(pokračuje Tlustý) 

3. Zpravodaj výboru připraví zpravodajskou zprávu k prvnímu čtení návrhu zákona do 8. 10. 1998.

4. Poslanecká sněmovna v obecné rozpravě projedná v prvním čtení základní údaje návrhu zákona, od 12. 10. 1998 na schůzi Poslanecké sněmovny, nejpozději do 16. 10. 1998.

5. Výbory projednají jim přiřazené kapitoly a okruhy návrhu zákona a předají svá usnesení rozpočtovému výboru, do 16. 11. 1998.

6. Rozpočtový výbor projedná za účasti zpravodajů výborů usnesení výborů, resp. oponentní zprávy menšin, do 25. 11. 1998.

7. Rozpočtový výbor předloží předsedovi Poslanecké sněmovny své usnesení, popř. oponentní zprávu, aby mohla být rozdána 24 hodin před druhým čtením, do 27. 11. 1998.

8. Poslanecká sněmovna jedná ve druhém čtení o návrhu zákona a o usnesení rozpočtového výboru k němu v podrobné rozpravě, od 1. 12. 1998 (prosincová schůze).

9. Poslancům jsou rozmnoženy a rozeslány pozměňovací návrhy neprodleně po ukončení rozpravy.

10. Poslanecká sněmovna jedná ve třetím čtení o návrhu zákona, nejdříve 48 hodin po skončení druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému a prosím ho, aby spolu se mnou sledoval od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám.

Do rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, končím tedy rozpravu.

V tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej přednesl pan poslanec Tlustý.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 10 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, když se pro něj v hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 190 vyslovilo pro 189, nikdo nebyl proti.

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu a já děkuji panu poslanci Tlustému.

 

Dalším bodem je

 

5.
Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu použití operativní techniky
Policie České republiky a pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

 

 

Prosím, aby se úvodního slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ve stanové lhůtě byly poslaneckými kluby volební komisi předloženy tyto návrhy:

1. Kandidáti na předsedu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby - poslankyně Zuzka Rujbrová (KSČM) a poslanec Jan Klas (ODS).

2. Kandidáti na předsedu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky - pan poslanec Stanislav Fischer (KSČM), pan poslanec Tomáš Kladívko (ODS) a pan poslanec Pavel Severa (KDU-ČSL).

3. Kandidáti na předsedu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství - pan poslanec Josef Houzák (KSČM) a poslanec Jan Vidím (ODS).

Podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se předsedové komisí Poslanecké sněmovny volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech. Volba předsedů komisí probíhá obdobně, jako probíhala volba předsedy Poslanecké sněmovny, to znamená, že poslanec na hlasovacím lístku vyjádří zakroužkováním pořadového čísla souhlas s navrženým kandidátem a svůj nesouhlas přeškrtnutím pořadového čísla kandidáta velkým písmenem X.

V prvním kole je předsedou komise Poslanecké sněmovny zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců, koná se druhé kolo první volby.

Pro dnešní volby budou vydávány tři hlasovací lístky s označením A, B a C pro jednu každou příslušnou volbu. Tajná volba je technicky připravena a může být kdykoli zahájena. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vidímovi a k předneseným návrhům otevírám rozpravu. Do této rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku, nevidím ani přihlášku z pléna, končím tedy rozpravu.

Vydávání hlasovacích lístků bude zahájeno bezprostředně po přerušení našeho jednání a bude trvat 20 minut. Po těchto 20 minutách budeme po dohodě s členy volební komise pokračovat v jednání Poslanecké sněmovny dalšími body.

V tuto chvíli přerušuji jednání Poslanecké sněmovny, a to do 17.57 minut, kdy se zde sejdeme a budeme pokračovat v jednání.

 

(Schůze přerušena v 17.37 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP