(18.20 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Je všem srozuměno, o čem budeme hlasovat?

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 110 z přítomných 131 poslanců pro 118, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Dovoluji si poděkovat sněmovně za schválení této smlouvy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že nyní je na programu bod č. 50, který má předkládat pan ministr Jan Kavan, a všichni víme, že se omlouval z dnešní schůze Poslanecké sněmovny, neboť hájí naše barvy v Bruselu v Evropské komisi, podávám procedurální návrh přeřadit bod č. 50., tzn. "Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, sněmovní tisk 638, druhé čtení", na středu 25. 10. jako druhý bod ráno.

Vzhledem k tomu, že dále následují tři body programu, pro které Poslanecká sněmovna potřebuje souhlas třípětinové většiny, což je bod 51, 52 a 53, poprosil bych všechny přítomné poslance v kuloárech, v restauracích a v jiných zařízeních Poslanecké sněmovny, aby se dostavili do Poslanecké sněmovny, protože bude probíhat druhé čtení a ke schválení těchto smluv a úmluv je skutečně potřebí třípětinové většiny.

Budu znovu zvonit. Nejprve budeme hlasovat o procedurálním návrhu přeřadit bod č. 50 na středu 25. 10. jako druhý bod ráno.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 111 z přítomných 135 pro 101, proti 11. Návrh byl přijat.

Hlásí se pan poslanec Exner. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte mi také se připojit s procedurálním návrhem. Po dohodě s místopředsedou vlády panem Rychetským navrhuji, aby po právě ohlášených bodech, pokud ještě dnes bude časový prostor, byl zařazen bod 34, kterým je "Vládní návrh zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, sněmovní tisk 678".

My jsme určili tento bod pevně na pátek 20. jako pátý bod z důvodů, že ve čtvrtek nebude pan místopředseda vlády přítomen, avšak vzhledem k tomu, že program se vyvíjí rychle, bylo by možné ho projednat již dnes. Zdá se, že tento bod by neměl být z hlediska času příliš náročný. Na druhé straně je ohrožena na část dne v pátek má přítomnost jako zpravodaje a tímto způsobem by byla věc vyřešena. Navrhuji proto, aby byl tento bod s podmínkou, že bude ještě časový prostor, zařazen za vámi právě ohlášené body, které mají být teď projednány, tzn. tři body, kde je potřeba třípětinové většiny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Slyšel jsem, pane poslanče Exnere, váš návrh. Ano, bod č. 34 - souběh probíhajících výkonů rozhodnutí - je pevně zařazen jako bod na schůzi v pátek 25. jako pátý bod po státním rozpočtu, pokud dojde ke schvalování prvního čtení až v pátek. Myslím si, že pokud by pan ministr spravedlnosti byl připraven, že bychom mohli tento bod zařadit okamžitě, čímž bychom se možná vyvarovali toho, abychom neměli nedostatek poslanců k projednávání oněch smluv. Já o tomto návrhu nechám neprodleně hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro to, abychom nyní předřadili bod č. 34, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 112 z přítomných 142 poslanců pro 120, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat bodem

 

34.
Vládní návrh zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy
souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
/sněmovní tisk 678/ - prvé čtení

 

Poprosím tedy pana ministra spravedlnosti a místopředsedu vlády pana Pavla Rychetského, aby se ujal slova, a já budu vařit z čisté vody, neboť nemám před sebou ani prezidiálku k bodu 34. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jménem vlády vám předkládám vládní návrh zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, tedy návrh, který směřuje ke stanovení pravidel pro situace, kdy se mohou dostat do vzájemného střetu souběžně probíhající soudní výkon rozhodnutí, daňová exekuce, výkon rozhodnutí prováděný ve správním řízení a výkon rozhodnutí prováděný soudními exekutory, až bude zákon o soudních exekutorech přijat.

Jak vyplývá z návrhu, náš právní zákon zná tři vedle sebe stojící a svébytné zákonné procesní úpravy, jimiž je upraven způsob a prostředky, kterými lze vynutit splnění povinností uložených soudním rozhodnutím nebo rozhodnutím orgánu veřejné správy anebo daňové povinnosti. Jedná se o občanský soudní řád, dále o zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, a konečně též správní řád, kterým se řídí výkon správních rozhodnutí prováděných orgány veřejné správy.

Pro všechny tyto zákonné úpravy je společným znakem to, že umožní provedení exekuce nebo výkonu rozhodnutí jen způsoby stanovenými zákonem a určitý okruh způsobů výkonu rozhodnutí se přitom překrývá. Může tak v praxi docházet a skutečně dochází k situacím, kdy proti témuž povinnému je současně veden výkon rozhodnutí podle několika procesních předpisů a je jimi postižena současně tatáž věc, právo nebo majetková hodnota.

Náš právní řád nemá dosud žádnou zákonnou úpravu, která by takovou vzniklou situaci řešila. Předkládám tedy návrh zákona, který tuto mezeru v právním řádu vyplňuje, a jeho projednáním by se nám mohlo podařit odstranit tento stav.

Vláda tento návrh připravovala a předložila Poslanecké sněmovně k projednání v době, kdy byl Parlamentem projednáván i návrh zákona o soudních exekutorech a exekutorní činnosti. Proto také vládní návrh zákona obsahuje návod na řešení možných situací, kdy by se předpokládalo provádění exekuce soudními exekutory a dostalo by se do konfliktu s daňovou, správní nebo občanskoprávní exekucí. Návrh zákona o soudních exekutorech sice po vrácení návrhu Senátem s pozměňovacími návrhy Poslanecká sněmovna nepřijala, byl však opětovně skupinou poslanců podán návrh nový, vláda k němu předložila kladné stanovisko a je zřejmé, že se tedy s tímto návrhem velmi rychle sejdeme při projednávání.

Z pověření vlády vám proto navrhuji, aby vládní návrh zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, byl ve smyslu § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu přikázán k projednání výboru, případně několika výborům, které budou navrženy. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Václav Exner.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP