Neděle 20. prosince 1992

Poslanec Josef Červinka: Návrh kolegy Černého navrhuje nový text § 3 a ostatní paragrafy přečíslovat. Tím zcela logicky pozměňovací návrhy k původnímu § 3, pokud bude tento návrh přijat, se týkají až podle nového označení § 4, a musí proto hlasování, pokud chceme respektovat odhlasovaný pořad, následovat po tomto hlasování.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Jsem stejného názoru.

Předseda ČNR Milan Uhde: Je to relevantní vysvětlení a už jednou bylo proneseno.

Doporučuji hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 82.

Kdo je proti? 56.

Zdržel se hlasování?

Tento návrh byl těsnou většinou přijat.

Pane společný zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Josef Červinka: Zcela logicky vyplývá, že budeme muset rozhodovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Františka Trnky. Táži se ho, zda jeho pozměňovací návrh, kde neuvedl, do kterého paragrafu má být zařazen, doplnit do § 3. Mně osobné to dává tento smysl.

Předseda ČNR Milan Uhde: Přeje si pan poslanec Trnka vyjádřit se k tomu? Souhlasí s interpretací společného zpravodaje.

Poslanec Josef Červinka: Je to pozměňující návrh na str. 2 pana poslance Františka Trnky, který navrhuje doplnit: "Prokáže-li se, že je požadovaný majetek oprávněnou osobou požadován neoprávněně nebo že byl požadován neoprávněně, je kauce vrácena a oprávněná osoba zaplatí za dobu složení kauce úrok ve výši, kterou požadují peněžní ústavy."

Prosím navrhovatele, aby se vyjádřil k tomuto návrhu.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nemám na tento návrh vyhraněný názor.

Poslanec Josef Červinka: Nedoporučuji přijmout pro vyjasněnost - jaká výše úroku, v kterém období atd.

Předseda ČNR Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměnovacím návrhu poslance Trnky.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 71.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 31.

Zdržel se hlasování? 57.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Josef Červinka: Následují pozměňovací návrhy pana poslance Křížka z přední strany pozměňovacích návrhů, a to § 3, odst. 2, kde doporučuje toto ustanovení vypustit. K § 3, odst. 3 navrhuje toto znění:

"Výnos z pokut je příjmem pozemkového fondu ČR s výjimkou pokut, které byly pravomocně uloženy jemu samému."

Prosím navrhovatele, aby se k těmto návrhům vyjádřil.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ani jeden z těchto návrhů nedoporučuji. Pan poslanec by se však měl vyjádřit, zda souhlasí s hlasováním o těchto návrzích společně, anebo zda požaduje hlasování jednotlivě.

Poslanec Josef Křížek: Souhlasím s hlasováním společně.

Poslanec Josef Červinka: Jako zpravodaj nedoporučuji přijetí těchto pozměňujících návrhů.

Předseda ČNR Milan Uhde: Podotýkám, že půjde samozřejmě o přečíslované články. Budeme hlasovat o obou pozměňovacích návrzích pana poslance Křížka dohromady.

Kdo je pro jejich přijetí, ať zvedne ruku. 66.

Kdo je proti? 39.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Josef Červinka: Dostáváme se k pozměňujícímu návrhu, který přednesl pan poslanec Bečvář. Vy jej máte na straně 2 dole, kde paragraf není označen. Logicky ale vyplývá, že by to byl paragraf 5. Je to velmi závažný paragraf, proto návrh přečtu: "Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona 93/92 Sb. se mění takto: v § 13 odst. 1 věta první zní: Právo na vydání nemovitosti podle § 6 může oprávněná osoba uplatnit do 31. ledna 1993. Za tuto větu vložit další větu : Náhrady za živý a mrtvý inventář dle § 20 lze uplatnit do 31. března 1993."

Prosil bych navrhovatele, aby se vyjádřil ke znění návrhu.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tento návrh tu byl obsáhle zdůvodněn. Podporuji jeho přijetí.

Poslanec Josef Červinka: Jako pro zpravodaje návrh v této podobě, kdy o nemovitostech se rozhodne do 31. ledna a o movitém majetku do 31. března, je pro mne přijatelný, a proto doporučuji, abyste pro něj hlasovali.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji. Kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Bečváře, ať zvedne ruku. 98.

Kdo je proti? 50.

Tento pozměňovací návrh byl přijat. Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Josef Červinka: Dostáváme se k pozměňujícímu návrhu pana poslance Dobala, který máte na straně 4. Pan poslanec navrhuje před paragrafem ...

Předseda ČNR Milan Uhde: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Dobal.

Poslanec Viktor Dobal: Bylo staženo v rozpravě.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já bych si dovolil doplnit, že jsme nehlasovali o dvou pozměňovacích návrzích, o nichž podle mého názoru už hlasovat nemůžeme, ale předkladatelé by mi to měli ještě potvrdit. Je to návrh pana kolegy Uřičáře, který se týkal varianty, že bude přijat pozměňovací návrh kolegy Výborného, a poté návrh pana poslance Melichara, který navrhoval přejmout původní paragraf 7 z tisku 108 o kaucích. Protože však byl přijat pozměňovací návrh pana poslance Černého, který tuto problematiku řeší jinak, tak se domnívám, že ani o tom by nemělo být hlasováno, pokud samozřejmě předkladatelé souhlasí.

Předseda ČNR Milan Uhde: Ptám se, zda proti tomuto výkladu něco namítají ti, kdo podali tyto dva pozměňovací návrhy. Ano. Pan kolega Melichar se hlásí.

Poslanec Jaroslav Melichar: Stahuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Myslím, že nejde o stažení, ale o přijetí stanoviska, že o návrhu nelze hlasovat, poněvadž jeho schválení bylo vyloučeno schválením jednoho z pozměňovacích návrhů předchozích. Je tomu tak? Pane společný zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Josef Červinka: Jsme v závěru. Jde pouze o technickou poznámku, na kterou jsme tu byli upozorněni. V paragrafu 4 původního znění je uvedena formulace, že něco vykonává v Praze Magistrátní úřad hlavního města Prahy. Byli jsme upozorněni, že bychom měnili název na Magistrát hlavního města Prahy. Jedná se tedy jen o legislativní úpravu.

Předseda ČNR Milan Uhde: Technickou poznámku má pan poslanec Bachna.

Poslanec Petr Bachna: Pokud se nemýlím, tak novelou zákona o Praze bylo stanoveno, že magistrátní úřad plní funkci okresního úřadu, takže není co dodávat.

Poslanec Josef Červinka: Vyčerpali jsme všechny pozměňující návrhy. Prosím, abyste nechal hlasovat o návrhu jako celku.

Předseda ČNR Milan Uhde: Budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Prosím pana společného zpravodaje, aby sledoval, zda jsem změny správně zařadil, poněvadž se měnil název zákona.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Jana Černého a dalších na vydání zákona ČNR o sankcích za nedodržení obecně závazných právních předpisů při transformaci zemědělství ve družstvech a nápravě majetkových křivd v oblasti úpravy vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zvláště pak v zákonu 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v zákonu č. 42/92 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, o pokutách a kaucích ve znění pozdějších změn a doplňků, dále o pokutách a kaucích podle sněmovního tisku 108 ve znění společné zprávy výborů ČNR podle sněmovního tisku 109 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku. 90.

Kdo je proti? 65.

Kdo se zdržel hlasování? 19.

Tento návrh zákona byl přijat. Já děkuji představiteli navrhovatele, všem navrhovatelům, všem, kteří se podíleli na jeho zpracování a prosazení, dále panu společnému zpravodaji za odvedený výkon.

Pokud chtějí ještě něco sami říci k projednávanému a přijatému zákonu, mají příležitost.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Chtěl bych poděkovat všem, kdo přispěli k úspěšnému přijetí tohoto tak dlouhou dobu očekávaného zákona. Děkuji vám. (Potlesk v části sálu.)

Poslanec Josef Červinka: Já děkuji všem navrhovatelům za jejich ukázněnost a jsem přesvědčen, že jeden z posledních zoufalých pokusů, jak rozběhnout soukromé podnikání na vesnici, se podařil. (Smích z opozičních lavic.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Tím jsme uzavřeli poslední bod 15. schůze České národní rady. Uzavírám tedy 15. schůzi a zároveň zahajuji 16. schůzi ČNR.

Schůze skončila v 17.38 hod.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP