(17.30 hodin)

(pokračuje Zahradil)

Samozřejmě jsem rád, že vláda, jak slibovala, předložila i obecnou zákonnou úpravu, která se bude těmi sankčními režimy zabývat. Já zároveň doufám a docela rád bych to slyšel i od pana ministra, že poté, co vstoupí v platnost tato obecná zákonná úprava sankčních režimů, bude možné přistoupit k eliminaci těchto specifických zákonů, které byly vyvinuty, sepsány a předloženy do parlamentu jenom a jedině z toho důvodu, že tady právě žádná obecná zákonná úprava sankčních režimů neexistovala.

Takže já osobně nedávám žádný návrh na zamítnutí, naopak se připojuji k tomu, aby Poslanecká sněmovna tento návrh schválila s tím, že - opakuji - rád bych slyšel alespoň z tohoto místa nějaké ujištění, že v momentě, kdy bude platit obecný zákon, tak tyto partikulární zákony budou dovedeny ke ztrátě platnosti.

Děkuji vám za pozornost a tím končím tento svůj příspěvek k obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče, mimo jiné i za to, že jste potvrdil mé podezření, že vašemu jazyku je velmi těžké porozuměti, teď mám na mysli jazyku diplomatů nebo osob, které se zabývají zahraniční politikou. Tudíž vracíme se zpátky k onomu usnesení. Podle vaší dikce tedy toto usnesení zůstává v původní podobě neschválení, tudíž není možné ho vnímat jako zamítnutí návrhu zákona a tak k němu budeme i přistupovat.

O slovo se přihlásil ministr zahraničních věcí.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem chtěl jen stručně reagovat na dotaz pana poslance Zahradila a ujistit ho, že to přesně je v intencích vlády. Jakmile bude ten obecný sankční zákon schválen - ve svém úvodním příspěvku jsem již ovšem řekl, že jde právě teprve do prvního čtení - jakmile bude schválen, tak navrhnu, aby tyto partikulární zákony přestaly platit, protože se stanou zcela bezpředmětnými. Jediný důvod, proč navrhuji, abyste tento zákon pustili do třetího čtení, je právě to, že ten obecný zákon bohužel stále neplatí a bude ještě nějakou dobu trvat, než ho schválíte.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Ptám se, kdo se další hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že jsme si vyjasnili stanovisko zahraničního výboru, konstatuji, že v obecné rozpravě nezazněl ani návrh na vrácení, ani návrh na zamítnutí. Otvírám nyní podrobnou rozpravu, do které je písemně přihlášen pan kolega Ransdorf. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, byl jsem si vědom tohoto jemného rozdílu, na který upozornil pan kolega Benda, a proto v podrobné rozpravě předkládám návrh na zamítnutí předloženého návrhu, a nejenom z důvodů, o kterých jsem hovořil ve svém vystoupení v rozpravě obecné, ale i z toho důvodu, že máme přece zájem na normálním fungování občanské společnosti a demokratických poměrů ve Svazové republice Jugoslávii.

A pokud by někdo nevzal v úvahu mou argumentaci, připomenu mu myšlenku amerického prezidenta Harryho Trumana, který říkal, že símě totality klíčí z bídy a zoufalství. Rozhodně nechceme sankčním režimem vytvořit v Jugoslávské svazové republice a kdekoliv na světě bídu a zoufalství, ze kterého by časem vyklíčila totalita. Proto, dámy a pánové, ve jménu rozvoje stability a demokracie na Balkánském poloostrově odmítněte návrh, který vám vláda předkládá.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Kolegyně, kolegové, z jediného vystoupení v podrobné rozpravě zazněl návrh pana poslance Ransdorfa na zamítnutí předloženého návrhu zákona, což je návrh, o kterém nechám za malou chvíli, hned jak se pohyb v jednacím sále uklidní, hlasovat.

Vážené kolegyně a kolegové, v následujícím hlasování rozhodneme o tom, zda Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh zákona.

V tuto chvíli zahajuji hlasování. Na žádost některých z vás končím toto hlasování, prohlašuji ho za zmatečné. Odhlašuji vás a prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

Nechávám v tuto chvíli hlasovat o návrhu usnesení, které zní: Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh zákona. Vidím námitky některých kolegů, že jim nefunguje hlasovací zařízení. Já mám pocit, že nefunguje registrace, nikoliv hlasování jako takové.

Takže já vás ještě jednou odhlásím a prosím, abyste se pokusili znovu se každý zaregistrovat. Předsedu poslaneckého klubu KSČM hlasovací zařízení zjevně nechce. Nevím, jak si to mám vykládat. Takže prosím, pane předsedo (předseda Filip přechází k řečnickému pultu).

 

Poslanec Vojtěch Filip: Už jsem zaregistrovaný tady. Můžu tady, pane předsedající, hlasovat?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Výjimečně vám umožňuji hlasovat za řečnickým pultíkem, pane předsedo.

 

Kolegyně, kolegové, zahajuji v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 31 a ptám se, kdo je pro zamítnout předložený návrh zákona, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 160 poslankyň a poslanců hlasovalo pro návrh 24, proti 123, návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy končím druhé čtení tohoto návrhu zákona a oznamuji, že pokračujeme dále ve schváleném pořadu 17. schůze Poslanecké sněmovny, kterým je bod

 

7.
Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové
a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví
a o změně a doplnění některých zákonů
/sněmovní tisk 124/ - druhé čtení

 

(Neklid v sále.) Prosím ty kolegy a kolegyně, kteří projevují svůj názor na tento tisk tím, že jsou v pohybu a hovoří mezi sebou navzájem, aby opustili jednací síň. Můžete i v páru téhož pohlaví. Poprosil bych pana kolegu Křečka a pana kolegu Bláhu, aby umožnili projednání tohoto bodu.

Tento návrh zákona jsme projednávali ve druhém čtení na 15. schůzi. Po podrobné rozpravě byl návrh vrácen výboru k novému projednání. Ústavně-právní výbor a petiční výbor návrh zákona znovu projednaly. Vidím paní poslankyni Zuzku Rujbrovou jako zástupkyni navrhovatelů nedaleko řečnického pultu, zřejmě na znamení toho, že má v úmyslu na úvod tohoto druhého čtení vystoupit. Uděluji jí slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, pane předsedající. Členové vlády, dámy a pánové, návrh zákona o partnerském soužití osob stejného pohlaví obsažený v tisku 124, jak zde již bylo řečeno, projednáváme ve druhém čtení opakovaně a já jsem přesvědčena, že máte v živé paměti argumenty předkladatelů ve prospěch tohoto návrhu, proč by se měl stát součástí našeho právního řádu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP