případě zahraniční výbor a výbor pro evropskou integraci přijaly rozdílné návrhy, shodly se zpravodajky na tom, že budeme nejprve hlasovat o návrhu usnesení, jak je předložil zahraniční výbor.

Jako u minulého bodu, jedná se i tady o dvě části usnesení. První část je částí konstatační, tedy částí o tom, že předmětná smlouva je smlouvou o lidských právech a základních svobodách podle čl. 10 ústavy, a druhá část je část, kde se vyslovuje s touto smlouvou souhlas.

V tuto chvíli vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 117 rozhodneme o první části návrhu usnesení, a to prostou většinou.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 117 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 117 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 144 vyslovilo 144 a nikdo nebyl proti.

 

Nyní prosím nastavení kvora na počet 120, protože budeme hlasovat o návrhu usnesení druhé části, kde se vyslovuje s předmětnou smlouvou souhlas.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 118 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 118 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 145 vyslovilo 142 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Dalším bodem je

 

53.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům, sjednaná v Haagu dne 25. října 1980, /sněmovní tisk 642/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážené paní a páni poslanci, úmluva má za cíl usnadnit mezinárodní přístup k soudům. Její provádění zaručí nárok na právní pomoc v soudním řízení ve věcech civilních a obchodních osobám, které jsou státními příslušníky některého ze smluvních států, dále osobám, které mají obvyklé bydliště v některém ze smluvních států, a rovněž osobám, které nejsou státními příslušníky žádného smluvního státu ani nemají obvyklé bydliště v žádném ze smluvních států.

Úmluva stanoví povinnost smluvního státu určit ústřední orgán pověřený přijímáním žádostí o právní pomoc a ústřední orgán pověřený jejich odesíláním. Na druhé straně tímto orgánem pro Českou republiku bylo Ministerstvo spravedlnosti České republiky, jež má dlouhodobé zkušenosti se zprostředkováním mezinárodní právní pomoci.

S ohledem na to, že tato úmluva byla projednána již v prvním čtení, kde bylo dostatečné úvodní slovo, poukazuji jen na to, že byla projednána pouze v zahraničním výboru. Ten navrhuje Poslanecké sněmovně, aby s ní vyslovila souhlas. Nejde o úmluvu podle čl. 10 ústavy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako tisk 642/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Jiřího Vlacha, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Jiří Vlach: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, zahraniční výbor se smlouvou zabýval 6. září a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Úmluvou o mezinárodním přístupu k soudům, sjednanou v Haagu dne 25. října 1980.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vlachovi. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Do rozpravy se dále nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej schválil zahraniční výbor a předložil jeho zpravodaj pan poslanec Vlach.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 119 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 119 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 145 vyslovilo 136 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, končím dnešní jednání. Budeme pokračovat zítra ve čtvrtek 19. 10. v 9.00 hodin bodem 103 schváleného pořadu schůze, kterým jsou odpovědi na písemné interpelace.

 

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP