(14.50 hodin)

(pokračuje Škromach)

A jako druhý bod - "Volba předsedy vyšetřovací komise pro objasnění rozhodnutí státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB".

Důvodem k zařazení tohoto bodu je nepřiměřené a - dovolím si tvrdit - nezodpovědné vystupování a postup pana poslance Kalouska, který je předsedou této komise. Dovolím si tvrdit, že v několika případech porušil předpisy, kterými se řídí jednání této sněmovny a jejích orgánů. A to sice tímto způsobem: Pokud byla schůze Poslanecké sněmovny nebo její část prohlášena za neveřejnou, mohou se jí účastnit nebo být přítomny jen osoby vyjmenované zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, popř. individuálně sněmovnou určené na základě jejího hlasování - § 56 odst. 2 jednacího řádu. Zde v podstatě rozdávání zprávy před projednáním touto ctihodnou Poslaneckou sněmovnou, domnívám se, bylo přinejmenším projevem politické nezralosti pana poslance Kalouska.

Zpráva vyšetřovací komise projednávaná na veřejné schůzi Poslanecké sněmovny nemusí nutně obsahovat utajované skutečnosti ve smyslu zákona o utajovaných skutečnostech, její zveřejnění však podléhá omezením vyplývajícím

a) ze skutečnosti, že je projednávána na neveřejné schůzi,

b) ze skutečnosti, že jde o informace vyšetřovací komise,

c) ze zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti.

Ad a) V rozporu s tím lze konstatovat, že z ustanovení § 10 odst. 1 jednacího řádu lze dovodit, že zveřejnění projevů poslanců pronesených ve sněmovně a jejích orgánech podléhá omezením, jde-li o neveřejné schůze nebo jejich neveřejné části. Za pronesený projev se přitom podle nauky pokládá i projev v písemné nebo jiné formě. Jde o širší pojem než proslov. O omezení rozhoduje Poslanecká sněmovna tak, jak nakonec sněmovna rozhodla po zveřejnění tohoto dokumentu. Bohužel ve chvíli, kdy pan poslanec se nalézal v předsálí a rozdával tuto zprávu, nebylo ještě toto ustanovení schváleno.

Ad b) Vyšetřovací komise je povinna při informování veřejnosti dbát, aby neohrožovala objasnění skutečností důležitých pro posouzení věci, která má být vyšetřena o osobách účastnících se vyšetřování, neuveřejňovala údaje, které přímo nesouvisejí s vyšetřovanou věcí nebo které by jim mohly způsobit bezdůvodnou újmu - článek 6 příloha č. 1 jednacího řádu.

Ad c) Členové vyšetřovací komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při jednáních dozvědí. Zbaveni této povinnosti mohou být jen usnesením sněmovny podle § 48 odst. 7 jednacího řádu.

To je zdůvodnění toho, proč se domníváme, že pan poslanec Kalousek porušil několik ustanovení právních předpisů této země - a jednací řád je zákonem - a proto považujeme i osobnost pana Kalouska jako předsedy tak významné komise jako velmi nedůvěryhodnou. A není to z toho důvodu, jak někdy uvádí pan Kalousek, že bychom chtěli zabránit vyšetřování. Už pouze to, že název této vyšetřovací komise jednoznačně hovoří o tom, jak by vyšetřování mělo být vedeno, to znamená od počátku ke konci, ukazuje určitý způsob manipulace pana předsedy a způsob vedení této komise, kdy postupuje od konce k počátku, což samozřejmě je také velmi podivné.

A vzhledem k tomu, že naopak máme velký zájem na tom, aby se objektivně - a zdůrazňuji objektivně - vyšetřily všechny souvislosti související s bankou IPB, proto považujeme za nutné, aby došlo ke změně ve funkci předsedy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako další je pan poslanec Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já si dovolím přednést několik návrhů, které tvoří souvislý celek a které myslím mohou přispět k určitému zlogičtění našeho jednání.

Existuje přirozená logická souvislost mezi návrhy novel daňových zákonů, zejména těch, které jsou ve stadiu druhého čtení, a prvním čtením, nebo zahájením projednávání návrhu státního rozpočtu v prvém čtení, to je projednávání státního rozpočtu ve formě schválení nebo neschválení celkového rámce příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2001. Myslím si, že je tedy jenom přirozené, že je nejprve nutné projednat novely daňových zákonů ve druhém a třetím čtení a následně zahájit projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok v prvním čtení, a to v Poslanecké sněmovně.

Je samozřejmé, že víme všichni, že projednávání novel daňových zákonů nekončí v Poslanecké sněmovně, že legislativní proces pokračuje v Senátu a samozřejmě zákony podléhají podpisu prezidenta republiky. Zároveň ale je skutečností, že návrh státního rozpočtu projednává z obou komor Parlamentu pouze Poslanecká sněmovna, a že je tedy nezbytné znát konečné stanovisko Poslanecké sněmovny k návrhům novel daňových zákonů předtím, než se tato sněmovna začne zabývat státním rozpočtem na příští rok v prvním čtení.

Proto tedy si dovolím navrhnout následující změny v našem pořadu. Vztahují se k navrženému pořadu, samozřejmě v případě, že budou přijaty některé změny, tak čísla, která uvedu, budou jiná.

1. Po projednání prvních pěti bodů navrženého pořadu 28. schůze 28. schůzi přerušit.

2. Rozhodnout o revokaci rozhodnutí, kterým byla 27. schůze přerušena do 27. října, a rozhodnout o jejím pokračování přerušeným druhým čtením tisku 579, tj. návrhem pana poslance Kořistky na novelu zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, bezprostředně po projednání prvních pěti bodů navrženého pořadu 28. schůze.

3. Třetí čtení všech pěti takto seřazených daňových zákonů, tj. body: 77, tisk 615, 78, tisk 602, 79, tisk 603, 80, tisk 629, navrženého pořadu 28. schůze a návrh pana poslance Kořistky, tisk 579, zařadit, tedy třetí čtení, na čtvrtek 19. 10., tento týden, po bodu "Odpovědi členů vlády na písemné interpelace", tedy ještě před zahájení prvního čtení státního rozpočtu.

Jenom podotýkám, že samozřejmě, bude-li tento návrh, který předkládám, jako celek přijat, znamená to - jakmile by bylo znovu zahájeno pokračování 27. schůze - vyřadit třetí čtení návrhu pana poslance Kořistky z programu 27. schůze.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další je pan poslanec Bubník.

 

Poslanec Augustin Bubník: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych i já požádal o zařazení bodu č. 53 schváleného pořadu, sněmovní tisk 707, a sice zákona o sportu, jako pevný bod na středu 25. 10. jako druhý bod dopolední. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Paní poslankyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, ráda bych jménem předkladatelů požádala o stažení bodu 45 z programu této schůze - jde o tisk 680, poslanecká novela trestního řádu -, kde s ohledem na skutečnost, že vláda avizovala předložení vládního tisku již na příští schůzi, bychom rádi umožnili společné projednání obou tisků.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Filip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP