Neděle 20. prosince 1992

Předseda ČNR Milan Uhde: Já bych po tom, co řekl společný zpravodaj, připomenul, že musíme schválit hlasováním návrh pana poslance Tlustého, aby směl jako navrhovatel komentovat jednotlivé návrhy a tím své závěrečné slovo rozptýlit do celého průběhu hlasování. Dávám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je pro to, abychom tímto způsobem umožnili představiteli navrhovatelů komentovat jednotlivé návrhy, ať zvedne ruku. 93.

Kdo je proti? 16.

Tento návrh byl přijat.

Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Josef Červinka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, k paragrafu 1 přednesl pozměňovací návrh pan poslanec Viktor Dobal.

Předseda ČNR Milan Uhde: Technickou poznámku má pan poslanec Tlustý.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Byly vzneseny dva pozměňovací návrhy k názvu zákona, a to panem poslancem Dobalem a panem poslancem Výborným.

Poslanec Josef Červinka: Děkuji za upozornění. Pan poslanec Dobal tedy navrhl ... To nemáte před sebou, musíte si to doplnit.

Předseda ČNR Milan Uhde: Technickou poznámku má pan poslanec Dobal. Doporučuji, abychom mu dopřáli ji pronést, protože měl vystoupení ve druhé části rozpravy.

Poslanec Viktor Dobal: Můj pozměňovací návrh se týkal toho, v jaké formě bude zákon přijat. Pokud by byl přijat jako novela přestupkového zákona, tak samozřejmě toto by neplatilo. A ještě navíc je to podmíněno tím, zda budou přijaty kauce. Proto bych nedoporučoval nyní hlasovat o tomto.

Předseda ČNR Milan Uhde: Pane společný zpravodaji, myslím, že je logické, abyste vyhověl tomuto technickému návrhu.

Poslanec Josef Červinka: Ano, je to logické. Potom ovšem je třeba se zamyslet nad tím, zda celý problém neodvíjet od návrhu pana poslance Výborného, protože ten diametrálně mění celý postup a celé jednání o pozměňujících návrzích.

Předseda ČNR Milan Uhde: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, záležitost považuji za poměrně jednoduchou. Přednesl jsem pozměňovací návrh k textu zákona, tak jak ho navrhla vláda svým usnesením, z toho se odvodil jiný název zákona. Podle procedury, která zcela odpovídá jednacímu řádu a dokonce byla trochu nadbytečně odsouhlasena převážnou částí sněmovny, bude hlasováno, jak se domnívám, o mém pozměňovacím návrhu k názvu zákona.

Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, bude se prostě nutně vycházet z měho textu a všechny ostatní pozměňovací návrhy, nezlobte se za ten výraz, jdou pod stůl. Jestliže nebude tento můj návrh měnící název zákona přijat, jde pod stůl zbytek mého návrhu.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Tlustý.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dle mého názoru kolega Výborný má pravdu v té části jeho pozměňovacího návrhu, který se týká analogické části tisku 109, nikoliv dalších pozměňovacích návrhů, které neměly s původním textem nic společného a rozšiřovaly tisk o nové paragrafy.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, jak jej pan společný zpravodaj přednesl.

Poslanec Josef Červinka: Skutečně fundamentální problém vidím v tom, jestli pozměňující návrh pana poslance Výborného bude či nebude přijat. Proto bych nejprve hlasoval o pozměňujícím návrhu pana poslance Výborného. Jiné řešení v dané situaci nevidím.

Předseda ČNR Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňujícím návrhu. Přeje si sněmovna ještě v této záležitosti něco vyjasnit, nebo je předmět hlasování v tuto chvíli jasný?

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně. Domnívám se, že nám nezbývá než dodržovat jednací řád, a že to, co přednesl kolega Výborný, je zcela s jednacím řádem v souladu. Skutečně nám nyní nezbývá než hlasovat o návrhu v souladu s hlasováním, které zde již proběhlo v tom smyslu, že budeme hlasovat postupně, nikoliv tak, jak byly jednotlivé návrhy podávány. Hlasovat budeme podle osnovy předlohy, tzn., že v prvé řadě musíme hlasovat o názvu a s odvoláním, pokud odhlasujeme určitý název, mohou být některé návrhy vyloučeny. Buďme si toho vědomi a podle toho hlasujme.

Předseda ČNR Milan Uhde: Domnívám se, že je tomu tak. Budeme proto hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Výborného ve smyslu vysvětlení a poznámky autora tohoto pozměňovacího návrhu.

Poslanec Josef Červinka: Pozměňovací návrh pana poslance Výborného je uveden na str. 3 zpracovaných pozměňovacích návrhů, kde pan poslanec Výborný navrhuje změnit název zákona takto:

"Zákon České národní rady ze dne ..... , kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích."

Předseda ČNR Milan Uhde: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu pana poslance Výborného, ať zvedne ruku. 86.

Kdo je proti? 66.

Kdo se zdržel hlasování? 20 (Oživení v sále, potlesk.)

S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Doporučuji spočítat přítomné poslance a zopakovat hlasování.

Předseda ČNR Milan Uhde: Prosím, aby byly zavřeny dveře ve chvíli, kdy vznikla taková pochybnost. O slovo se hlásí pan poslanec Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Žádám, aby zaměstnanci Kanceláře poslance, kteří nyní odešli, přivedli zpět, protože netuší, že se bude hlasovat znovu. (Projevy nesouhlasu.) (Do sněmovny se dostavil ministr spravedlnosti Jiří Novák.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Prosím, aby byl především zjištěn počet poslanců a poslankyň, kteří jsou přítomni v sále. Poté budeme hlasování opakovat. Opakovat budeme hlasování pouze v případě, že se ukáže, že celkový součet neodpovídá hlasům, které byly zjištěny. (Hlasité projevy nesouhlasu.)

Prosím o klid. Žádám, aby nikdo neopouštěl sněmovnu. (175 přítomných.)

Tento počet neodpovídá počtu hlasů v předchozím hlasování.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Holub.

Poslanec Josef Holub: Vzhledem k tomu, že počet je větší, měli bychom se zeptat, kdo se nezúčastnil hlasování. Pokud zjistíme, že se jedná o tři hlasy, potom bude vše v pořádku.

Předseda ČNR Milan Uhde: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kraus, ale doporučuji neprotahovat procedurálními poznámkami průběh jednání. Opakované hlasování bude možná rychlejší než tato výměna procedurálních poznámek.

Poslanec Michal Kraus: Zpochybnil jsem průběh hlasování, takže je potřeba bez jakýchkoliv dalších řečí začít hlasovat.

Předseda ČNR Milan Uhde: Doporučuji znovu neprodleně hlasovat. (Hlasy ze sněmovny: ověřovatelé.)

Prosím ověřovatele, aby zaujali svá místa. Je to pan poslanec Motyčka, poslanec Effenberger, poslanec Frommer a paní poslankyně Hubová. Prosím však, aby ověřovatelé hlasovali a své hlasy započítali.

Ptám se tedy znovu: Kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Výborného, ať zvedne ruku! 86 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku! 66.

Ptám se, kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku!

Prosím klid, chápu, že je to vzrušené počítání, ale doporučuji uklidnění, půjde to lépe.

Kdo se zdržel hlasování, zvedá ruku ještě jednou. (Hluk.)

Prosím, aby všichni, kdo nejsou ověřovateli, zasedli na svá místa. Prosím ověřovatele, aby sdělili závazný počet těch, kdo se zdrželi hlasování.

Počet 23 jako ti, kteří se zdrželi hlasování, přišli dodatečně, jejich hlasy se odpočítávají. (Projevy nesouhlasu.)

Prosím pěkně, nedoporučuji rozpravu, tady je nejméně 5 přihlášek technických připomínek a budeme se půldruhé hodiny věnovat rozebírání tohoto problému a nerozebereme ho.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, pan poslanec Kraus zpochybnil první hlasování, tzn. že se hlasovalo znovu o pozměňovacím návrhu a hlasovali ti, kteří byli teď v tomto okamžiku při hlasování ve sněmovně. (Potlesk.)

Poslanec Ladislav Rymeš: Zde bylo zpochybněno sčítání, nikoli hlasování.

Poslanec Emil Jaroš: Navrhuji, abychom hlasovali po jménech. (Potlesk.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Upozorňuji sněmovnu, že ať už se počítají hlasy těch, kteří se zdrželi, jako 23 nebo 21, podle součtu nebyl pozměňovací návrh pana poslance Výborného přijat. (Potlesk.)

Ale přesto byl podán procedurální návrh na hlasování po jménech. Pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, promiňte, mně je to sice líto, že můj pozměňovací návrh, který byl návrhem vládním, sněmovna nepřijala, prostě ho nepřijala, to je evidentní. Není možno hlasovat znovu. Za pomoci ověřovatelů bylo zjištěno, že můj návrh prostě neuspěl. To se v parlamentu stává. (Potlesk.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Opakuji, že pro pozměňovací návrh poslance Výborného bylo odevzdáno 86 hlasů. Proti 66. Zdrželo se hlasování 21. Prosím pana společného zpravodaje, aby se ujal své funkce a abychom pokračovali.

Poslanec Josef Červinka: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, s předkladatelem velice pečlivě zvažujeme, jak pokračovat dál v hlasování. Je evidentní, že pan poslanec Výborný s návrhem neuspěl, čili se dostáváme k problému, jak hlasovat o návrhu. Protože v názvu je od pana poslance Dobala návrh změny, aby byl doplněn o pokuty a kauce, ovšem to podmiňuje, aby v dalších částech byly kauce či pokuty přijaty. Proto jsme došli s předkladatelem k tomu závěru, že bychom hlasovali o § 1.

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Černý.

Poslanec Jan Černý: Jestli s tím bodem bude pan poslanec souhlasit, já bych dal o těchto dvou pozměňovacích návrzích hlasovat najednou, tzn. o doplněném § 3 a o návrhu pana poslance Dobala by se hlasovalo najednou, protože to je komplexní, dá se říci, jeden pozměnovací návrh, o kterém nemá cenu hlasovat zvlášt.

Předseda ČNR Milan Uhde: Tento výklad podle mne má smysl. Pane společný zpravodaji, prosím, chcete k tomu něco říci? (Červinka: Ne.) Budeme hlasovat v tomto smyslu o obou návrzích pohromadě.

Ještě pan poslanec Tlustý.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pozměňovací návrhy kolegů Černého a Dobala se týkají nového § 3, a proto přijdou na pořad až po § 2. Teď je na pořadu pozměňovací návrh k § 1.

Poslanec Josef Červinka: Takže, je to ta verze, o které jsem hovořil, čili k § 1. Máte na straně 4 předlohu, kterou jste dostali před tímto jednáním. Pozměňovací návrh poslance Jana Navrátila, který navrhuje upravit v § 1 návětí takto: "Tento zákon upravuje pokuty za" - odstavec 1 převzít z tisku 109 a odstavec 2 zní: "úmyslné uvedení nesprávných, nepravdivých, nebo neúplných údajů, podkladů a dokladů, které vedly k neoprávněnému vydání majetku podle odst. 1." Poprosil bych o vyjádření navrhovatele.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tento návrh nezapadá do textu společné zprávy 109 a vyvolal by tam mnohé legislativní nejasnosti.

Poslanec Josef Červinka: Jako zpravodaj rovněž nedoporučuji přijetí tohoto návrhu.

Předseda ČNR Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Navrátila.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 54 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 41 hlasů proti.

Kdo se zdržel hlasování? 60.

Pozměňovací návrh poslance Navrátila nebyl přijat. Pane společný zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Josef Červinka: Dostáváme se k § 2, je zde pozměňující návrh pana poslance Jiřího Křížka, který máte na přední straně návrhu. Poslanec Křížek navrhuje v § 2 odst. 1 nahradit odstavec 1 tímto zněním, které máte před sebou. Prosím o hlasování.

Předseda ČNR Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Křížka.

Poslanec Josef Červinka: Prosím navrhovatele, aby se vyjádřil k návrhu.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Je to pozměňovací návrh, který rozšiřuje použití sankcí, pokut i na případy porušení ze strany oprávněných osob, společná zpráva tisk 109, byl ale koncipován pouze pro postihy osob povinných. Nedoporučuji.

Poslanec Josef Červinka: Jako zpravodaj rovněž nedoporučuji přijetí tohoto pozměňovacího návrhu.

Předseda ČNR Milan Uhde: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu poslance Křížka.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 63 hlasy pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 54.

Je zjevné, že tento pozměňovací návrh nebyl přijat. Pane společný zpravodaji, prosím pokračujte.

Poslanec Josef Červinka: Na řadě je pozměňovací návrh pana poslance Jana Černého, který v § 2 za slova "povinnými osobami" navrhuje doplnit slova "nebo právnickými osobami, vznikly-li podle zvláštního zákona" a dále by text pokračoval. Odkaz by tam byl na transformační zákon. Prosím pana navrhovatele, aby se vyjádřil k tomuto návrhu.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Je to text, který rozšiřuje pojem povinné osoby i na právnické nástupce, což je dáno ovšem zákonem 42, který určuje, že musí být určeno právní nástupnictví. Je to jenom zpřesnění souhry se zákonem 42. Je to jen doporučení, ale není to tam nezbytně nutné.

Poslanec Josef Červinka: Jako společný zpravodaj doporučuji přijetí.

Předseda ČNR Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Jana Černého.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 86.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 35.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku. 31.

Pozměňovací návrh poslance Jana Černého byl přijat. Pane společný zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Josef Červinka: Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu, který máte na straně 2 předložených návrhů. Je to návrh pana poslance Jaroslava Palase, máte jej před sebou. Myslím, že není nutné jen předčítat. Prosím navrhovatele, aby se vyjádřil k návrhu pana poslance Palase.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Je to text analogický návrhu pana kolegy Křížka, to znamená rozšiřuje použití sankcí na oprávněné osoby. Nedoporučuji jeho přijetí.

Poslanec Josef Červinka: Jako zpravodaj jsem téhož názoru.

Předseda ČNR Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Jaroslava Palase.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 67 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 58 hlasů proti.

Je zjevné, že tento návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Josef Červinka: Jsme u pozměňovacího návrhu pana poslance Jiřího Faifra, který máte na straně 2 hned pod návrhem pana poslance Palase a prosím navrhovatele, aby se vyjádřil.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tento pozměňovací návrh je opět obdobou předchozího. Opět nedoporučuji.

Poslanec Josef Červinka: Je to stejné.

Předseda ČNR Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Faifra.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 59.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 68 hlasů proti.

Tento návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Josef Červinka: Po tomto návrhu následuje pozměňovací návrh k odst. 2 § 2, který nemáte před sebou, proto požádám pana poslance Tlustého, aby jej přečetl ještě jednou.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Je to pozměňovací návrh, který jsem tady četl v úvodu. Je to zhruba stránka textu, a je to převzatý mírně upravený text ze stanoviska vlády. Trvá sněmovna na opětovném čtení?

Předseda ČNR Milan Uhde: Ptám se sněmovny, zda si přeje připomenout celý text tím, že by se znovu přečetl. Nejsou takové požadavky. Soudím, že můžeme o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 99 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji.

Poslanec Josef Červinka: Následuje § 3 a je to návrh pana poslance Josefa Křížka k § 3 odst. 2. Doporučuje toto ustanovení vypustit. Máte to na přední straně pozměňovacího návrhu. Prosím navrhovatele, aby se vyjádřil.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Protože jsme se ale dostali k § 3 a pan kolega Černý navrhuje zařazení nového § 3 a přečíslování dalších paragrafů měli bychom teď hlasovat o zařazení nového paragrafu.

Poslanec Josef Červinka: Je to samozřejmě možné.

Poslanec Vojtěch Čechák: Doplňující pozměňovací návrh k § 2 odst. 2 podal pan poslanec Navrátil a měli bychom nejprve hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu, který je na straně 4.

Předseda ČNR Milan Uhde: Došlo k přehlédnutí. Pan společný zpravodaj připomene tento pozměňovací návrh.

Poslanec Josef Červinka: Na řadě je pozměňovací návrh pana poslance Jana Navrátila k § 2 - doplnit v odst. 2 větou - návrh máte na straně 4: "Za naplnění skutkové podstaty oprávněnými osobami podle § 1 odst. 1 může být uložena pokuta okresním úřadem až do výše 20 tisíc Kčs."

Prosím navrhovatele, aby se vyjádřil k tomuto návrhu.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pozměňovací návrhy, které měly zařadit skutkové podstaty, při kterých oprávněné osoby porušily ustanovení, nebyly přijaty. Přijetí tohoto ustanovení by bylo trochu zvláštní. Není vyloučeno, ale nedoporučuji ho.

Poslanec Josef Červinka: Jako zpravodaj rovněž nedoporučuji, protože to mění smysl a účel zákona.

Předseda ČNR Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Navrátila týkajícím se § 2, odst. 2.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 59.

Kdo je proti? 61.

Tento pozměnovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Josef Červinka: Jsme u návrhu pana poslance Jana Černého. Je to k § 3. Jeho návrh máte na čelní straně pozměňovacích návrhů. Přečtu jeho úvod: § 3 v tomto znění: odst. 1: Na návrh oprávněné osoby atd.

Prosím navrhovatele, aby se vyjádřil k pozměňovacímu návrhu.

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Černý se hlásí s technickou připomínkou.

Poslanec Jan Černý: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, je to ten pozměňovací návrh, o kterém by se mělo hlasovat společně s pozměňovacím návrhem kolegy Dobala a s pokračováním na další stránce, protože je to jeden komplexní pozměnovací návrh.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Černému. Prosím pana společného zpravodaje, aby připomněl souvislosti pozměňovacího návrhu pana poslance Černého.

Poslanec Josef Červinka: Pozměnovací návrh pana poslance Černého hovoří o kaucích a také pozměňovací návrhy pana poslance Dobala navrhují rozšířit název zákona o slova "pokuty a kauce".

Pan poslanec Dobal navrhuje změnu v § 1, což je na straně 2. Přesné znění by podle něj bylo: "Tento zákon upravuje pokuty a kauce."

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pozměňovací návrh kolegy Černého navrhuje zařadit do společné zprávy text, který byl původně v tisku 108 obsažen. Za předkladatele ho doporučuji.

Poslanec Josef Červinka: Jako zpravodaj doporučuji, protože lhůta umožňuje vyrovnat se s požadavky oprávněných osob a nemusí k výkonu dojít, pokud nároky budou splněny.

Předseda ČNR Milan Uhde: S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Raška. Pane poslanče, prosím.

Poslanec Miroslav Raška: Pane předsedo, domnívám se, že chronologicky předřazeny těmto návrhům jsou návrhy pana poslance Křížka, a to k § 3, odst.2 a k § 3, odst. 3. Pokud bychom měli správně hlasovat, měli bychom hlasovat o návrhu poslance Černého k odst. 1 a posléze zase chronologicky. Pokud na to nepřistoupíme, musíme napřed hlasovat o návrhu poslance Křížka.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP