(Schůze opět zahájena v 17.56 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, abyste se dostavili k dalšímu jednání. Konstatuji, že pan poslanec Papež má náhradní kartu č. 5.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli navrhuji, abychom pokračovali dalším bodem, kterým je

 

6.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy
ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána
ve Štrasburku dne 28. května 1998
/sněmovní tisk 14/ - prvé čtení

 

V okamžiku, kdy volební komise sečte výsledky prvního kola voleb, bude předseda volební komise o výsledcích této volby sněmovnu informovat.

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 14. Předložený návrh uvede ministr vnitra pan Václav Grulich, kterého prosím, aby se ujal slova.

Prosím pana ministra Grulicha, aby uvedl předložený návrh.

 

Ministr vnitra Václav Grulich: Paní předsedající, pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, byl vám předložen návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropské charty místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiky podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998.

Byla vám předložena v materiálech do vašich poslaneckých klubů nejen Evropská charta místní samosprávy, ale i předkládací zpráva pro Parlament České republiky.

Evropská charta místní samosprávy je dokumentem, který vyjadřuje standardní uspořádání poměrů místní samosprávy. Poskytuje prostřednictvím svých zásad rámec pro demokratickou vertikální dělbu moci a uspořádání společenských vztahů. Tato charta vytváří obecný a mezinárodně závazný rámec pro ochranu místní demokracie, jejímž základem je otevřená a dobře fungující územní samospráva. Mimo jiné zakotvuje tato charta nezávislé postavení místních zvolených zástupců, finanční nezávislost samospráv či zajištění jejich nezbytných finančních zdrojů. Radou Evropy byla charta otevřena k podpisu v roce 1985. Do současné doby ji ratifikovala většina evropských států.

Vláda České republiky vyjádřila souhlas s jejím podpisem a ratifikací svým usnesením č. 331 ze dne 11. května 1998. Za Českou republiku ji ve Štrasburku podepsal dne 28. května 1998 zplnomocněný velvyslanec, stálý představitel České republiky při Radě Evropy Jiří Malenovský.

Vzhledem k tomu, že se Česká republika podpisem charty jednoznačně zavazuje dodržovat důležité zásady místní demokracie, je předkládán Parlamentu České republiky na vyslovení souhlasu s její ratifikací. V předkládací zprávě, kterou jste, vážené kolegyně a kolegové, obdrželi, je rozvržení charty do tří částí. Jsou tam vytčeny i jednotlivé články, se kterými zatím Česká republika nemůže vyslovit souhlas, protože její zákonodárství v současné době ještě neodpovídá této úrovni. Je tam zdůvodněno, proč a v kterých bodech ještě nejsme schopni se této chartě v jejím plném rozsahu, smyslu a významu přizpůsobit.

Je třeba ovšem říci, že podle našeho názoru bylo dobré, že předcházející vláda již přikročila k tomu, že ve Štrasburku byla naším zástupcem tato charta podepsána. Zásady této charty vystihují to, o co my se, byť s velkým zpožděním, začínáme snažit, o co začínáme usilovat, a to je dostat naši demokracii skutečně do občanské roviny, dostat ji z centrálních, byť demokratických orgánů na úroveň místních a regionálních samospráv.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP