Neděle 20. prosince 1992

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánově, pozměňovací návrh pana kolegy Výborného se týká zásadní koncepce definování přestupku podle tohoto návrhu zákona. Chtěl bych vás informovat o vývoji názorů na tento problém.

Původní předloha se obrátila cestou obecné definice přestupků jako porušení ustanovení zákona o půdě nebo zákona o transformaci družstva, nebo zákona, který přijala ČNR č. 243.

První stanovisko vlády doporučilo, aby tato obecná formulace byla nahrazena výčtem nejčastějších porušení těchto ustanovení.

Po projednání v ústavně právním výboru a zejména po uvedení skutečností, že při transformaci družstev a plnění restitučních nároků bylo do tohoto okamžiku indentifikováno 56 typů porušení zmíněných zákonů, ústavně právní výbor dospěl k závěru, že výčtem není možné problém přestupků u těchto zákonů řešit, protože tento výčet by byl nesmírně dlouhý a stejně by nikdy nebyl úplný.

Současné stanovisko vlády vrací tento problém opět do tohoto stavu a zcela souhlasím s argumenty, které tady uvedl pan místopředseda Kalvoda.

Je nesporné, že obecná definice přestupku může vyvolat problémy, ale kladu otázku: Přispěje k právní nejistotě více tato obecná definice přestupku nebo zachování současného stavu, ve kterém dochází k hromadnému porušování těchto zákonů, ve kterém oprávněné osoby žijí v právní nejistotě, ve kterém porušování těchto zákonů fakticky blokuje transformaci našeho zemědělství a zahájení podnikání těch, kteří by jinak už dávno se svým majetkem podnikali.

Při jednání v jednotlivých klubech si proto dovoluji obrátit vaši pozornost na tento bezpochyby obecný spor, spor přesné definice, formou výčtu určitých případů proti definici obecné, neboť obě tato řešení nepochybně přinesou problémy.

Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Tlustému. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Vyvadil. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Nemám žádné další přihlášky do rozpravy, a to ani v písemné podobě, ani hlášené z místa.

Poslanec Jiří Vyvadil: Otázka právního státu je pro liberální politiky otázkou prvořadou. Mám za to, že návrh, tak jak jej podal kolega Výborný, je nejrozumnější.

Procedurálně bych ještě navázal na kolegu Červinku. Byly zde předloženy mnohé pozměňovací návrhy. Myslím, že je moudré, aby se kluby o nich poradily, ale obávám se, že to není možné, aniž by tyto pozměňovací návrhy byly předtím písemně sumarizovány. Sám za sebe se omlouvám, ale nejsem schopen je sledovat. To je moje prosba.

Předseda ČNR Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Mach, připraví se pan poslanec Jaroslav Melichar.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nepřináším žádný pozměňovací návrh, pouze bych si dovolil několik slov k návrhu pana poslance Bečváře.

Jelikož se domnívám, že jsem jeden z těch členů sněmovny, který se procesem transformace zemědělství a restitucí podle zákona č. 229 a všemi ostatními otázkami spolu souvisejícími zabýval procesně, dovolím si k tomu říci několik vět.

Prodloužení termínu podle § 13 zákona 229 jsem já sám osobně velmi zvažoval, ale nyní bych jej chtěl podpořit, protože z praxe se ukazuje, že velmi mnoho oprávněných osob, zejména z 3. skupiny podle zákona o půdě, to je ta skupina "vlastník - dědicové, kromě dětí" atd., čili až ke 3. skupině, již není schopen z titulu toho, že má úplně jiné zaměstnání, bydlí na jiném konci státu, přesně si nepamatuje, co jeho strýc nebo jiný měl za majetek, z nemovitostí zejména půdu, a jistě víte, jaký je faktický stav orgánů Geodézie a orgánů, které vedou evidenci vlastnických vztahů, jistě víte, jak byla vedena, čili mnoho lidí, to vím z vlastní zkušenosti, to své martyrium, jak získat prvotní podklady, vzdá, jenom proto, že v časové tísni a v získávání těchto podkladů má problémy.

Tak jak tady už bylo mnohokrát řečeno, mnoho lidí se těžko v těchto věcech orientuje, jak vlastně naložit se svým nárokem, že stačí jej pouze uplatnit, protože se jedná o občanskoprávní řízení podle správního řádu, takže se domnívám, že tato lhůta by podle mého názoru byla přijatelná, a je to poslední možnost, jak vlastně nepřímo toto novelou zajistit. Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Machovi, slovo má pan poslanec Jaroslav Melichar.

Poslanec Jaroslav Melichar: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, již podruhé je sněmovně předkládán tzv. sankční zákon.

Domnívám se, že by bylo značně pokrytecké, aby tento návrh byl redukován, změkčován či změněn tak, aby jeho účel pozbyl jeho význam a smysl. Jestliže opravdu chceme pomoci oprávněným osobám navrátit jejich zemědělský majetek, tak to čiňme s vůlí skutečně upřímnou. Proto navrhuji znění, které je v předloze zákona, tzn. složením finanční kauce ve výši 100 % hodnoty oprávněných nároků na účet Pozemkového fondu při aplikaci tohoto zákona. Tedy navrhuji ponechat § 7 sněm. tisku č. 108 v původním textu beze změny. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Melicharovi. Prosím, hlásí se pan poslanec Navrátil, takže je tu další přihláška do rozpravy a rozprava pokračuje.

Poslanec Jan Navrátil: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, ani já nemám bohaté zkušenosti se zemědělstvím, alespoň jako výrobce nebo obdělavatel, a i když jsem v mládí vyrostl na vesnici,je to pochopitelně už nějaká doba, takže ani já nemám přesné údaje o zemědělství dnešním. I já bych mohl říci, že jsem v blízkém vztahu k oprávněné osobě a že by i z tohoto důvodu mohla být viděna moje podjatost. Nicméně, když moje babička svůj cca 1 hektar vložila do zemědělského družstva na začátku 50. let a kdy ještě na začátku 60. let toto družstvo mělo jednotku cca 3 koruny, jistěže to byly doby, kdy toto zemědělství se probouzelo ke svému životu.

Nebudu vás zdržovat genezí vývoje vesnice, tak jak jsem jej v tomto svém mládí zažil, ale chtěl bych se vrátit k tomu zemědělství, které tu bylo přibližně koncem let osmdesátých. V letech 1980 - 89 na okrese Hodonín, ze kterého pocházím, skutečně zemědělství dosáhlo takových výsledků, že dodnes se mnozí diví, proč dnes toto zemědělství je nutné rozbít. Já také jiné než politické důvody nevidím.

V r. 1991 jsem byl zařazen do revizní skupiny, která po více než půl roku, kdy jsem v této skupině byl, revidovala činnost Agrokombinátu Slušovice. Já se nebudu zabývat výsledky této revize, jednak proto, že ještě nejsem zproštěn povinnosti mlčenlivosti, ale také proto, že všechno to, co je slyšet, či to, co uvedly sdělovací prostředky, je v mnohém případě nepřesné a některé údaje jsou podávány značně účelově.

Pokud tu už Slušovice byly vzpomenuty, domnívám se, že v letech socializace ukazovaly tyto organizace, - a zejména Slušovice - kam až se může za socialismu vesnice dostat. Po r. 1989 pak zejména Slušovice ukázaly, jak se vesnice může účinně bránit státní zvůli.

Nicméně, jestliže dnes se dostává na pořad dne rozbití zemědělství a slouží k tomu i tyto metody, podávám do předloženého návrhu pozměňovací návrh, neboť já se domnívám, že účastníci by měli mít v zásadě stejné postavení při uplatňování svých nároků, a jestliže na jedné straně má dojít k určitým sankcím, mělo by k těmto sankcím dojít i na straně druhé.

Proto navrhuji, aby § 1 předloženěho návrhu byl změněn a upraven takto: za § 1 by bylo návětí "Tento zákon upravuje pokuty za ...", potom odst. 1 a v odst. 2 by bylo toto znění: "... za úmyslné uvedení nesprávných, nepravdivých nebo neúplných údajů, podkladů a dokladů, které vedly k neoprávněnému vydání majetku podle odst. 1."

V § 2 v odst. 2 navrhuji doplnit větu: "Za naplnění skutkové podstaty oprávněnými osobami podle § 1 odst. 2 může být uložena pokuta okresním úřadem až do výše 20 000 korun." To je vše, děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Navrátilovi, slovo má pan místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux, připraví se pan poslanec Černý.

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem měl pocit, že už jsem poslední diskutující, protože bych rád reagoval na některé připomínky, pozměňující návrhy a nerad bych otvíral svým vystoupením diskusi po ukončení této diskuse. Tedy několik poznámek.

Návrh na prodloužení možnosti uplatnění nároku vidím ze dvou pohledů: Jednak je potřeba si uvědomit, že otázka přihlášení nároků je dostatečně dlouho známa a i tam, kde nejsou doklady, tak lze využít institutu domnělého vlastníka. Tzn. ten, kdo přijde na Pozemkový úřad a uplatní svůj nárok, byť nemá všechno vypořádáno, tak tento nárok je právoplatně uplatněn. Prodlužování doby uplatnění nároků je pro mne zcela zásadní problém, který oddaluje nebo z našeho pohledu oddaluje privatizaci. My potřebujeme znát sumu majetku, o kterou se nikdo nepřihlásí, abychom v další vlně privatizace tento majetek mohli privatizovat. Každý měsíc, kdy oddálíme ukončení uplatnění nároků ze zákona 229, tzn. o tento měsíc prodlužujeme privatizaci státních statků. To bych rád, abychom si uvědomili.

Navrhuji, abychom rozlišovali § 13 a § 20. V § 13, kde se jedná o uplatnění nároku na restituci, tam bych si dovolil pana poslance Bečváře i Macha, který ho podpořiII požádat, aby zvážili tuto nutnost. Lze uplatnit institut domnělého vlastníka. Ale u § 20, kde se jedná o náhradu, tam ten problém vidím věcně jako opodstatněný a dovedl bych si představit, ale dávám ke zvážení, jestli nezvážit třeba jen do konce ledna z titulu hlavně privatizace.

Co se týče připomínky pana poslance Dobala, aby se tento zákon nevztahoval na organizace v působnosti ministerstva školství, rád bych řekl, že pokuty nebudou platit organizace, ale fyzické osoby. Až se nám někdy podaří uvolnit - a my chceme novelou zákona č. 229 uvolnit ten zákaz, aby se nemohl privatizovat tento majetek, pak by to bylo oprávněné, ale doposud majetek, který je ve správě organizací v působnosti ministerstva školství, není možné vydávat, protože je na něj uplatněn zákon, který stanoví podmínky, kdy nelze tento majetek vydat. Čili, považuji tento pozměňující návrh za neopodstatněný.

Návrh pana poslance Uřičáře, který navrhuje zvýšit horní limit pokut z 10 na 30 tisíc a z 20 tisíc na 50 tisíc, nechávám k rozhodnutí sněmovny. Je to samozřejmě možné.

Pan poslanec Tlustý hovořil o výčtových a obecné úrovni tohoto zákona. Já bych chtěl upozornit na odst. 1 písm. e), kde se píše, že se vztahuje přestupek na toho, kdo způsobí oprávněné osobě škody při vypořádání majetkové ... atd. Čili, škodu, jakoukoli škodu. Já si myslím, že v těchto několika bodech a) až e) jsou tyto příklady postihnuty v celé své šíři. Souhlasím s tím, že konečný výčet není možně stanovit.

Co se týče vystoupení pana poslance Melichara, kauce sto procenty zcela zásadně odmítám, protože tím bychom poškodili, touto kaucí, ty oprávněné osoby, které zůstávají v zemědělském podniku po transformaci. Myslím, že kauce nelze uplatnit z obecného principu.

Co se týče pana poslance Navrátila, který chce, aby se tyto sankce vztahovaly na všechny oprávněné osoby, doporučoval bych, aby si důkladně prostudoval tento návrh, který vláda předložila. Tento návrh hovoří o všech oprávněných osobách, aniž je rozlišuje. Bod e) říká: "Ten kdo způsobí oprávněné osobě škodu " - tzn. dovedu si představit, dovolím si obrat, když já budu ten zlý předseda družstva, který poškodí oprávněnou osobu, která z družstva odchází, tak se může cítit právem poškozena, ale jestli ta oprávněná osoba, která odchází, bude mým kamarádem a já mu velmi levně prodám ten majetek za cenu levnější než bych měl, tak se právem mohou cítit poškozené osoby, které zůstávají v podniku po transformaci. Čili, ten obojí pohled v tomto návrhu je. To jen jsem si dovolil reagovat na několik pozměňovacích návrhů, a doufám, že to přispěje i k diskusi v klubech.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Slovo má pan poslanec Jan Černý, připraví se pan poslanec Bečvář s dalším upřesněním.

Poslanec Jan Černý: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, já chci reagovat na některá vystoupení a upozornit na některé aspekty předložených pozměňovacích návrhů. Pozměnovací návrh tak, jak ho předložil pan poslanec Výborný, tzn. novelu přestupkového zákona, má jedno nebezpečí, na které bych rád upozornil. Podle zákona 200 je prvoinstanční obec, tzn., že první podání nebo oznámení o přestupku bude podáváno na obec. Budou ho řešit obecní zastupitelstva, starostové, kteří nemají tolik zkušeností s restitučními zákony i s transformačními zákony, a proto se obávám, že bude velmi často rozhodnuto špatně, že se stejně dostanou tyto spory k okresním úřadům tak, jak bylo vlastně navrženo v původním textu zákona, a tak, jak zůstalo ve společné zprávě při projednávání v ústavně právním výboru.

Chtěl bych podpořit společnou zprávu, chtěl bych podpořit i některé pozměňovací návrhy, zvláště návrh o kaucích a potom návrh pana kolegy Bečváře o prodloužení lhůty pro vydávání majetku do 31. 3.

Zmínil bych se hlouběji o těch kaucích. Vím, že v našem právním řádu je to opatření, které není časté. Nicméně, a já už jsem to zde říkal před přerušením na 6. schůzi, kauce měly působit odstrašujícím vlivem na ty povinné osoby, které si myslí, že mohou nakládat s cizím majetkem. Měly zabránit tomu, aby časový faktor, tzn. faktor užívání cizího majetku, faktor vlastně neoprávněného majetkového zisku z tohoto majetku byl odstraněn a dá se říci, že podle textu, jak jsem ho předložil, byla dána možnost okresnímu úřadu tu kauci využít nebo nevyužít. Byla to možnost poslední, poslední možnost dohody. Já myslím, že kauce jsou jedním z velmi důležitých článků návrhu, jak jsme ho předložili jako navrhovatelé, a že bez tohoto paragrafu by ten zákon byl výrazně oslaben, stejně jako kdyby se dostal do zákona 200, kde by vlastně, když vezmeme lhůty, projednávání jedné causi mohlo trvat 120 dnů. Čili, přimlouval bych se za to, aby byl touto sněmovnou přijat návrh tak, jak je ve společné zprávě s těmi dvěma pozměnovacími návrhy. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Černému. Slovo má pan poslanec Ivan Bečvář.

Poslanec Ivan Bečvář: Velice nerad obtěžuji, ale změnil bych paragrafované znění ve smyslu návrhu pana ministra, tzn., § 13 "do konce ledna" a § č. 20 "do konce března". Přesto si nemohu odpustit ale poznámku na pana kolegu, který se zde zmiňoval o babičce, která pracovala za tři koruny denního výdělku. V té době totiž, kdy ta vaše babička pracovala v tom JZD velice krutě, tvrdě, tak byli lidé, kteří byli v té době ze stejných vesnic, vražděni v lágrech a dneska se tito lidé nebo jejich zbytky nemohou dosíci svého majetku, resp. trosek svého majetku po hospodaření družstev nebo statků. (Potlesk.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Bečvář ukončil svůj projev. Vzhledem k tomu, že nejsou žádné přihlášky do rozpravy - ano je tu přihláška, prosím pane poslanče.

Poslanec Tomáš Štěrba: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, chtěl bych jen trochu zhodnotit rozpravu. Na rozpravě mě nejvíc baví lidé, kteří říkali, že sice zemědělství nerozumí, ale chtějí do toho kecat.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Štěrbovi. Nejsou další přihlášky do rozpravy ani písemně podané, ani oznámené zvednutím ruky. Proto rozpravu uzavírám. S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Červinka.

Poslanec Josef Červinka: Vážený pane předsedo, vážení poslanci, pan poslanec dr. Vyvadil požádal o písemné zpracování pozměňovacích návrhů. Myslím, že pro zkvalitnění práce sněmovny by to bylo velmi vhodné. Toto zpracování by podle mého odhadu trvalo asi půl hodiny, čili dovolil bych si upřesnit svůj procedurální návrh, aby byla přerušena schůze na jeden a půl hodiny. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Benda s faktickou poznámkou, potom pan poslanec Hirš a pan poslanec Machalík. Všichni s faktickými poznámkami. V tomto pořadí budete zváni k mikrofonu.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, velmi bych souhlasil s přestávkou, ale myslím, že do té doby můžeme pracovat. Navrhoval bych do té doby přerušit projednávání tohoto bodu, pokračovat v dalším bodě, ať zpracují pozměňovací návrhy, a pak udělejme přestávku na kluby. (Potlesk.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Další technická poznámka - pan poslanec Hirš.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, připojuji se ke kolegovi Bendovi, chtěl jsem říct totéž jen s tím, že nemůžeme projednávat další bod, protože neuplynula zákonná doba 24 hodin. Ale doporučuji projednat vládní návrh zákona o Českých drahách, tam by to bylo bez problémů.

Poslanec Jiří Machalík: Stahuji, chtěl jsem říci totéž, protože bychom ztráceli čas. Měli bychom brát ohled na ty, kteří dojíždějí.

Předseda ČNR Milan Uhde: Ano, bral jsem v úvahu tyto okolnosti, ale chci sdělit, že zde byl i požadavek na politická jednání určitých klubů. Byl jsem žádán už předtím, aby mezi 14. a 15. hodinou bylo umožněno jednání klubů o otázkách jiných než bezprostředně souvisejících s projednáváním tohoto bodu. Nechci ex presidio bránit projednání faktických poznámek, ale domnívám se, že bychom se tomu stejně nevyhnuli, a proto používám svého práva.

Vyhlašuji 90minutovou přestávku, budeme pokračovat v 15.45 hodin.

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, pokračujeme v 15. schůzi ČNR projednáváním druhého bodu schváleného pořadu. Jde o návrh poslance Jana Černého a dalších na vydání zákona ČNR - původní název O sankcích za nedodržování obecně závazných právních předpisů při transformaci zemědělských družstev a nápravě majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, tzv. sankční zákon. Na lavice vám byl rozdán text pozměňovacích návrhů k tisku 108, ve znění společné zprávy tisk 109. Tyto návrhy odezněly na schůzi ČNR.

Dostal jsem v tuto chvíli dvě přihlášky do rozpravy. Rozprava k tomuto bodu byla uzavřena. Pánové Vyvadil a Opatřil touží promluvit mimo tento bod. Dám vám příležitost, jakmile to bude možné s ohledem na logiku jednání, které se chystáme v tuto chvíli začít.

Hlásí se pan ministr školství Petr Piťha. Udílím mu slovo.

Ministr školství ČR Petr Piťha: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, po diskusích, které jsem měl ještě s představiteli tohoto zákona, žádám, aby debata ještě pokračovala.

Předseda ČNR Milan Uhde: Vystoupením ministra školství byla otevřena rozprava v souladu s jednacím řádem. Hlásí se do ní pan poslanec Tlustý jako zástupce navrhovatele. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že důvodem pro přerušení projednávání tohoto významného textu bylo dilema, zda se přiklonit k definici přestupku podle závěrů ústavně právního výboru nebo podle doporučení vlády, zformuloval jsem pozměňovací návrh, jehož cílem je vyjít vstříc připomínkám vlády a přijmout takovou definici přestupku, která by byla kompromisem mezi oběma v úvahu přicházejícími variantami a která by mohla výrazně zjednodušit naše další hlasování.

Můj pozměňovací návrh by se týkal tisku 109, tj. společné zprávy, textu, který vznikl při jednání ústavně právního výboru.

Navrhuji, aby v § 2 tohoto tisku byl zařazen nový odstavec 2 a ostatní odstavce byly přečíslovány. Nový odstavec 2 by právě definoval co se rozumí přestupkem, tj. porušením ustanovení vyjmenovaných zákonů. Zněl by takto:

"Ustanovení zákonů uvedených v § 1 poruší zejména ten, kdo

a/ nemovitosti nebo jiný zemědělský majetek podléhající právním předpisům o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, jeho součásti nebo příslušenství neoprávněně převede do vlastnictví jiného - odkaz 1,

b/ brání, nebo bez právního důvodu zdržuje vydání oprávněné osobě nemovitostí, které přešly na stát nebo jinou právnickou osobu na základě rozhodnutí soudního nebo administrativního orgánu nebo jiného právního aktu či právního důvodu v důsledku majetkových křivd, k nimž došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního majetku v období let 1948 - 1989 - odkaz 1,

c/ zabraňuje poskytnutí náhrady za pozemky, obytné budovy, hospodářské budovy a jiné stavby nebo poskytnutí takové náhrady bez právního důvodu pozdržuje,

d/ zabraňuje poskytnutí náhrady za živý a mrtvý inventář a zásoby, které původní vlastník vnesl do zemědělského družstva nebo mu byly odňaty v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 - odkaz 1 , nebo poskytnutí takové náhrady bez právního důvodu pozdržuje,

e/ způsobí oprávněné osobě škodu při vydání nemovitostí a poskytování náhrad a při vypořádávání majetkových účastí členů zemědělského družstva a jiných oprávněných osob na majetku zemědělského družstva odkaz 2,"

Nové je písmeno "f/: Nezabězpečí náležitosti transformačního projektu stanovené zvláštním předpisem odkaz 2."

Celý text je text s mírnými úpravami převzatý z doporučení vlády a shodný s textem pozměňovacího návrhu, který tu přednesl kolega Výborný. Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je tedy umožnit, aby sankční zákon byl přijat jako samostatný zákon, abychom se vyhnuli problémům s tzv. první instancí, o které se tady zmínil kolega Černý, tj., aby posuzováním přestupků se zabývaly okresní úřady, nikoli obce.

Nový zákon také umožňuje snáze zapracovat případné přijaté další pozměňovací návrhy, které tu během rozpravy zazněly a jejichž zařazení do zákona 200 o přestupcích je naprosto nelogické.

To jsou tedy důvody, které mne vedly k předložení tohoto návrhu, neboť se domnívám, že předložený návrh je návrhem kompromisním, který by měl naše jednání urychlit.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Tlustému. Rozprava je otevřena, hlásí se do ní ještě někdo? Prosím pana poslance Dobala, má slovo.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych využil otevření rozpravy k některým upřesněním.

Především bych chtěl stáhnout svůj návrh, který jsem podal na této schůzi.

Druhá věc, ke které bych se rád vrátil, je tato: Na minulé schůzi jsem navrhoval, aby se v paragrafu 1 doplnilo, pokud by byl přijat ve znění, jak ho předkládají navrhovatelé, aby paragraf 1 začínal: "Tento zákon upravuje pokuty a kauce." To samé jsem zapomenul říci, že by se mělo objevit v názvu zákona. Pro čistotu tedy zde navrhuji i toto.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Dobalovi. Ptám se, kdo si ještě přeje v rozpravě vystoupit. Pan poslanec Raška. Má slovo.

Poslanec Miroslav Raška: Pane předsedo, dámy a pánové, dávám procedurální návrh, a to v tom smyslu, aby o pozměňovacích návrzích bylo hlasováno po paragrafech. Znamená to, že nebudou řazeny v tom pořadí, v jakém byly předloženy, ale v posloupnosti paragrafů, abychom se mohli dobrat nějakého výsledku.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Raškovi za jeho procedurální návrh. Doufám, že nebude mít námitek, abych o něm dal hlasovat až po ukončení rozpravy a dal příležitost všem, kdo by eventuálně ještě chtěli v rozpravě vystoupit. Není další hlas do rozpravy, rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Rašky, aby jednotlivé pozměňovací návrhy byly probírány po paragrafech v té logice, jak navrhl. Je jasné, o čem budeme hlasovat?

Kdo je pro tento procedurální návrh, ať zvedne ruku. 141.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat a já nyní žádám zástupce navrhovatelů, pana poslance Tlustého, aby se ujal závěrečného slova v případě, že o to stojí.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já bych si dovolil poprosit sněmovnu o prominutí toho, že pozměňovacích návrhů je velké množství, což asi ztěžuje orientaci při hlasování. Pokusím se teď k jednotlivým pozměňovacím návrhům vždycky podat výklad, aby bylo zcela jasné, o čem hlasujeme, protože budeme projednávat velmi významný zákon, ke kterému bylo zákonitě předloženo takové množství tak zásadních pozměňovacích návrhů, které tak významně mění jeho smysl. Prosil bych vás všechny o maximální pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Žádám pana poslance Červinku jako společného zpravodaje o jeho závěrečné slovo. Zároveň bych prosil, aby návrh, který zde poslanec Tlustý pronesl, pan společný zpravodaj předložil sněmovně.

Poslanec Josef Červinka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dovolte mi, abych shrnul ty poznatky, které vyplynuly z rozpravy.

V rozpravě k tomuto zákonu vystoupilo 34 poslanců.Už tento fakt jasně říká, že je to zákon, o který je mimořádný zájem. Bylo předloženo celkem 1 8 pozměňovacích návrhů. Skutečnost, že jsme procedurálně schválili zabývat se jednotlivými návrhy podle paragrafů, trošičku ztíží práci. Proto se omlouvám, pokud některé vyhledávání bude trvat trošičku déle.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP