(18.10 hodin)

(pokračuje Buzková)

Pokud tedy výbor by v tuto chvíli delegoval jiného zpravodaje, je samozřejmě možné pokračovat v jednání. Já chvíli posečkám.

Takže úlohy zpravodaje se ujme předseda zahraničního výboru pan poslanec Lubomír Zaorálek, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Dobrá, děkuji. Já se tedy, vážená sněmovno, pokusím přečíst usnesení, které zahraniční výbor přijal a které měl přečíst zpravodaj pan poslanec Kohlíček.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s

Dohodou o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru s těmito přílohami: příloha I - uspořádání vzdušného prostoru, pro který organizace zřídí zařízení a bude provozovat letové provozní služby, příloha II - zvláštní ustanovení zabývající se vnitrostátními zařízeními a službami, které smluvní strany poskytnou organizaci, příloha III - finanční protokol upravující ustanovení a financování těch částí rozpočtu organizace, které pokrývají náklady střediska CEATS, příloha IV - přechodná ustanovení týkající se přechodu od úpravy provedené úmluvou EUROCONTROL novelizovanou v roce 1981 k úpravě provedené úmluvou EUROCONTROL, jak byla revidována a konsolidována v roce 1997;

2. Zvláštní dohodou týkající se realizace čl. 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru CEATS,

podepsanými v Bruselu dne 24. září 1997."

Tolik tedy návrh usnesení zahraničního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji Zaorálkovi a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Do rozpravy se z pléna nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem. Já vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V tuto chvíli rozhodneme v hlasování pořadové číslo 109 o návrhu zahraničního výboru tak, jak jej přednesl pan zpravodaj Zaorálek.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 109 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 109 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 114 vyslovilo 114 a nikdo nebyl proti.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dalším bodem schváleného programu je bod

 

49.
Vládní návrh na přístup ČR k Dohodě o Mezinárodním energetickém programu
/sněmovní tisk 637/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Bude se něco dít? Vy jste se vystřídali! Omlouvám se, paní místopředsedkyně se vystřídala, já jsem to nepostřehl. (Smích v jednacím sále.) Ne, to není podoba, jenom jsem se neotočil. (Smích v jednacím sále.)

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh na přístup ČR k Dohodě o Mezinárodním energetickém programu jsem odůvodnil v prvním čtení na 26. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a to dne 30. června t. r., a proto ho pouze stručně zrekapituluji.

Přistoupení k Dohodě o Mezinárodním energetickém programu je základní podmínkou pro přijetí ČR do Mezinárodní energetické agentury při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, známou pod zkratkou OECD. Dohoda o Mezinárodním energetickém programu byla bezprostřední reakcí na ropnou krizi z počátku 70. let. K realizaci této dohody vznikla v roce 1974 Mezinárodní energetická agentura. Velká část činnosti této agentury se stále zaměřuje na ropný průmysl, zejména pak na přípravu a ověřování účinnosti opatření zmírňujících následky velkých celosvětových výpadků v dodávkách ropy. Dosud se k dohodě připojilo 24 států.

ČR splňuje všechny podmínky, které jsou pro členství v Mezinárodní energetické agentuře předepsány. Soulad českých právních předpisů upravující oblast energetiky s dohodou zabezpečuje především zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavu ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů, který vstoupil v platnost dne 1. listopadu 1999. Členství v Mezinárodní energetické agentuře umožní ČR především přímou účast na zajištění bezpečnosti dodávek ropy a ropných produktů v mezinárodním měřítku a v rámci společenství nejvyspělejších států světa. Přínosy vyplývají z toho, že činnost této agentury pokrývá jak krátkodobý, tak dlouhodobý časový horizont a zahrnuje dále i pravidelné hodnocení energetických politik členských států.

Teď už se nespletu - vážený pane předsedající - já jestli zase nedošlo ke změně, ne, tak je to v pořádku -, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si doporučit vyslovení souhlasu s navrhovaným přístupem ČR k Dohodě o Mezinárodním energetickém programu. V tomto smyslu zní i vyjádření zahraničního výboru, který se tímto materiálem zabýval 6. září 2000. Doufám tedy, že odsouhlasíte tento návrh, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Vojtěcha Vymětala, aby přednesl návrh výboru a odůvodnil jej.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s tím, že zahraniční výbor vládní návrh na přístup České republiky k Dohodě o Mezinárodním energetickém programu projednal na své 35. schůzi 6. září roku 2000 a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s tímto návrhem vyslovila souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám písemných přihlášek, a proto se táži, kdo se hlásí z místa. Pokud tomu tak není, končím rozpravu.

Táži se, jestli pan ministr chce ještě využít závěrečného slova. Není tomu tak. Pak zpravodaj také ne. Budeme tedy hlasovat o usnesení, které navrhl zahraniční výbor. Poprosím ještě jednou pana zpravodaje, aby toto usnesení předložil sněmovně. Mezitím já se pokusím sehnat větší počet poslanců.

Pane zpravodaji, předložte ještě jednou návrh usnesení zahraničního výboru.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Zahraniční výbor doporučuje přijmout sněmovně následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s přístupem České republiky k Dohodě o Mezinárodním energetickém programu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP