Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se do této rozpravy někdo hlásí. Končím rozpravu, protože tomu tak není.

Nyní můžeme přistoupit k hlasování o předloženém návrhu. Já myslím, že pan poslanec Tlustý by jej před hlasováním mohl ještě jednou zopakovat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý:

"Poslanecká sněmovna

I. sděluje Ministerstvu financí počty platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany (přílohy 1 a 2 usnesení rozpočtového výboru č. 7);

II. doporučuje, aby Ministerstvo financí podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a dle výsledků voleb podle přílohy 3 rozpočtového výboru č. 7 uhradilo politickým stranám volební příspěvek."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému. O tomto návrhu usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 8. Já vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 8 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 188 poslanců a nikdo nebyl proti.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

3.
Návrh na způsob projednávání státního závěrečného účtu
České republiky za rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení organizačního výboru č. 12 z 18. srpna t.r. Předložené usnesení uvede pan poslanec Vlastimil Tlustý, kterého prosím, aby se ujal slova a současně aby také přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Toto usnesení, vážená sněmovno, upravuje časový harmonogram projednávání návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 v orgánech sněmovny. Kromě časového harmonogramu uvádí i výčet kapitol a jejich přikázání jednotlivým výborům sněmovny. Usnesení, o kterém budeme hlasovat, zní takto:

 

"Usnesení Poslanecké sněmovny ke způsobu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

I. Poslanecká sněmovna přikazuje k projednání

a) vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 (dále jen státní závěrečný účet) rozpočtovému výboru;

b) kapitoly a okruhy státního závěrečného účtu jednotlivým výborům Poslanecké sněmovny."

 

(Následuje výčet kapitol a výborů, tak jak ho máte uveden v usnesení organizačního výboru. Nebudu ho číst, protože je to seznam na celou jednu stranu a byl vám rozdán písemně.)

 

"II. Schvaluje následující časový harmonogram projednávání státního závěrečného účtu:

1. vláda předloží státní závěrečný účet Poslanecké sněmovně do 30. srpna 1998;

2. návrh státního závěrečného účtu bude rozdán poslancům neprodleně;

3. výbory projednají příslušné návrhy kapitol státního závěrečného účtu do 27. září 1998;

4. rozpočtový výbor projedná státní závěrečný účet za účasti pověřených zástupců výborů, zpravodajů, zpracuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu do 1. října 1998;

5. Poslanecká sněmovna Parlamentu projedná státní závěrečný účet na své říjnové schůzi."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému a prosím jej, aby spolu se mnou sledoval od stolu zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Do rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku a táži se, zda se do rozpravy někdo hlásí. Žádné přihlášky nevidím, proto rozpravu končím.

V tuto chvíli můžeme hlasovat o návrhu usnesení, které bylo poslancem Tlustým předneseno.

 

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 9, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, když pro něj v hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 191 hlasovalo 189 a nikdo nebyl proti.

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

4.
Návrh na způsob projednávání návrhu státního rozpočtu
České republiky na rok 1999 v Poslanecké sněmovně

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení organizačního výboru č. 13 z 18. srpna t.r. Předložené usnesení uvede opět pan poslanec Vlastimil Tlustý, kterého prosím, aby se ujal slova. Předpokládám, pane poslanče, že současně přednesete návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená sněmovno, vážená vládo, jedná se o zcela analogický harmonogram jako v předchozím případě, ale týkající se návrhu zákona o státním rozpočtu, který v tomto případě obsahuje pouze data k uskutečnění jednotlivých kroků k projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu. Harmonogram navržený organizačním výborem vychází ze zákonných lhůt. Usnesení, které doporučuji sněmovně k přijetí, zní:

 

"Usnesení Poslanecké sněmovny ke způsobu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech.

Poslanecká sněmovna schvaluje časový harmonogram projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 takto:

1. vláda předloží návrh zákona dle § 101 jednacího řádu Poslanecké sněmovny do 30. září 1998;

2. předseda Poslanecké sněmovny přikáže návrh zákona rozpočtovému výboru neprodleně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP