(17.40 hodin)

(pokračuje Rujbrová)

Rozprava rozdělila tuto sněmovnu na zastánce, odpůrce, nerozhodné a lhostejné. Domnívám se, že v tuto chvíli už není zapotřebí oslovovat ty, kteří své rozhodnutí učinili. Děkuji těm, kteří se pro své závěrečné rozhodnutí pokusili získat co nejvíce podkladů a informací a kriticky se vyjádřili k nedostatkům předlohy. Ještě více pak děkuji vám, kteří jste usilovali svými pozměňovacími návrhy o to, aby předloha byla co nejlepší a aby byla pozměněna v duchu rozpravy, která zde zazněla. Předkladatele těchto pozměňovacích návrhů bych ráda ujistila, že ústavně-právní výbor ve svém projednání citlivě reagoval na jejich připomínky, tak jak zde zazní v konečném vyjádření k pozměňovacím návrhům.

V této chvíli projednávání bych chtěla už jen apelovat na ty lhostejné. Máte stále ještě čas se s předlohou seznámit a zaujmout stanovisko. Nebuďte prosím lhostejní k otázce, která pro 4 % našich občanů je velmi důležitá. Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní poslankyni Rujbrové. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru poslanec Marek Benda a uvedl předložený záznam ústavně-právního výboru.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, ústavně-právní výbor projednal návrhy, které zazněly ve druhém čtení na minulé schůzi. Usoudil, že se již nebude vracet ke svému původnímu stanovisku k návrhu zákona jako k celku, které máte v jeho původním usnesení číslo 124/…, teď si honem nevzpomenu, 1 nebo 2. K návrhům, které zazněly ve druhém čtení na minulé schůzi, přijal stanoviska, která máte v záznamu o jednání. Některé z těchto návrhů doporučil, některé z těchto návrhů sněmovně nedoporučil. Myslím, že to je nejkorektnější postup, který může výbor učinit.

Samozřejmě se přihlásím do podrobné rozpravy, abych podal návrhy, které se výbor ještě pokusil přeformulovat nebo doformulovat tak, aby zcela odpovídaly navrhovatelům. Upozorňuji, že předpokládám - pokud budu řídit průběh hlasování ve třetím čtení - že by se hlasovalo podle záznamu ústavně-právního výboru, jestli k tomu nebude vznesena žádná zásadní výhrada, a že samozřejmě návrhy, které zazněly ve druhém čtení na minulé schůzi, pokládám za návrhy předložené, čili není je potřeba předkládat v tomto opakovaném druhém čtení znovu. Pokud by byla výhrada proti tomuto postupu, prosím, aby byla vznesena v tuto chvíli, abychom aspoň v otázce procedury měli v této věci jasno.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já souhlasím s vaší interpretací, pane poslanče, že návrhy, které zazněly v minulém druhém čtení, není v tomto opakovaném druhém čtení nutno opakovat.

Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka petičního výboru poslankyně Kateřina Dostálová a seznámila nás s výsledky projednávání ve výboru, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 124/4.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, musím konstatovat, že usnesení petičního výboru bylo i podruhé při projednávání tohoto návrhu zákona totožné, a toto usnesení zní:

"Petiční výbor po úvodním slově poslankyně Zuzky Rujbrové a zpravodajské zprávě Kateřiny Dostálové doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů schválila bez jakýchkoli dalších pozměňovacích návrhů."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Pan kolega Svoboda se přihlásil, nicméně nespecifikoval, který druh rozpravy, možná obojí. Nejprve se hlásí do obecné rozpravy a já mu uděluji slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, já jsem v poněkud tíživé situaci, protože jsem předložil řadu pozměňovacích návrhů, které se týkaly celé koncepce tohoto zákona, pojetí, totiž aby se odstranila duplicita mezi notářským zápisem, který sám o sobě znamená, že stát vstupuje svou vlastní autoritou do tohoto vztahu, ještě navíc k registraci jakožto dalšímu správnímu úkonu, kdy stát vstupuje do tohoto stavu znovu, naprosto nadbytečně. Nemáme pro to jiný příklad v našem právním řádu. Převody nemovitostí nejsou argumentem, protože nemovitost lze převést smlouvou písemnou, která nemá formu notářského zápisu.

Proč jsem v ambivalentní pozici? Protože jsem tyto návrhy předložil a bohužel, když zasedal petiční výbor, byl jsem v zahraničí a nemohl jsem se ho zúčastnit, neměl jsem možnost vést s předkladateli tuto debatu, aby se i o mých návrzích hlasovalo v příslušném výboru. A protože považuji tuto otázku za naprosto zásadní, protože to je k pojetí a koncepci tohoto zákona, navrhuji dvě usnesení. Buď usnesení, že sněmovna zamítá tento návrh, a neprojde-li, že vrací výborům k dalšímu projednání.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášku v rámci podrobné rozpravy registruji od paní kolegyně Rujbrové.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, dovolte, abych reagovala na předcházející vystoupení pana poslance Cyrila Svobody. Předpokládala bych, že jako předseda petičního výboru, i když nemohl být osobně účasten ve výboru projednání tohoto tisku, si opatřil veškeré podklady včetně zmíněného záznamu ústavně právního výboru č. 51, který projednával tisk 124 ještě předtím, než tak učinil výbor petiční. Chtěla bych touto cestou pana poslance Svobodu vaším prostřednictvím ujistit, že jeho pozměňovací návrhy, které se týkají koncepce dvojí registrace, tedy opuštění této koncepce, ústavně-právní výbor doporučil k přijetí a jsou obsaženy v tisku 51, který - předpokládám - máte všichni k dispozici.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Zahradil. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, protože - jak jsem očekával - padl návrh na zamítnutí této předlohy, chtěl bych jen z tohoto místa ctěnou sněmovnu ujistit, že pokud bude návrh zamítnut, neprodleně předložím tento návrh v jiné, obměněné podobě a budu tak činit tak dlouho, dokud touto sněmovnou návrh neprojde. Takže se ho bohužel případným zamítnutím tohoto návrhu sněmovna nikterak nezbaví. Mám pocit, že nad ním trávíme už více času, než je zdrávo, a více času, než si tento návrh zaslouží. Myslím, že bychom mohli tratit čas nad věcmi, které jsou podstatnější. Takže jen na toto jsem vás chtěl upozornit, že v případě zamítnutí tohoto návrhu se s ním v brzké době sněmovna opět setká pod jiným názvem a možná v trochu obměněné podobě.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Věřím, že vaše vystoupení nikdo z kolegů a kolegyň nebude vnímat jako výhrůžku nebo nátlak, jak mají hlasovat v hlasování, které se blíží, neboť nikdo se v tuto chvíli do obecné rozpravy nehlásí, a proto obecnou rozpravu končím.

Chci se ujistit, že pan poslanec Svoboda navrhl hlasování nejprve o vrácení návrhu zákona výboru k projednání, resp. nejprve na zamítnutí, nebude-li schváleno zamítnutí, potom o vrácení. Myslel jsem, že jste to navrhoval v opačném pořadí.

Vážené kolegyně a kolegové, budeme tedy v nadcházejícím hlasování... Ještě se hlásí předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL. Prosím, pane předsedo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP